alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Vpis in izpis

Vpis

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.  Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis otrok v Vrtec Radovljica za novo šolsko leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot pa jih je možno sprejeti, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok v Vrtec Radovljica. Komisija sestavi tudi čakalno vrsto otrok za sprejem v vrtec, ki jo – glede na spremembe – redno ureja svetovalna delavka. Vpis in sprejem novincev v vrtec ureja Pravilnik o sprejemu NOVINCEV  in Spremembe pravilnika o sprejemu novincev, kjer so določeni tudi kriteriji za sprejem otrok v vrtec.

Starši vpišejo otroka v vrtec na upravi Vrtca Radovljica, Radovljica, Kranjska cesta 13, pri svetovalni delavki. Za vpis v vrtec vložijo Vlogo za vpis otroka v vrtec (na predpisanem obrazcu v pisni obliki), ki jo dobijo pri svetovalni delavki; vlogo je možno natisniti tudi s klikom na povezavo:   vloga za vpis.

Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec z Obvestilom o sprejemu otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Ko starši prejmejo obvestilo, da je otrok sprejet v vrtec po izteku rokov za pritožbo prejmejo v podpis pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši v roku 15 dni od prejema obvestila o sprejemu otroka v vrtec ne podpišejo pogodbe, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec.

Izpis

Starši izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli, s petnajstdnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi ali na sedežu vrtca ali v enoti vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec. Izpisnico je možno natisniti tudi s klikom na povezavo: Izpisnica.

O izpisu otroka iz vrtca morajo starši obvestiti  center za socialno delo, kjer so oddali vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Dostopnost