alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

RADOVLJICA – VRTEC RADOVLJICA

SVET STARŠEV VRTCA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

 1. 4240    RADOVLJICA

Štev.:      1701/2011

Datum:   07. 12. 2011

Z A P I S N I K

2. srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bilo v četrtek, 01. 12. 2011, ob 17. uri v prostorih vrtca v Radovljici, Radovljica, Kopališka cesta 12.

 

Gospod Blaž Žerko, predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih in župana Občine Radovljica, g. Cirila Globočnika, pričel z 2. srečanjem predstavnikov sveta staršev. Najprej je prosil, da predstavniki sveta staršev upoštevajo red na srečanju in ne prekinjajo govorečega z vmesnimi pripombami in vprašanji ter počakajo, da pridejo na vrsto za razpravo.

Na srečanju je bila prisotna večina predstavnikov sveta staršev. Podpisan seznam prisotnosti je v prilogi zapisnika.

Zaradi nekaterih tehničnih težav glede odpošiljanja gradiva po elektronski pošti (nekateri naslovi niso bili dosegljivi), je bilo vabilo na 2. srečanje poslano po navadni pošti.

Na vabilu je bil podan predlog dnevnega reda. Gospod Blaž Žerko je predlagal, da bi prvo in drugo točko dnevnega reda zamenjali, da ne bi zadrževali g. župana. Vsi prisotni so se s tem predlogom strinjali. Na predlagan dnevnega reda niso imeli dodatni predlogov. Sprejet je bil

SKLEP:          Svet staršev je potrdil dnevni red 2. srečanja s spremembo vrstnega reda prvih

dveh točk, in sicer:

 1. točka: Pogovor z županom Občine Radovljica, g. Cirilom

Globočnikom,  glede načina reševanja prostorske stiske v vrtcih radovljiške občine glede na politiko občine.

2. točka: Pregled zapisnika 1. srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica.

Vse ostale predlagane točke dnevnega reda so ostale nespremenjene.

DNEVNI RED:

 1. Pogovor z županom Občine Radovljica, g. Cirilom Globočnikom,  glede načina reševanja prostorske stiske v vrtcih radovljiške občine glede na politiko občine.
 2. Pregled zapisnika 1. srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica.
 3. Poročilo gospe Inke Janje Schmuck, predstavnice staršev v svetu zavoda in svetu staršev, s srečanja predstavnikov staršev z ministrom za šolstvo, g. Igorjem Lukšičem.
 4. Pobude in predlogi.
 5. Razno.

K 1. TOČKI:

G. Blaž Žerko je pri tej točki prisotne starše pozval, da g. županu postavijo svoja vprašanja. Najprej je prisotne zanimalo, kako potekajo dejavnosti občine glede urejanja prostorske stiske v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

Župan, g. Ciril Globočnik, je vse prisotne pozdravil. Seznanil jih je, da je strokovna služba Občine Radovljica pripravila prostorsko analizo, ki proučuje trend izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Radovljica.  Prostorska analiza zajema tako podatke o vključenosti otrok v vrtec v preteklih letih, kakor tudi predvidevanja o vključenosti otrok v vrtce v prihodnjih obdobjih glede na rojstva otrok. Menil je, da glede na splošno situacijo v državi lahko pričakujemo nekatere spremembe glede subvencioniranja predšolske vzgoje, zato so odločitve občine o novogradnjah za potrebe vrtcev bolj previdne, saj bi v prihodnosti lahko prišlo do situacije, da bi bili vrtci prazni. Poleg tega pa si občina prizadeva in išče možnosti za pridobitev dodatnih prostorov pri že izgrajenih stavbah, katerih lastnica je. Trenutno pa je možno odpreti še dva oddelka, in sicer v vrtcu v Kropi in v vrtcu na Brezjah, vendar v čakalni vrsti ni otrok, ki bi jih starši vključili v ta dva vrtca. Sprejet pa je projekt novogradnje oziroma dozidave dodatnih prostorov za vrtec v Lescah, ki naj bi bil dokončan 01. 09. 2013. Ravnateljica je še dodala, da je prostorska analiza objavljena tudi na spletni strani vrtca.

