alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

RADOVLJICA – VRTEC RADOVLJICA

SVET STARŠEV VRTCA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

  1. 4240    RADOVLJICA

Štev.:      1448/2011

Datum:   14. 10. 2011

Z A P I S N I K

  1. 1.      srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bilo v četrtek, 13. 10. 2011, ob 17. uri v prostorih vrtca v Radovljici, Radovljica, Kopališka cesta 12.

Na 1. srečanju Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2011/2012 je bila prisotna večina predstavnikov staršev iz vseh enot Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Seznam prisotnosti je priloga zapisnika.

Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 41 oddelkov, iz vsakega oddelka starši izvolijo enega predstavnika staršev v svet staršev. Svet staršev Vrtca Radovljica v letošnjem šolskem letu sestavlja 40 predstavnikov staršev (ena predstavnica – gospa Inka Janja Schmuck, zastopa dva oddelka iz radovljiškega vrtca), iz vrtcev: Begunje, Brezje, Kamna Gorica, Kropa, Lesce, Posavec in Radovljica. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Na tem srečanju je bilo z dovoljenjem ravnateljice vrtca prisotnih tudi nekaj starše, ki imajo otroke vključene v leško enoto in niso predstavniki staršev v Svetu staršev Vrtca Radovljica.

Ravnateljica, gospa Irena Kotnik, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih pričela sejo s predstavitvijo predloga dnevnega reda tega srečanja. Nihče od prisotnih ni imel pripomb ali dodatnih predlogov za dopolnitev predloga dnevnega reda.

SKLEP:             Člani Sveta staršev Vrtca Radovljica so potrdili predlog dnevnega reda 1. srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2011/2012.

DNEVNI RED:

  1. Pregled lanskoletnega zapisnika Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  2. Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  3. Predstavitev letnega delovnega načrta Vzgojnovarstvnega zavoda Radovljica za šolsko leto 2011/2012.
  4. Pobude, predlogi, vprašanja predstavnikov Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  5. Razno.

Nataša Pogačnik, poslovna sekretarka, je prisotnim razdelila listo prisotnosti, na katero so se prisotni predstavniki staršev podpisali in s tem potrdili svojo prisotnost, hkrati pa še pregledali pravilnost navedenega svojega e-naslova.

K 1. TOČKI:

Predstavniki staršev so skupaj z vabilom prejeli lanskoletni zapisnik srečanja sveta staršev. Na kratko ga je pregledala ravnateljica, gospa Irena Kotnik. Na zapisnik ni bilo pripomb.

Pri tej točki je ravnateljica, na vprašanje o uporabi  zobnih krtačk v vrtcu, prisotnim pojasnila, da je Vzgojnovarstveni zavod Radovljica v okviru programa zobozdravstvene preventive nabavil zobne ščetke za vse otroke s tem namenom, da otroci tudi v času bivanja v vrtcu pridobivajo navado rednega čiščenja zob. Ta program se v vrtcu prekine v primeru pojava nalezljivih bolezni. Dodala je še, da bo po vrtcih preverila, ali so že nabavljene zobne ščetke prejeli vsi oddelki, saj je ena predstavnica povedala, da ima v vrtec vključena dva otroka, pri mlajšem otroci uporabljajo zobne ščetke, v oddelku, v katerem je starejši otrok, pa ne.

Ravnateljica je prisotne še seznanila, da imajo otroci, ki obiskujejo vrtec, ki deluje v prostorih radovljiške osnovne šole, na razpolago manjše šolsko igrišče, in sicer v dopoldanskem času (ko imajo šolski otroci pouk), v popoldanskem času pa se zadržujejo na prostem v bližini Oble gorice. Vsekakor pa vzgojiteljice, preden odidejo z otroci na prosto, za varno bivanje na prostem predhodno vedno opravijo pregled okolice oziroma igrišča.

Drugih vprašanj na zapisnik ni bilo, zato so ga prisotni potrdili.

1.1.1.SKLEP:      Zapisnik srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bilo 05. 10. 2010, je  

                              bil sprejet in potrjen.

K 2. TOČKI:

Prisotni so izvolili predsednika in namestnico predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica. Ravnateljica je predlagala, da bi funkcijo tudi v letošnjem letu opravljal g. Blaž Žerko, lanskoletni predsednik, ki jo je bil pripravljen sprejeti. Za namestnico predsednika pa je bila predlagana gospa Ana Mitrič, tudi predstavnica staršev iz radovljiškega vrtca.

