alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

RADOVLJICA – VRTEC RADOVLJICA

SVET STARŠEV VRTCA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

 1. 4240    RADOVLJICA

Št.:          1252/2012

Datum:   14. 11. 2012

 

Z A P I S N I K

 1. 1.      seje Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bilo v četrtek, 25. 10. 2012, ob 17. uri v prostorih vrtca na Posavcu, Posavec 86.

 

Na 1. seji Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2012/2013 je bila prisotna večina predstavnikov staršev iz vseh enot Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Seznam prisotnosti je priloga zapisnika.

Na začetku seje je ravnateljica, ga. Irena Kotnik, pozdravila vse prisotne. Seznanila jih je, da svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, ki so jih izvolili starši na roditeljskih sestankih. V letošnjem šolskem letu v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica deluje 40 oddelkov, kar pomeni, da Svet Vrtca Radovljica sestavlja 40 predstavnikov – za vrtec v Begunjah je ga. Ana Markovič Rakuš predstavnica staršev za dva oddelka. Ker prvi sklic seje opravi ravnatelj, je ravnateljica takoj po izvolitvi vseh predstavnikov in njihovih namestnikov na letošnjih roditeljskih sestankih, sklica 1. sejo v letošnjem šolskem letu.

Člani sveta staršev so, poleg vabila,  prejeli še obrazložitev točk dnevnega reda, Poslovnik o delovanju sveta staršev in kopijo Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica v delu, ki se nanaša na pristojnosti sveta staršev. Za vse je bilo gradivo poslano v elektronski obliki na elektronske naslove predstavnikov staršev.

V nadaljevanju seje je ravnateljica prisotne seznanila s predlogom dnevnega rada, na katerega nihče od prisotnih ni imel pripomb oziroma dodatnih predlogov za dopolnitev. Zato so člani sveta staršev – VSI prisotni ZA, NIHČE ni bil PROTI, NIHČE se VZDRŽAL, predlog dnevnega reda potrdili.

SKLEP:         Svet staršev Vrtca Radovljica potrjuje predlog dnevnega reda 1. seje Sveta

staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2012/2013.

DNEVNI RED:

 1. Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Radovljica.
 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2011/2012.
 3. Izvolitev predstavnika staršev v Svet Vrtca Radovljica.
 4. Predstavitev letnega delovnega načrta zavoda.
 5. Pobude, predlogi, vprašanja.

K 1. TOČKI:

Po določilih Poslovnika o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica se svet staršev konstituira na 1. seji. Predstavniki staršev izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Ravnateljica je prisotne seznanila, da je lanskoletni predsednik sveta staršev, g. Uroš Poljšak, tudi v letošnjem šolskem letu predstavnik staršev radovljiškega vrtca. Prisotni predstavniki staršev so predlagali, da bi to funkcijo tudi v letošnjem šolskem letu prevzel g. Uroš Poljšak. Drugih predlogov ni bilo, g. Uroš Poljšak pa je izjavil, da funkcijo sprejema. V nadaljevanju so prisotni predstavniki staršev izvedli še postopek izvolitve namestnika predsednika sveta staršev. G. Uroš Poljšak je predlagal g. Petra Kavčiča, predstavnika staršev iz leškega vrtca. Drugih predlogov ni bilo, g. Peter Kavčič pa je tudi izjavil, da sprejema funkcijo namestnika. 

V nadaljevanju so prisotni predstavniki staršev z dvigom rok sprejeli dva sklepa:

1.1.1.SKLEP:     Člani Sveta staršev Vrtca Radovljica so: VSI prisotni ZA, NIHČE ni bil PROTI, NIHČE se ni VZDRŽAL, z dvigom rok izvolili g. Uroša Poljšaka, predstavnika staršev radovljiškega vrtca, za predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2012/2013.

1.1.2.SKLEP:            Člani Sveta staršev Vrtca Radovljica so: VSI prisotni ZA, NIHČE ni bil PROTI, NIHČE se ni VZDRŽAL, z dvigom rok izvolili g. Petra Kavčiča, predstavnika staršev leškega vrtca, za namestnika predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2012/2013.