Na vprašanje glede pridobivanja finančnih sredstev iz drugih virov, npr. razpisi ministrstva, sredstva EU, je župan povedal, da občinska strokovna služba skrbno zasleduje vse razpise, prav tako pa je on sam že predstavil situacijo nekaterim slovenskim evropskim poslancem, ki so obljubili svojo pomoč in zagotovil, da bi v primeru uspešnega kandidiranja za tovrstna finančna sredstva, občina dodatno lahko zagotovila še določen odstotek lastnih sredstev.

Nadalje so predstavniki staršev župana vprašali, kako je z obravnavo anonimnih pisem, ki jih občina prejme s strani staršev in se nanašajo na nezadovoljstvo v določenem vrtcu. Župan je povedal, da občinska strokovna služba vse zadeve, tudi anonimne, preuči. Vsekakor pa je zaradi anonimnosti težko odgovoriti, saj so odpošiljatelji neznani. Menil je, da se morajo starši s problemi najprej obrniti na vzgojiteljico v vrtcu in ravnateljico, lahko pa tudi na občino. Spodbudil je starše, naj ne bodo anonimni. Pri tem je gospa Inka Janja Schmuck, predstavnica staršev iz radovljiškega vrtca in predstavnica staršev v svetu zavoda, povedala, da je Svet Vrtca Radovljica sprejel sklep, da anonimnih pisem ne bo obravnaval, gospa Ana Markovič Rakuš, predstavnica staršev iz begunjskega vrtca in predstavnica staršev v svetu zavoda, pa jo je popravila, da se je sklep sveta glasil tako, da svet zavoda ni pristojen za obravnavo anonimnih pisem.

V nadaljevanju so se prisotni pogovarjali glede kombiniranih oddelkov, kot je bila že zelo aktualna razprava na 1. srečanju sveta staršev. Ravnateljica je povedala, da je nedavno sklicala aktiv strokovnih delavk, ki v letošnjem letu vodijo kombinirane oddelke. V prilogi vabila je bil priložen tudi zapisnik. Kar zadeva ceno za plačilo tega programa, pa v tem šolskem letu sprememba ni mogoča, saj je ceno programa sprejeta in potrjena na občinskem svetu, kar je potrdil tudi župan in starše poprosil, da pripravijo pobudo glede plačila vrtca v kombiniranem oddelku po starosti otrok in jo posredujejo na občino. Prisotni starši so v razpravi menili, da strokovne delavke zaradi različnih starosti otrok fizično ne zmorejo izvesti svojega dela (npr. vsakodnevne sprehode), prav tako pa so menili, da bi o tej spremembi morali biti obveščeni še pred začetkom šolskega leta. Predstavnica staršev, gospa Metka Škufca, pa se je ravnateljici zahvalila za posredovanje pri strokovni delavki leškega vrtca in povedala, da otroci, kljub temu, da gre za mlajšo skupino in je trenutno več dela s pripravami na bivanje zunaj, redno in vsakodnevno hodijo na sprehode.

Nadalje je predstavnike staršev zanimalo, kakšno stališče ima občina Radovljica glede upoštevanja kreditov pri določanju plačila vrtca. Nekatere slovenske občine imajo za starše sprejete dodatne olajšave, npr. upoštevanje dolgoročnih stanovanjskih kreditov. Župan je povedal, da bo to vprašanje posredoval strokovni službi občine, ki bo preučila finančne možnosti občine za dodatne olajšave, na podlagi katerih bi bili starši upravičeni do nižjega plačila vrtca.

Prisotne predstavnike je zanimalo, kako je glede ureditve vrtčevskih igrišč, predvsem igrišča radovljiškega vrtca, ki je nujno potrebno obnove. Gospa Inka Janja Schmuck, predstavnica staršev iz tega vrtca,  je prisotne seznanila, da so starši pripravljeni prostovoljno sodelovati pri obnovi igrišča, tako da bi sami in brezplačno izdelali novo igralo, vendar pa bi za uporabo le-tega morali pridobiti vsa ustrezna dovoljenja za varno uporabo, kar stroškovno pomeni enako kot nakup novega igrala. Poleg tega je go. Schmuck zanimalo tudi, ali ima občina predvideno novogradnjo vrtca tudi v Radovljici, saj je prostorska stiska v radovljiškem vrtcu več kot očitna, in obnovo vrtčevskega igrišča. Župan je povedal, da je zaenkrat načrtovana novogradnja v leškem vrtcu, o dodatnih investicijah pa se bo občina odločala na podlagi dejanskega stanja in potreb po izvajanju predšolske vzgoje.