Izjavi o sprejemu kandidature za oba sta priloženi k originalnemu zapisniku.

Prisotni predstavniki staršev so se strinjali in z dvigom rok potrdili naslednja dva sklepa.

 

1. 2. 1. SKLEP:    Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Radovljica so z vsemi glasovi ZA izvolili za predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica gospoda Blaža Žerka.

1. 2. 2. SKLEP:    Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Radovljica so z vsemi glasovi ZA  izvolili za namestnico predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica gospo Ano Mitrić.

K 3. TOČKI:

Ta točka je bila združena skupaj s 4. in 5. točko

 

Letni delovni načrt podrobno določa organizacijo in vsebino življenja in dela vrtca. Vrtec ga pripravi vsako leto na podlagi posameznih letnih delovnih načrtov oddelkov in letnih delovnih načrtov vrtcev. Po predhodni obravnavi in sprejemu na razširjenem kolegiju ravnateljice in vzgojiteljskem zboru, predlog letnega delovnega načrta obravnava in sprejme svet vrtca. Letošnjega je sprejel Svet Vrtca Radovljica na svoji redni – 3. seji, dne 27. 09. 2011. Letni delovni načrt Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica je objavljen na spletnih straneh vrtca. Na srečanju Sveta staršev Vrtca Radovljica ga je prisotnim predstavila ravnateljica vrtca, gospa Irena Kotnik.

V razpravi pri tej točki so se prisotni pogovarjali o programih, postavljali vprašanja in podali svoje predloge in pripombe.

Prisotne je zanimalo, kako poteka vzgojno delo in program v kombiniranih oddelkih. Nekateri so menili, da je takšna skupina otrok, v katero so vključeni otroci iz prvega starostnega obdobja in otroci drugega starostnega obdobja, zelo težavna za izvajanje vzgojnega dela in da so na škodi starejši otroci v tej skupini, ker – po njihovem mnenju – razvojno ne bodo napredovali. Izrazili so tudi nestrinjanje glede določitve višjega plačila za ta oddelek s tem šolskim letom, saj so pričakovali nižje plačilo. Povedali so tudi, kar so jim povedale nekatere vzgojiteljice, ki vodijo kombinirani oddelek, da le-te težko opravljajo vzgojno delo za dve starostni skupini v oddelku, vendar pa so hkrati tudi dodali, da se zelo trudijo in da so z njihovim delom zadovoljni.

Ravnateljica je pojasnila, da so vse strokovne delavke vrtca strokovno usposobljene za delo v kateri koli starostni skupini predšolskih otrok in da ima vsaka za svojo skupino pripravljen program dela. V oddelku delata dve strokovni delavki in posamezna dnevna dejavnost, ki jo izvajata, je pripravljena tako za starejše kot mlajše otroke, tako da se otroci razvijajo na vseh področjih (glasbenem, gibalnem, intelektualnem, …). Odločno je zanikala, da bi starejši otroci na račun mlajših v takšni skupini razvojno nazadovali, saj je tudi sama v svoji dolgoletni praksi delala v različno starostnih oddelkih, med drugim tudi v kombiniranem oddelku. Predstavila je prednosti takšne skupine, ki so predvsem v krepitvi medsebojnih socialnih in prijateljskih stikih, v sodelovanju in pomoči starejših otrok mlajšim otrokom, vse dejavnosti so razdeljene na dve skupini: za mlajše in za starejše otroke. Poleg tega je mesec september uvajalni mesec, kar pomeni, da so se otroci uvajali v življenje in delo vrtca, kakor tudi njihovi starši in strokovne delavke.

Temu je pritrdila tudi predstavnica staršev iz Begunj in povedala, da je strokovna delavka v oddelku, ki ga obiskuje njen otrok, predstavila eno izmed dejavnosti oziroma primer dela v kombiniranem oddelku, ki ga izvaja, in sicer: starejši otroci so izvajali tek, mlajši pa so bili navijači.