K 2. TOČKI:

Po uspešno opravljenem konstituiranju sveta staršev je vodenje seje nadaljeval g. Uroš Poljšak, novoizvoljeni predsednik sveta staršev s pregledom zapisnika zadnje seje sveta staršev, ki je bila v lanskem šolskem letu. Vsi predstavniki staršev so poleg vabila na sejo zapisnik te seje tudi prejeli.

Po pregledu zapisnika prisotni niso imeli pripomb oziroma vprašanj. Ravnateljica je pri tej točki še posredovala informacijo glede pripombe oziroma predloga lanskoletnega sveta staršev na pravilnik o sprejemu otrok, ki se je nanašala na spremembo kriterijev v smislu dodatne dodelitve točk za otroke s stalnim naslovom na območju krajevne skupnosti, v kateri je vrtec. Povedala je, da ta predlog ni bilo mogoče upoštevati, saj vpis v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica poteka za vse vrtce, ki spadajo v njegovo sestavo. Pri razporeditvi otrok v vrtce pa svetovalna služba v veliki meri upošteva želje staršev.

Po pregledu na zapisnik ni bilo pripomb, zato so člani sveta staršev zapisnik potrdili.

1.2.1. SKLEP:    Svet staršev Vrtca Radovljica potrjuje zapisnik zadnje – 4. seje Sveta v šolskem letu 2011/2012.

K 3. TOČKI:

Že v obrazložitvi točk dnevnega reda je bilo pojasnjeno, da je predstavnici staršev v Svetu Vrtca Radovljica zaradi izpisa otrok prenehal status predstavnika staršev. Svet zavoda sestavljajo tri interesne skupine, in sicer: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov zaposlenih. Prisotni člani sveta staršev so pri tej točki zaradi prenehanja statusa staršev izvolili novo predstavnico staršev. Funkcijo je bila pripravljena prevzeti ga. Mojca Markizeti, predstavnica staršev iz radovljiškega vrtca, drugih predlogov ni bilo. Sprejet je bil naslednji

1.3.1.SKLEP:     Člani Sveta staršev Vrtca Radovljica so: VSI prisotni ZA, NIHČE ni bil

PROTI, NIHČE se ni VZDRŽAL, z dvigom rok izvolili go. Mojco Markizeti za predstavnico staršev v Svetu Vrtca Radovljica.

K 4. TOČKI:

Ravnateljica, ga. Irena Kotnik, je prisotnim predstavila vsebino letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2012/2013. Letni delovni načrt je objavljen na spletni strani vrtca. Po predstavitvi prisotni niso imeli posebnih vprašanj. Zanimalo jih je, ali je letni delovni načrt zaradi splošnega pomanjkanja finančnih sredstev okrnjen oziroma zmanjšan. Ravnateljica je pojasnila, da ni bistvenih sprememb in da obseg rednih dejavnosti v vrtcu ni zmanjšan, pač pa prilagojen nekaterim novim razmeram.

K 5. TOČKI:

Predstavniki staršev so že pred sejo posredovali svoje pobude in predloge za obravnavo zadnjih dveh točk.