Predstavnico staršev iz Brezij, go. Tejo Toman, je zanimalo, kako je z montažo dvigala v tem vrtcu. Župan je povedal, da je montaža dvigala možna, vendar pa je pred tem potrebno najti nadomestno stanovanje za stanovalko, saj je dvigalo možno namestiti le tako, da je prostor, v katerem trenutno prebiva stanovalka, potrebno izprazniti. Gospa Teja Toman je še vprašala, kako je z odprtjem novega oddelka v vrtcu na Brezjah in o možnosti preusmeritve otrok v ta vrtec. Župan je povedal, da bi bil še en oddelek na Brezjah odprt, če bi bila vsa prosta mesta v vrtcu zapolnjena in če bi bilo dovolj otrok. Dodal je še, da je občina za dodaten prostor na tem območju poizvedovala tudi v Mošnjah.

Predstavnica staršev iz begunjskega vrtca pa je opozorila na to, da bi tudi vrtec v Begunjah potreboval novo kombinirano igralo.

Prisotne je zanimalo tudi, ali občina razmišlja o možnosti postavitve kontejnerskega vrtca, kot so problem prostorske stiske reševali po nekaterih drugih slovenskih občinah. Župan je povedal, da zaenkrat občina ni naklonjena tej gradnji.

Po tem, ko prisotni niso imeli več vprašanj, se je župan zahvalil za povabilo in zapustil srečanje.

K 2. TOČKI

Prisotni so pregledali sprejete sklepe prvega srečanja sveta staršev. Pri tem pa je ravnateljica, gospa Irena Kotnik, posredovala še nekaj dodatnih pojasnil.

Glede kombiniranih oddelkov je povedala, da je že sklicala strokovni tim kombiniranih oddelkov (zapisnik je bil priložen k vabilu). Strokovne delavke so izmenjale izkušnje iz prakse in se dogovorile, da se bodo v tem šolskem letu še sestale, želijo si sodelovanja s starši, prav tako pa tudi odkritih in takojšnjih skupnih pogovorov s starši, ko se pojavijo težave ali problemi. Ugotovile so tudi, da je v tem oddelku veliko sodelovanja med otroki samimi in manj agresije. Ravnateljica je prosila starše, da se o vseh problemih pogovorijo najprej s strokovnimi delavkami in naj se ne bojijo, da bi bili njihovi otroci zaradi tega kakorkoli  izpostavljeni. Glede določitve cene je ponovno povedala, da so letošnje cene programov sprejete na seji občinskega sveta in da jih za letošnje leto ni mogoče spremeniti. Predstavniki staršev so predlagali, da bi vrtec kljub vsemu temu pripravil preračun cene vrtca za kombinirane oddelke tako, kot so predlagali že na prvem srečanju. Svojo pomoč pri tem preračunu je ponudil tudi predstavnik staršev leškega vrtca, gospod Peter Kavčič. Sprejeta sta bila dva sklepa:

2.2.1. SKLEP: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica preuči možnost plačila vrtca za otroke v kombiniranih oddelkih, tako kot je bil sprejet sklep na prvem srečanju. Analiza se predstavi na naslednji seji Sveta staršev Vrtca Radovljica.

2.2.2. SKLEP: Svet staršev Vrtca Radovljica pripravi pobudo za Občino Radovljica, da bi starši otrok v kombiniranem oddelku v prihodnjem šolskem letu, t. j. 2012/2013, za otroke, stare do 3 let plačevali ceno programa za prvo starostno obdobje, za otroke, stare nad 3 leta pa ceno programa za drugo starostno obdobje.