Na vprašanje, kako se določi cena programa, je Nataša Pogačnik, posl. sekretarka vrtca, povedala, da oblikovanje oddelkov po starosti otrok določa republiški Pravilnik o normativnih in kadrovskih pogojih za izvajanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), v katerem je med drugim določeno zgornje in spodnje normativno število otrok v oddelku, za kombinirani oddelek je to 17+2 otroka. Določitev cene programa javnega vrtca je določena s posebno metodologijo v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005). Vrtec enkrat letno objavi razpis za vpis otrok v vrtec in glede na starostno strukturo vpisanih otrok v okviru določil navedenega pravilnika formira oddelke. V letošnjem šolskem letu je v bilo v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica vpisanih precej več mlajših otrok, zato je vrtec, da so bili lahko sprejeti vsi otroci, oblikoval kombinirane oddelke. V kolikor bi oblikovali  homogene oddelke, bi morali zavrniti kar nekaj mlajših otrok, poleg tega pa bi bila v skupinah 3-4 letnih otrok prosta mesta. S tako odločitvijo je soglašal tudi Občinski svet Občine Radovljica, ki je potrdil tako formirane oddelke in cene programov za šolsko leto 2011/2012. Ker pa je v letošnjem letu kombiniranih oddelkov več kot v lanskem letu (15), kar v celoti financiranja vrtca pomeni več oddelkov z nižjim normativom, je vrtec pripravil tudi predlog cene še posebej za te oddelke, ki stroške oddelka razdeljuje na 19 otrok in ne na 24 otrok. Izračun cene je pripravljen tako, da starši plačajo oskrbnino za ceno programa za oddelek, v katerega je vključen njihov otrok.

Predstavnica staršev iz leškega vrtca  je menila, da bi v izogib tem nesoglasjem, vrtec starše otrok, ki so bili razporejeni v kombinirane oddelke, moral posebej obvestiti o tej spremembi, saj starši, ko so dobili obvestilo razporeditvi otroka v oddelek in imenom strokovnih delavk, niso bili seznanjeni za kakšen oddelek gre in da bo cena program zopet višja, pričakovali pa so ceno za drugo starostno obdobje, torej nižje plačilo, saj so višjo ceno plačevali že v preteklem šolskem letu plačevali, ker so bili njihovi otroci razporejeni v oddelek 1. starostne skupine. Nekateri prisotni so temu pritrdili in menili, da z letošnjim letom,  s tem ko so njihovi otroci razporejeni v kombinirane oddelke, plačujejo še za mlajše otroke, ki bi morali biti – tako kot njihovi otroci lani – razporejeni v oddelke 1. starostne skupine.

Glede na to, da je stanje takšno kakršno je in temelji na določenih odločitvah, ki jih svet staršev na srečanju ne more spremeniti, lahko pa poda določene pobude za spremembe, so se prisotni predstavniki staršev strinjali s predlogom, da ravnateljica v tem šolskem letu za kombinirane oddelke organizira poseben tim za vse strokovne delavke v teh oddelkih. Na skupnih sestankih tega tima bodo strokovne delavke izmenjale izkušnje, probleme, ideje, predloge. Predstavniki staršev pa so dali še pobudo, da bi v teh oddelkih starši plačevali oskrbnino za svojega otroka glede na dejansko starost otroka, to je za otroke do 3 let – ceno prvega starostnega obdobja, in za otroke nad 3 let  – ceno drugega starostnega obdobja, ob predpostavki, da se za to predhodno preučijo finančne zmožnosti in posledice takšnega plačevanja za vrtec.

Predstavnici staršev z brezjanskega vrtca je zanimalo, kdaj bo pričel delovati četrti oddelek v vrtcu na Brezjah in kako je le-ta finančno ovrednoten s strani občine. Igralnica je že pripravljena, prav tako pa so starši prejeli informacijo, da naj bi ta oddelek pričel delovati s 01. 10. 2011.  Poleg tega ju je zanimalo, zakaj so bile iz vrtca na Brezjah prerazporejene določene strokovne delavke oziroma za dve delavki so starši razumeli prerazporeditev, za eno pa ne. Z njenim delom in odnosom so bili zelo zadovoljni in ob novici, da je razporejena na delo v drugo enoto, zelo razočarani. Zanimalo ju je tudi, ali obstaja možnost, da se vrne na delo nazaj v brezjanski vrtec, v kolikor bi tam pričel delovati 4. oddelek. Izrazili pa sta tudi nestrinjanje, da morajo starši iz Brezij voziti otroke v vrtec v Radovljico, medtem ko bi v tem vrtcu bil lahko še četrti oddelek.