 1. G. Peter Kavčič, predstavnik staršev leškega vrtca, je dal pobudo, da bi predstavnik radovljiške občine podal natančno informacijo o dograditvi dodatnih prostorov leškega vrtca. Ravnateljica je povedala, da je o tem seznanila strokovno delavko občine. Nobeden izmed predstavnikov občine se seje sveta staršev ni mogel udeležiti, zato je informacijo o tej investiciji na seji posredovala ona. Povedala je, da so finančna sredstva za izvedbo investicije odobrena,  občina je že objavila javni razpis za izbiro izvajalca, natančne informacije o investiciji so na razpolago na Občini Radovljica – oddelek za infrastrukturo. Upoštevane so bile  pripombe leške krajevne skupnosti in vrtca. Investicija bo realizirana 1. 9. 2013, saj v prihodnjem šolskem letu zaradi prostorske stiske v leški osnovni šoli, dva oddelka vrtca ne bosta mogla več gostovati. Ko bo ta dograditev dokončana, bo občina ponovno preučila stanje potreb po izvajanju predšolske vzgoje na območju Radovljice, med drugim tudi možnosti adaptacije prostorov za vrtec v že izgrajenih stavbah v Radovljici in bližnji okolici oziroma pridobili potrebna soglasja za prizidek k že obstoječemu vrtcu. Ravnateljica je prisotne še seznanila, da bo z mesecem decembrom 2012 odprt nov oddelek v vrtcu v Kropi, možno pa je odpreti še en oddelek v  radovljiškem vrtcu.
 1. Ga. Tina Rjazancev, predstavnica staršev leškega vrtca, je posredovala več pobud:

–          Uvajanje tujega jezika v vrtec: ravnateljica je pojasnila, da redni program v nacionalnem programu vrtca ne zajema poučevanje tujega jezika v obdobju predšolske vzgoje in da je takšno dejavnost možno izvajati le kot dodatno dejavnost vrtca v popoldanskem času – izven poslovnega časa vrtca.  Ravnateljica je še povedala, da je tečaj nemškega jezika potekal v lanskem letu v vrtcu, število vključenih otrok v tak tečaj pa ni bilo veliko. V letošnjem letu tudi ni bilo dovolj prijav otrok. Povedala je še, da vse ponudbe zunanjih ponudnikov za dodatne dejavnosti predhodno preuči in se po lastni presoji odloči, ali je primerna za predšolske otroke, še preden jih dobijo v vednost starši. Prisotni so se pri tej točki dogovorili, da so vse ponudbe za dodatne dejavnosti v vrtcih objavijo še na spletnih straneh vrtca.

1.5.1. SKLEP:    Ponudbe dodatnih dejavnosti, ki jih prejmejo starši v vednost, so objavljene še na spletnih straneh vrtca.

–          Uvajanje lutkovnosti kot velik del umetnosti in poistovetenja z lutko, gledališke predstave: Ravnateljica je pojasnila, da je lutkarstvo v vrtcu zelo pogosta dejavnost pri izvajanju rednega vzgojnega programa vsake vzgojiteljice. Prav tako ima vrtec v letnem delovnem načrtu vsako leto ogled dveh ali treh predstav zunanjih izvajalcev, pogoste pa so tudi igrice, ki jih za otroke pripravijo in izvedejo strokovne delavke vrtca.

–          Trma v predšolskem obdobju in reševanje le-te, spodbujanje samopodobe otroka: Za starše bo organizirano predavanje na temo: Razvoj samostojnosti otrok, v katero bo vključeno tudi področje trme.

 1. G. Uroš Rot, predstavnik staršev radovljiškega vrtca, je poslal več vprašanj, in sicer:

–          Dodatne gugalnice na igrišču radovljiškega vrtca, g. Uroš Rot meni, da so štiri gugalnice za radovljiški vrtec premalo. Ravnateljica je pojasnila, da je v vrtcu Radovljica za letošnje leto zaključena preureditev igrišča, spomladi je potrebno še urediti peskovnik. Menila je, da število gugalnic na igrišču zadostuje, saj se na igrišču ne zadržujeta več kot dve skupini otrok, prav tako pa strokovne delavke potrebujejo prazen prostor za druge igralne pripomočke, npr. za izvajanje vaj za ravnotežje. Dodala je še, da je nakup igral kar precejšen strošek za vrtec. Prisotne je zanimalo, ali so bila s preureditvijo tega igrišča v celoti porabljena finančna sredstva, zbrana z donacijami in nagradno igro podjetja Drogeriemarkt Slovenija. Ravnateljica je podala pritrdilni odgovor in dodala, da je celotna obnova zahtevala več finančnih sredstev, kot pa jih je bilo zbranih z donacijami, prostovoljnimi prispevki in nagradno igro DM. Prisotnim je posredovala še informacijo, da bo v letošnjem letu obnovljeno tudi igrišče v vrtcu Kamna Gorica.