V razpravi na to vsebino je ravnateljica še dodala, da bo v vseh oddelkih izvajala hospitacije in se po izvedbi le-teh pogovorila s strokovnimi delavkami, pri čemer bo lahko ugotovila, kako se med seboj razumeta strokovni delavki, ki delata v paru. Prisotne je zanimalo, kdaj je pripravljen razpored strokovnih delavk za novo šolsko leto. Ravnateljica je povedala, da prvi razpored pripravi že konec meseca junija; pri tem skuša upoštevati tako želje staršev kot tudi želje strokovnih delavk. Predstavnica staršev iz vrtca Brezje, gospa Teja Toman, je predlagala, da bi na naslednje srečanje sveta staršev povabili tudi vodje vrtcev. Sprejet je bil naslednji sklep

2.2.3.SKLEP: Na naslednje srečanje Sveta staršev vrtca Radovljica bodo vabljene vodje enot Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

Glede vprašalnika za starše je ravnateljica pojasnila, da je strokovne delavke seznanila s sklepom sveta, le-te pa se niso strinjale s takšnim načinom ocenjevanja in menile, da bi starši tako posegali v njihovo strokovnost. Prisotni predstavniki staršev so povedali, da s tem vprašalnikom niso imeli namena posegati v strokovnost posamezne strokovne delavke in predlagali, da bi ga pripravila skupaj z ravnateljico posebna delovna skupina predstavnikov staršev, ki bi vprašalnik v pregled poslala vsem predstavnikom staršev. Sprejet je bil naslednji

2.2.4. SKLEP: Svet staršev Vrtca Radovljica je imenoval posebno skupino predstavnikov staršev, ki bo skupaj z ravnateljico pripravila vprašalnik o ugotavljanju kakovosti vrtca, in sicer:

 • gospod Uroš Poljšak,
 • gospa Andreja Mrak,
 • gospa Inka Janja Schmuck.

Predlog vprašalnika v pregled prejmejo vsi predstavniki staršev do naslednjega srečanja Sveta staršev vrtca Radovljica.

Ravnateljica je prisotne seznanila s podatki o prisotnosti otrok v času poletnih počitnic za vse vrtce. Podatki so objavljeni na spletni strani vrtca. V času poletja je le nekaj odstopanja prijavljenih in dejansko prisotnih otrok. Najbolj nezanesljiva dejanska prisotnost otrok pa je značilna za medpraznične dni, saj je dejansko prisotnih veliko manj otrok, kot pa je prijavljenih. O tem so strokovne delavke seznanile starše na roditeljskih sestankih in jih tudi prosile za njihovo realno prijavo ali odjavo. Izjeme pa so seveda mogoče, npr. bolezen ipd.

Prisotni so na podlagi sprejetega sklepa s prejšnjega srečanja opravili ponovne volitve predsednika in namestnika predsednika. Za predsednika so predlagali gospoda Uroša Poljšaka, predstavnika staršev iz radovljiškega vrtca in gospo Tejo Toman, predstavnico staršev iz brezjanskega vrtca, za namestnico predsednika. Obenem so sprejeli tudi sklep o pripravi poslovnika o delu sveta staršev in za pripravo osnutka le-tega imenovali skupino predstavnikov staršev. Prav tako so predlagali, da bi predsednika in njegovega namestnika izvolili na koncu prvega srečanja sveta staršev, da se med seboj spoznajo in tako lažje predlagajo ter izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Za predstavnike staršev naj bi bila na prvem srečanju pripravljena posebna zloženka, na katerem bi bile osnovne informacije o svetu staršev. Predlagali so tudi, da bi bil sestanek sveta staršev sklican vsake dva meseca, kar je potrdila tudi ga. Inka Janja Schmuck, udeleženka srečanja predstavnikov staršev z ministrom za šolstvo – kot je povedala, naj bi se svet staršev sestal najmanj 3x letno.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

2.2.5. SKLEP: Predstavniki Sveta staršev Vrtca Radovljica so razrešili g. Blaža Žerka s funkcije predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica – vsi prisotni ZA, nihče ni bil PROTI.

2.2.6. SKLEP: Predstavniki Sveta staršev Vrtca Radovljica so razrešili go. Nado Mitrić s funkcije namestnice predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica – vsi prisotni ZA, nihče ni bil PROTI.

2.2.7. SKLEP: Predstavniki Sveta staršev Vrtca Radovljica so z javnim glasovanjem – vsi  prisotni ZA, nihče ni bil PROTI  – za predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica izvolili gospoda Uroša Poljšaka, predstavnika staršev vrtca Radovljica.