Ravnateljica je pojasnila, da po potrditvi cene programa in sistemizacije delovnih mest pripravila razporeditev vseh strokovnih delavk vrtca za zagotovitev nemotenega delovnega procesa z novim šolskim letom, pri tem je upoštevala želje nekaterih posameznih strokovnih delavk. Z vsako, ki je z novim šolskim letom prerazporejena na delo v drugo enoto, se je tudi osebno pogovorila in pridobila njeno soglasje.

Četrti oddelek na Brezjah bo pričel delovati, če bo vpisanih 8 otrok prvega starostnega obdobja. V tem oddelku naj bi bila zaposlena ena strokovna delavka, na delovnem mestu vzgojiteljice, za katerega se zahteva visoka strokovna izobrazba – smer predšolska vzgoja in opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Problem pa je, da nekateri starši otroke, ki bi lahko pričeli obiskovati vrtec in so v čakalni vrsti, ne želijo voziti v drug vrtec, prav tako nekateri otroci v čakalni vrsti še ne dosegajo zakonski pogoj za vključitev v vrtec, to je starost 11 mesecev, ali pa imajo starši podaljšan dopust za nego in varstvo otroka do 15. meseca otrokove starosti. Prav tako pa je bilo meseca septembra ugotovljeno, da so po enotah posameznih vrtcev še prosta mesta, saj so nekateri starši odpovedali oziroma preložili vstop v vrtec, ali pa imajo – kot že rečeno – podaljšan dopust za nego in varstvo otroka do 15. meseca otrokove starosti.

Nekatere prisotne je zanimalo, kako je z oblikovanje parov: vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Ugotavljali so, da strokovni delavki, ki se ne razumeta najbolje, ne bi smeli delati v paru, saj je takšen slab odnos med njima viden in občuten tudi pri otrocih. Menili so, da parov, ki zelo dobro sodelujejo, ne bi smeli razdirati.

Ravnateljica je pojasnila, da je v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica zaposlenih čez 80 strokovnih delavk, ki pa svojega dela ne opravljajo enako kvalitetno, vendar pa je potrebno zagotoviti nemoteno in kvalitetno vzgojno delo za vse oddelke v vrtcu. Za zagotavljanje le-tega je potrebno določene pare zamenjati, seveda pa tudi v tem primeru, upošteva želje strokovnih delavk, ki želijo zamenjavo. V primeru problemov in konfliktov je še nanizala pot do reševanja tako, da se starši vedno najprej obrnejo na vzgojiteljico. Če je to neuspešno, stopijo v stik z vodjo enote in v kolikor problem še vedno ni zadovoljivo rešen, lahko kadar koli osebno obiščejo še njo. Vse konflikte oziroma probleme rešuje s pogovorom vseh vpletenih in s sprejetjem določenih zaključkov. Naredi zapisnik, ki ga prejmejo vsi, kasneje ravnateljica preveri stanje.  Ravnateljica je še dodala, da bo v tem šolskem letu večkrat obiskala enote vrtca in opravljala hospitacije v oddelkih. Na vprašanje, ali bo njen obisk najavljen ali nenajavljen, pa je povedala, da svoj obisk v enoti vedno sporoči.

Pri tem so prisotni predlagali, da bi vrtec pripravil anonimni vprašalnik za starše, s katerim bi ravnateljica pridobila povratno informacijo o delu posameznih strokovnih delavk od staršev.  Predstavnica staršev iz Begunje je povedala, da so tovrsten vprašalnik starši tega vrtca imeli lansko leto, vendar so bila vprašanja – po njenem mnenju – zastavljena na splošno in izrazila željo, da bi bil vprašalnik – v kolikor bo – bolj konkreten, na podlagi katerega bo mogoče ugotoviti zadovoljstvo staršev za opravljeno storitev oziroma vzgojno delo za posamezno strokovno delavko. Vsi prisotni so se strinjali še s predlogom enega izmed predstavnikov staršev, da bi pri sestavi tega vprašalnika sodelujejo tudi predstavniki staršev Sveta staršev Vrtca Radovljica.

