alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Pravice in obveznosti staršev in otrok

OTROCI IMAJO PRAVICO:

 • do zagotovljenih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo;
 • do enakih možnosti ob upoštevanju razlik;
 • do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu, do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;
 • do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje.

STARŠI IMATE PRAVICO:

 • do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca ter do dogovora z vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja;
 • do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morate starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca;
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (z obvestili na oglasnih deskah in z zgibankami);
 • do vpogleda v programe za predšolske otroke;
 • do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO:

 • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas;
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka, obveščati strokovne delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in o njihovih posebnosti;
 • redno poravnati finančne obveznosti za opravljene storitve;
 • s prihodom v vrtec do 8.ure zjutraj otroku omogočiti primerno vključevanje v otroško igro in druge dejavnosti;
 • sporočiti otrokovo odsotnost do 8.00 ure preko računalniške aplikacije WebVrtec (navodila za javljanje odsotnosti preko WebVrtec, navodila za javljanje odsotnosti s pomočjo SMS sporočila);
 • otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu);
 • zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih ali predragih predmetov in igrač;
 • prihajati po otroka pravočasno,
 • sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na plačilo vrtca (naslov), dosegljivost staršev (telefon).

WebVrtec: odsotnost otroka sporočite preko računalniške aplikacije WebVrtec ali preko SMS sporočila na številko 041-303-603. Poleg omogočanja javljanja odsotnosti, lahko pri uporabi navedene aplikacije ves čas spremljate veljavnost odločbe o znižanem plačilu vrtca oziroma datum izteka le-te in izdane položnice ter plačila oskrbnine.

Dostopnost