2.2.8. SKLEP: Predstavniki Sveta staršev Vrtca Radovljica so z javnim glasovanjem – vsi prisotni ZA, nihče ni bil PROTI – izvolili za namestnico predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica, gospo Tejo Toman, predstavnico staršev vrtca Brezje.

2.2.9. SKLEP: Predstavniki staršev Sveta Vrtca Radovljica so imenovali delovno skupino za pripravo poslovnika Sveta staršev Vrtca Radovljica, v naslednji sestavi:

 • gospa Teja Toman, predstavnica staršev iz vrtca Brezje,
 • gospod Peter Kavčič, predstavnik staršev iz vrtca Lesce,
 • gospod Uroš Poljšak, predstavnik staršev iz vrtca Radovljica,
 • gospa Andreja Mrak, predstavnica staršev iz vrtca Begunje,
 • gospa Inka Janja Schmuck, predstavnica staršev Radovljica.

Osnutek poslovnika mora biti pripravljen za obravnavo na naslednji seji Sveta staršev.

2.2.10.  SKLEP: Na prvem srečanju sveta staršev konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in njegovega namestnika –  poteka na koncu sestanka oziroma po obravnavi vseh ostalih točk dnevnega reda.

Na prvem srečanju Sveta staršev Vrtca Radovljica predstavniki staršev prejmejo posebno zloženko z informacijami o svetu staršev.

K 3. TOČKI:

Gospa Inka Janja Schmuck, predstavnica staršev radovljiškega vrtca in članica Sveta Vrtca Radovljica, je prisotnim posredovala poročilo s srečanja predstavnikov staršev svetov vrtcev z ministrom za šolstvo in šport, dr. Igorjem Lukšičem. Poročilo je v prilogi zapisnika.

Pri tej točki so se prisotni pogovarjali o možnosti pridobivanja finančnih sredstev za ureditev vrtčevskih igrišč s pomočjo donacij in prostovoljnih prispevkov staršev. Gospa Inka Janja Schmuck je predlagala, da bi starši glede na razpoložljive finančne zmožnosti prispevali znesek za obnovo igrišč, predlagala je tudi ustanovitev sklada vrtca. Nataša Pogačnik, poslovna sekretarka vrtca, je pri tem pojasnila, da glede na določila (135. člen) Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja vrtec lahko ustanovi sklad vrtca. Iz tega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in podobno. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike vrtca predlaga svet vrtca. Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila. Nataša Pogačnik je menila, da bi bilo ob povečanju prostovoljnih prispevkov ali donacij smotrno ustanoviti sklad vrtca, s katerim bi upravljal upravni odbor. Po drugi strani pa bi to pomenilo, da bi določena zbrana finančna sredstva, ki jih je zbral posamezni vrtec (npr. zbiranje papirja, prodaja izdelkov vrtca, zbiranje prostovoljnih prispevkov,…), bila namenjena za drug namen. Po posameznih vrtcih že nekaj let potekajo različne tovrstne akcije. Tako zbrana sredstva Vzgojnovarstveni zavod Radovljica računovodsko vodi na posebnem računu za vsak posamezni vrtec, strokovne delavke vrtca pa se odločijo, za kakšen namen bodo ta sredstva porabile, večinoma pa ga namenijo za razne izlete, predstave ipd.

Pri tej točki sta bila sprejeta dva sklepa, in sicer:

2.3.1.SKLEP: Svet staršev Vrtca Radovljica predlaga, da Vzgojnovarstveni zavod Radovljica  preuči možnost, da bi starši vključenih otrok vsak po svojih zmožnostih prostovoljno prispevali finančna sredstva za vrtce Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica za ureditev igrišč vrtcev.

2.3.2.SKLEP: Svet staršev Vrtca Radovljica daje pobudo za ustanovitev sklada Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

K 4. TOČKI in 5. TOČKI

 

Gospod Peter Kavčič, predstavnik staršev leškega vrtca, je prisotne seznanil s pripombami, ki jih je imel na vsebino prostorske analize, in sicer, da v njej niso upoštevane predvidene novogradnje v Radovljici in v Lescah. Prosil je, da ravnateljica o tem seznani občinsko strokovno službo in da do naslednjega srečanja pripravi morebitne nove informacije o tem.

