alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Plačilo vrtca in cene programov

Osnova za plačilo vrtca

Osnova za plačilo staršev je cena programa in starostni oddelek, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev –  na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so oproščeni plačila, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka ali več, so oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačajo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

Starši oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem centru za socialno delo (po naslovu stalnega prebivališča starša in otroka). Starši otrok, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca, vložijo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev en mesec pred vstopom otroka v vrtec; starši vlogo oddajo samo enkrat in jim vloge ni potrebno oddajati ponovno – podaljšanje je avtomatsko. Spremembe: občina bivanja, naslov stalnega prebivališča, osebnega dohodka, nezaposlenost, zaposlenost, število družinskih članov, vstop in izstop iz vrtca, so starši dolžni sporočiti na pristojni center za socialno delo v mesecu nastanka spremembe. V vrtec ste dolžni sporočiti spremembo naslova za pošiljanje položnic.

Plačilo vrtca

Vrtec staršem v začetku meseca izstavi položnico za plačilo vrtca za pretekli mesec po navadni pošti na naslov ali na e-naslov, ki ga navedejo starši (obrazec- naslov za položnice). Starši lahko uredijo plačilo vrtca z direktno obremenitvijo osebnega računa na banki. Izpolnijo obrazec-pooblastilo, katerega ga podpisanega pošljejo na upravo vrtca.

Cene programov od 1.11.2023

     

Oddelek

I. starostnega obdobja

Oddelek

II. starostnega obdobja

Kombinirani oddelek in

oddelek 3-4 letnih otrok

dohodkovni

razred

povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

Cena programa

 

648,45 EUR

Cena programa

 

498,21 EUR

Cena programa

 

547,52 EUR

      Prispevek staršev v EUR Prispevek staršev v EUR Prispevek staršev v EUR
1. do 221,46 0 % 0,00 0,00 0,00
2. od 221,47 do 369,11 10 % 64,85 49,82 54,75
3. od 369,12 do 442,94 20 % 129,69 99,64 109,50
4. od 442,95 do 516,76 30 % 194,54 149,46 164,26
5. od 516,77 do 652,12 35 % 226,96 174,37 191,63
6. od 652,13 do 787,44 43 % 278,83 214,23 235,43
7. od 787,45 do 1.008,93 53 % 343,68 264,05 290,19
8. od 1.008,94 do 1.218,08 66 % 427,98 328,82 361,36
9. od 1.218,09 77 % 499,31 383,62 421,59

Dnevni strošek prehrane je 2,80 EUR; zaradi odsotnosti otroka iz vrtca je odštet dnevni strošek prehrane v znesku glede na procent plačila v odločbi (npr. 30 %. = 0,84 EUR).

Odračun odsotnosti

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo vrtca zniža za stroške neporabljenih živil v procentu, določenem z odločbo o višini plačila vrtca (npr. pri 30 % plačilu vrtca se odšteje strošek živil v višini 30 %, kar znaša  0,72 EUR na dan), in sicer od naslednjega delovnega dne javljene odsotnosti. Starši sporočijo odsotnost otroka preko računalniške aplikacije WebVrtec, zato pa predhodno potrebujejo uporabniško ime in geslo. S klikom na povezavo so navodila in obrazec, s katerim zaprosijo za uporabniško ime in geslo: Javljanje odsotnosti – navodila in obrazec; obrazec vrnejo vzgojiteljici. Odsotnost lahko sporočijo tudi preko kratkega SMS sporočila na številko 041-303-603 (navodila za sporočanje odsotnosti preko SMS sporočil).

Za starše, ki ne bodo sporočili odsotnosti otroka preko WebVrtec, strošek živil ne bo odračunan, kljub odsotnosti otroka.

Dodatno znižanje plačila vrtca

Starši otrok, za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v šolskem letu na podlagi pisne prošnje ali izpolnjene ankete o prisotnosti za čas poletnih počitnic. Za rezervacijo starši plačajo 40 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljalo dodatno znižanje le za najstarejšega otroka.

Starši lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila za čas strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila. Starši plačajo 50 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil. Starši morajo zdravniško potrdilo oddati najkasneje do 1. v mesecu za pretekli mesec – to je mesec, za katerega uveljavljajo dodatno znižanje plačila vrtca zaradi zdravstvenih razlogov.

Starši otrok z izdano odločbo pristojnega centra izven občine Radovljica – druge občine – lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila vrtca po sprejetih določilih občine, ki je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo dolžna kriti razliko do polne cene programa.

Dodatni obračun zamudne ure

Staršem, ki več kot trikrat v šolskem letu zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva po zaključku poslovnega časa enote, vrtca zaračuna zamudno uro (nadura pomočnice vzgojiteljice), in sicer v višini 7,70 EUR na uro, od 01. 11. 2023 v višini 9,17 EUR na uro. Evidenco o tem vodijo vodje enot. 

Dostopnost