Prisotni predstavniki staršev so na srečanju podali še eno pobudo oziroma predlog, in sicer, da se – ob zamenjavi strokovnih delavk za novo šolsko leto – predvsem v večjih vrtcih – še pred pričetkom šolskega leta starši osebno spoznajo s strokovnima delavkama skupine, ki jo bo obiskoval njihov otrok. Nekateri starši ob začetku šolskega leta vse do prvega roditeljskega sestanka osebno ne poznajo strokovnih delavk (zgodnji prihod v vrtec ali pozni odhod z vrtca,  ali pa njihove otroke v vrtec vozijo stari starši). Ravnateljica je povedala, da je bil takšen predlog podan tudi na seji sveta zavoda in tudi sprejet sklep, da v prihodnjem šolskem letu vrtec še pred pričetkom novega šolskega leta organizira sestanek za vse starše, ki želijo spoznati strokovne delavke oddelka, ki ga bo obiskoval njihov otrok. Tako bo meseca junija – po izvedenem vpisu in izdaji obvestila sprejemu v vrtec – organiziran sestanek za starše novosprejetih otrok z namenom priprave otroka na vstop v vrtec. Še pred začetkom šolskega leta bo za vse starše sestanek, na katerem bodo spoznali strokovne delavke, v mesecu septembru pa še skupni roditeljski sestanek. Prisotne je še zanimalo, koliko roditeljskih sestankov je organiziranih v šolskem letu in koliko govorilnih ur. Ravnateljica je pojasnila, da sta v vsakem šolskem letu organizirana dva roditeljska sestanka, govorilne ure pa potekajo enkrat mesečno.

Prisotni starši so predlagali, da bi strokovne delavke pripravile obvestila za starše (npr. o dejavnostih, izletih ipd.) v e-obliki, tako da bi starši z vzpostavljenim e-naslovom ta obvestila prejeli na svoj e-naslov in še da bi vsaka skupina vzpostavila svoj e-naslov. Ravnateljica je pojasnila, da to zaenkrat to še ni mogoče. Trenutno v vrtcu poteka preurejanje spletne strani in bodo za vsak vrtec posebej, poleg opisa dogajanj, ki so se že dogodila v vrtcu, tudi obvestila o prihodnjih dejavnostih, vsekakor pa bodo še vedno v uporabi obvestila na oglasnih deskah za posamezen oddelek. Predstavnica staršev z Brezij je pri urejanju spletne strani vrtca ponudila svojo pomoč, za kar je ravnateljica povedala, da zaenkrat ni potrebna, saj spletno stran ureja pomočnica ravnateljice.  

Predstavnico staršev iz Brezij je zanimalo, kako je z montažo dvigala v vrtcu na Brezjah. Ravnateljica je pojasnila, da je montaža dvigala planirana v planu investicijskih del za Enoto Brezje, glede na razpoložljiva finančna sredstva pa še ni imela informacije, kdaj bo to investicijo mogoče izvesti. Vsem prisotnim je prebrala plan vzdrževalnih in investicijskih del v letnem delovnem načrtu za to šolsko leto za vsak posamezen vrtec. Izvedba tega plana pa je seveda odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev ter dodala, da je teh sredstev iz leta v leto manj, saj se tudi občina Radovljica, ki zagotavlja sredstva za investicije, v težki finančni situaciji.

Trenutno so v vrtcih najbolj potrebna obnove otroška igrišča. Vsa igrišča so ograjena in namenjena izključno za otroke vrtca. Ko je vrtec zaprt, je zaklenjeno tudi vrtčevsko igrišče. Po posameznih vrtcih potekajo tudi razne akcije zbiranja odpadnega papirja in na splošno akcija zbiranja izrabljenih kartuš, tonerjev in mobilnih telefonov. Tako zbrana finančna sredstva bodo namenjena za obnovo igrišč; v letošnjem letu so iz naslova sredstev za donacije za vsa igrišča položene posebne podloge pod igrali, vendar to delo še ni izvedeno po vseh vrtcih. Prisotni so predlagali, da bi določena dela lahko opravili prostovoljno tudi starši. Ravnateljica pa je odgovorila, da to ni mogoče, saj je za vsako gradbeno delo ali za postavitev novega igrala ali za  izdelavo otroškega igrala potrebno izvesti postopek javnega naročila, pridobiti ustrezne dokumente za uporabo, hkrati s tem pa tudi ustrezne garancije na izvedeno delo ali novo igralo.

Nekateri posamezni vrtcih zbirajo odpadni papir ali prostovoljne prispevke na srečanju s starši, kot npr. letošnji jesenski piknik v radovljiškem vrtcu. Ta sredstva so posebej računovodsko beležena in bodo namenjena izključno vrtcu, v katerem poteka zbiranje. Nikakor pa tako zbrana sredstva ne bodo namenjena za tekoče namene. Ravnateljica je še dodala, da vrtec lahko za ta namen ustanovi sklad, ki odloča o porabi teh tako zbranih sredstev.