Gospod Uroš Poljšak je prosil, da bi bila spletna stran posameznih vrtcev bolj ažurna z novicami, predvsem pa, da bi bile na spletnih straneh objavljene tudi prihodnje dejavnosti. Pri tem je g. Peter Kavčič še dodal, da je stara spletna stran vrtca še vedno aktivna in predlagal, da se le-ta izbriše.

na upravo vrtca, Vrtec Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica, ali po e-pošti: vvz.radovljica@siol.net).

Ravnateljica je prisotne seznanila o poteku šole za starše v letošnjem šolskem letu. Povedala je, da je bilo prvo predavanje organizirano v mesecu novembru v vrtcu na Posavcu, na katerem pa je bil izmed vseh staršev prisoten samo eden in strokovne delavke vrtca. Izrazila obžalovanje, da starši niso izkoristili priložnosti. Prisotni so menili, da je bil mogoče razlog v tako slabi udeležbi izbira same lokacije (vrtec na Posavcu) in/ali slabša informiranost o dogodku.

Gospod Blaž Žerko, predstavnik staršev iz radovljiškega vrtca, je opozoril na preveč vročo vodo v zgornjih kopalnicah radovljiškega vrtca. Ravnateljica je povedala, da bo zadevo takoj uredila in prosila starše, da jo starši v takšnih primerih takoj obvestijo.

Prisotni so se pogovarjali, kako je glede pregledovanja ustreznosti pitne vode v vrtcih. Vzgojnovarstveni zavod Radovljica obdobno redno v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo izvaja preglede pitne vode po vseh vrtcih. Gospoda Uroša Poljšaka pa je še zanimalo, ali vrtec vodi evidenco obolevnosti otrok, vključenih v vrtec. Nataša Pogačnik je povedala, da organizatorka zdravstveno higienskega režima redno evidentira morebitne nalezljive bolezni, za katere ji sporočajo strokovne delavke vrtca in starši. V primeru povečanja le-teh pa za starše pripravi posebno obvestilo.

Ravnateljica je prisotne seznanila, da se je radovljiški vrtec prijavil na doborodelno akcijo Pampers – Pomoč vrtcem – v kateri bo pet slovenskih vrtcev, ki bodo prejeli največje število glasov v posamezni regiji prejelo denarno nagrado v višini 5.000 EUR za ureditev otroškega igrišča. Če bo vrtec prejel največ glasov v »regiji«, bodo sredstva namenjena za ureditev vrtčevskega igrišča. Prisotne je pozvala k oddaji svojega glasu: en e-naslov je en glas. Drugače pa si strokovne delavke tega vrtca zelo prizadevajo, da bi zbrale še  več dodatnih finančnih sredstev s pomočjo zbiranja prostovoljnih prispevkov ob raznih srečanjih s starši.

Ravnateljica je prisotne še seznanila, da je bil za posavški vrtec že nabavljen avtobus za malčke, v planu nabav za prihodnje leto pa je tudi nabava tega avtobusa za begunjski vrtec.

Gospo Inko Janjo Schmuck je zanimalo, zakaj v vrtcih Vzgojnovarstvnega zavoda Radovljica za pitje pijač otroci še vedno uporabljajo PVC lončke. Menila je, da zaradi tega nastane več plastičnih odpadkov, kar pa ni v skladu z načeli EKO VRTCA. Ravnateljica je povedala, da so PVC lončki v uporabi predvsem v popoldanskem času, ko kuhinja vrtca ne obratuje več.

Srečanje je bilo zaključeno 19.50 uri.

Zapisnik prejmejo vsi predstavniki Sveta staršev Vrtca Radovljica, vsi vrtci Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, objavljen je na spletnih straneh vrtca, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna služba vrtca, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, Občina Radovljica.

Zapisala:                                                         Predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica:

Nataša Pogačnik                                                                    Uroš Poljšak

                                               Blaž Žerko, bivši predsednik sveta staršev Vrtca Radovljica

 

 PRILOGI:

seznam prisotnosti ,

poročilo ge. Inke Janje Schmuck .

Dostopnost