Predstavnika staršev je zanimalo, kako deleč je izpeljava projekta dograditve dodatnih prostorov v leškem vrtcu. Ravnateljica je prisotne seznanila, da so projekti izdelani, še vedno pa potekajo dogovarjanja z Občino Radovljica o izpeljavi tega projekta. Vsekakor pa že v naslednjem šolskem letu v leški osnovni šoli ne bo več mogoče izvajati dejavnost vrtca, saj bo šola potrebovala prostor. Ravnateljica je še dodala, da je sodelovanje z občino dobro in da ima občina posluh za vrtec. Do naslednjega srečanja pa bo staršem že lahko posredovala konkretne informacije.

Prisotni so predlagali, da bi svet staršev začel z zbiranjem podpisov, s katerim bi starši podprli izgradnjo novih prostorov za dejavnost predšolske vzgoje, prav tako pa so predlagali, da bi bil na naslednje srečanje sveta staršev povabljen tudi župan Občine Radovljica.

Predstavnica staršev iz Brezij je pohvalila izvedbo letovanja na morju in strokovno delavko, ki je otroke spremljala na letovanje. Povedala je, da so bili tako otroci kot tudi starši zelo zadovoljni in menila, da je tovrstna izkušnja resnično dobrodošla za vsakega otroka še posebno pred vstopom v osnovno šolo. Ravnateljica je povedala, da je letovanje ponujeno vsem starejšim otokom pred šolo, vendar pa se je mogoče dogovoriti tudi za mlajše otroke – 4-letne, če ni dovolj prijav in dodala, da je zanimanje za letovanje iz leta v leto upada.

Predstavnica staršev iz vrtca v Kamni Gorici je želela, da bi bili starejši otroci v kombiniranem oddelku – 4-letniki – deležni vseh ostalih skupnih dejavnosti, ki so namenjene starejšim skupinam, npr. sankanje. Glede izvedbe teh programov se bo ravnateljica dogovorila s strokovnimi delavkami na timu strokovnih delavk kombiniranih oddelkov. Problem pri tem je predvsem pri zagotavljanju varnosti otrok, tako tistih, ki odhajajo na takšno dejavnost, kot tudi tistih, ki ostajajo v vrtcu.

Predstavnico vrtca iz Brezij je zanimalo, kako je z dnevnim bivanjem najmlajših otrok na prostem. Izvedela je namreč, da je strokovna delavka enega izmed vrtcev, ki opravlja svoje delo v skupini najmlajših otrok, starše seznanila, da skupina ne bo izvajala vsak dan dejavnosti na prostem oziroma bodo le-te redke, saj strokovni delavki ne zmoreta dela s preoblačenjem otrok. Menila je, da je bil letošnji september vremensko nadvse ugoden za bivanje na prostem, zato je nedopustno, da so bili otroci večinoma v igralnici. Ravnateljica je povedala, da bo zadevo preučila in vse strokovne delavke opozorila, da je bivanje na prostem del rednih dejavnosti vrtca.

Predstavnike staršev je zanimalo, kako je z obveščanjem strokovnih delavk v primeru, da so na območju, kjer se zadržujejo predšolskih otroci, spuščene vabe za lisice. Povedali so, da naj bi bile pred kratkim na območju Radovljice – Obla gorica spuščene vabe, vendar vzgojiteljice o tem niso bile posebej seznanjene, obveščeni pa so bili zaposleni v šoli. Ravnateljica bo zadevo preučila in na naslednjem sestanku posredovala informacijo.

Pogovor je tekel še glede umivanja rok v vrtcu. Prisotne je zanimalo, ali so po vrtcih na razpolago razkužila. Ravnateljica je povedala, da je bilo v vrtcu na razpolago razkužilo za roke v času epidemije prašičje gripe, kasneje pa je bilo umaknjeno zaradi opozorila o škodljivosti na kožo pri pogosti uporabi. Z ustreznih strokovnih služb je bilo tudi  pojasnjeno, da zadostuje, če si otroci temeljito umijejo roke, to pa strokovne delavke storijo tako, da otroke med umivanje motivirajo s petjem pesmice, po končanem umivanju strokovne delavke preverijo snažnost rok.

V nadaljevanju je prisotne zanimalo, kako je z igračami v posameznem oddelku. Predstavnica staršev iz radovljiškega vrtca je povedala, da v skupini, ki jo obiskuje njen otrok, ni dovolj otroških punčk. Povedala je ime skupine, ravnateljica pa je povedala, da bo preverila stanje v tem oddelku in dodala, da bodo strokovne delavke, tako kot vsako leto, tudi letos lahko na podlagi izdane naročilnice po lastni presoji opravile novoletni nakup igrač, ki jih bo otrokom »prinesel« dedek Mraz. Dodala je še, da  bo Vrtec letos vzpostavil tudi tki. »centralni kabinet«, v katerem  bodo na razpolago bolj dragocene igrače in igrače za otroke s posebnimi potrebami, katere si bodo strokovne delavke lahko izposojale. Eden izmed predstavnikov staršev pa je predlagal, da bi starši igrače, ki jih otroci ne potrebujejo več, podarili vrtcu, kar pa ni mogoče, saj je potrebno tudi za igrače imeti ustrezne dokumente o varni uporabi le-teh.

Predstavnica staršev iz begunjskega vrtca je želela, da bi do naslednjega srečanja pripravili podatke o prisotnosti otrok čez poletje v begunjskem vrtcu in o stroških, ki so nastali zaradi odprtosti vrtca v poletnem času. Prisotne je zanimalo tudi o možnosti organizacije skupnega prevoza za otroke, saj je večina težav, ko gre za združevanje, ravno na tem področju. Ravnateljica je povedala, da bo tudi za letošnje šolsko leto pripravljena posebna anketa, s katero bodo starši sporočili, kdaj v poletnem času bo njihov otrok prisoten v vrtcu. Glede na vrnjene ankete bo sprejeta odločitev o združevanju vrtcev v poletnem času Predstavnica staršev iz vrtca v Kamni Gorici pa je še predlagala, da bi se vsako leto izmenično poleti družili enkrat v Kamni Gorici, drugič v Kropi.

Predstavnica staršev iz vrtca Brezje je na koncu srečanja menila, da bi predsednika in njegovega namestnika morali izvoliti pri zadnji točki, ko se predstavniki staršev malo bolj spoznajo. Gospod Blaž Žerko in gospa Ana Mitrič, ki sta bila pripravljena sprejeti funkcijo predsednika in namestnika predsednika, pa sta predlagala, da bi predstavniki staršev izvolili katerega drugega izmed predstavnikov na funkcijo predsednika in njegovega namestnika. Prisotni so se zato odločili, da bodo to nalogo opravili ponovno na naslednjem srečanju.

Ravnateljica je še prosila prisotne, da bi za pridobitev statusa Eko vrtec za Vzgojnovarstrveni zavod Radovljica predstavniki staršev izmed sebe imenovali svojega predstavnika v eko odbor vrtca. V Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica so že v lanskem šolskem letu začele potekati postopki za pridobitev statusa EKO VRTEC, ki pa se nadaljujejo v letošnjem šolskem letu. Prvi korak v procesu vzpostavitve programa je oblikovanje t.i. Odbora programa Ekovrtec, ki je gibalo celotnega procesa vzpostavitve in nadalje izvajanja tega programa. Osnovni namen delovanja odbora je usmerjanje delovanja programa Ekovrtec v okviru vrtca. Odbor naj bi imel naslednje člane: člane sveta, strokovne delavce, druge zaposlene, starše, predstavnike lokalne skupnosti in predstavnika lokalne okoljevarstvene organizacije. V tem odboru je bila pripravljena sodelovati gospa Andreja Mrak, predstavnica staršev iz begunjskega vrtca, zato so jo prisotni potrdili.

Prisotne je še zanimalo, kako poteka uvajanje eko živil v dnevni jedilnik vrtca. Nataša Pogačnik je povedala, da organizatorka prehrane, gospa Simona Skumavec, pri izpeljavi javnega naročila za prehrano v posamezne sklope vključila nekatera eko živila, ki jih kuharice uporabljajo pri pripravi obrokov hrane za otroke, npr. uporaba rjavega sladkorja, sončničnega olja, uporaba živil brez konzervansov, uporaba naravnih zelišč in dišavnic za izboljšanje okusa, priprava manj soljene in manj sladkane hrane brez dodatkov. Vsi obroki so vsakodnevno sveže pripravljeni v kuhinji vrtca. Pri sestavi jedilnikov upošteva predpisane smernice s tega področja, otroci imajo vsakodnevno na voljo sadno košarico in ves čas dovolj pijače (voda, čaj, 100% sok, …). Pri tem je predstavnica staršev iz Kamna Gorice pohvalila letošnje jedilnike, predvsem pa jedilnike za dietno prehrano.

Ob zaključku srečanja je Nataša Pogačnik ponovno prebrala vse sprejete sklepe, ki so zabeleženi pri točki pobude in predlogi – 4. točka dnevnega reda:

1.4.1.SKLEP:            Ravnateljica Vrtca Radovljica za nemoteno vzgojno delo v kombiniranih oddelkih organizira tim strokovnih delavk teh oddelkov, ki se bo v tem šolskem letu sestal večkrat, z namenom, da bodo strokovne delavke za lažje in nemoteno delo izmenjavale svoje izkušnje, ideje, predstavile probleme.

1.4.2. SKLEP:           Svet staršev Vrtca Radovljica daje pobudo na Občino Radovljica, da starši v kombiniranih oddelkih plačujejo ceno programa za posameznega otroka po starosti, in sicer: za otroke do 3. leta – ceno prvega starostnega obdobja in za otroke, stare nad 3 leta – ceno drugega starostnega obdobja.

1.4.3.SKLEP:            Ravnateljica Vrtca Radovljica do naslednjega srečanja sveta staršev pripravi predlog vprašalnika za starše, na podlagi katerega bo mogoče ugotoviti zadovoljstvo staršev z vzgojnim delom za strokovno delavko v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok.

Predlog vprašalnika bo obravnaval Sveta staršev Vrtca Radovljica na naslednjem srečanju.

1.4.4.SKLEP:            Vzgojnovarstveni zavod Radovljica bo poleg sestanka za novosprejete otroke v mesecu juniju in poleg roditeljskega sestanka v mesecu septembru, za vse starše organiziral še sestanek pred pričetkom novega šolskega leta, na katerem bodo starši lahko osebno spoznali strokovne delavke oddelka, ki ga bo obiskoval njihov otrok.  

1.4.5.SKLEP:            Na naslednje srečanje Sveta staršev Vrtca Radovljica bo 01. 12. 2011. Na srečanje bo povabljen župan Občine Radovljica, gospod Ciril Globočnik.

1.4.6.SKLEP:            Ravnateljica vrtca bo po posameznih vrtcih preučila, kako poteka dnevno bivanje otrok na prostem, predvsem pa v skupinah najmlajših otrok.

1.4.7. SKLEP:           Ravnateljica se bo pozanimala, kako poteka obveščanje pristojnih strokovnih služb glede spuščanja vab za lisice.

1.4.8. SKLEP:           Ravnateljica do naslednjega srečanja sveta staršev za starše pripravi podatke o številu dejansko prisotnih otrok v poletnem času v vrtcu v Begunjah in podatek o strošku, ki ga ima vrtec v primeru, da je vrtec v tem času odprt in v primeru, da je vrtec v tem času zaprt.

1.4.9.SKLEP:            Vsi prisotni predstavniki staršev so se strinjali, da se predstavnikom, ki imajo vzpostavljen e-naslov zapisnik pošlje v e-obliki, prav tako tudi vabilo na naslednje srečanje. Vsem ostalim pa bo zapisnik poslan v papirni obliki po navadni pošti.

Zapisnik bo objavljen na spletnih straneh vrtca, in na oglasnih deskah posameznih vrtcev, en izvod prejmejo enote vrtcev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna služba vrtca, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima in Občina Radovljica.

1.4.10 SKLEP:          Na naslednjem srečanju bodo predstavniki staršev ponovno razpravljali o tem, da bi izvolili novega predsednika sveta staršev in njegovega namestnika.

Sklep o imenovanju predstavnice staršev v Odbor Ekovrtec je zabeležen pri točki razno:

1.5.1 SKLEP:            V Odbor Ekovrtec za Vzgojnovarstveni zavod Radovljica je Svet staršev Vrtca Radovljica imenoval gospo Andrejo Mrak, predstavnico staršev iz vrtca Begunje.

Srečanje je bilo zaključeno ob 20. uri.

Zapisala:                                                        Predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica:
Nataša Pogačnik                                                                      Blaž Žerko

Dostopnost