–           Prevroča voda v sanitarijah zgornje etaže radovljiškega vrtca za skupino Žabice in Kužki: g. Rot meni, da je problem zelo pereč, saj otroci to toplo vodo tudi pijejo, poleg tega pa ena pipa ne dela in da je sanacija težav NUJNA. Dodal je še, da zgornje sanitarije večkrat zaudarjajo. G. Uroš Poljšak je predlagal, da bi glede na to, da je bila ta zadeva že večkrat obravnavana tudi na svetu staršev, da se sprejme sklep, da se zadeva reši takoj. Prisotni predstavniki so se s tem strinjali in soglasno sprejeli

1.5.2. SKLEP:    Vzgojnovarstveni zavod Radovljica takoj opravi sanacijo v sanitarijah v zgornji etaži radovljiškega vrtca.

–           Dodatne dejavnosti v vrtcih pred 16.30 uro so bile obravnavane že pri pobudi ge. Tine Rjazancev.

–           Prostor za izvajanje športne aktivnosti v radovljiškem vrtcu – telovadnica. G. Rota je zanimalo, ali je Občina Radovljica seznanjena, da radovljiški vrtec ob tolikšnem številu otrok potrebuje zaprt prostor za izvajanje športnih aktivnosti in, ali je takšna ureditev v skladu s standardi in normativi. Ravnateljica je povedala, da so v radovljiškem vrtcu zasedene vse igralnice, saj je bil v preteklosti, zaradi povečanega števila vpisanih otrok, prostor, namenjen za gibalne dejavnosti, preurejen v igralnice. Podobna situacija se je zgodila tudi v leškem vrtcu. Vrtec Begunje in Posavec (novejše gradnji) imata telovadnico, vrtec Kamna Gorica in Brezje pa gibalne dejavnosti izvajata v dvorani krajanov, v vrtcu v Kropi uporabljajo prosto igralnico, radovljiški vrtec pa koristi telovadnico v dvorani športnega društva. V najslabšem položaju je trenutno le leški vrtec.

            Prisotni so predlagali, da bi ravnateljica pridobila informacijo o možnosti pridobitve dodatnega prostora za namen telovadnice za otroke radovljiškega vrtca v prostorih novogradnje poleg športnega parka v Radovljici. Pri tej razpravi je ravnateljica še dodala informacijo, da bo tudi v letošnjem šolskem letu potekal tečaj plavanja za vse najstarejše otroke.

1.5.3. SKLEP:    Ravnateljica Vrtca Radovljica pridobi informacijo o možnosti pridobitve dodatnega prostora za izvajanje gibalnih aktivnosti za otroke radovljiškega vrtca v novozgrajenih stavbi poleg športnega parka v Radovljici.

–         Informacija o reševanju prostorske problematike vrtca v Radovljica – oddelki v radovljiški osnovni šoli je bila posredovana že pri prvi pobudi, ki jo je podal g. Peter Kavčič.

 1. –  G. Ervin Bec, predstavnik staršev radovljiškega vrtca, je na dan seje poslal vprašanje glede izvedbe letošnjih vrst letovanj otrok, zanimalo ga je tudi kdaj so predvidena in cena le-teh. Ravnateljica je odgovorila, da je za letošnje šolsko leto predvideno, da Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, tako kot pretekla leta, izvede letovanje otrok na morju (Novigrad Pineta) v sodelovanju s podjetjem Pinesta, d. o. o., Kranj in strokovnimi delavkami vrtca. Letovanje naj bi potekalo od 21. – 28. 6. 2013, cena pa naj bi ostala enaka lanski z možnostjo plačila na več obrokov. Dodala je še, da so izkušnje strokovnih delavk, ki spremljajo otroke na letovanje, zelo dobre, prav tako pa ima organizator letovanja ves čas organizirano zdravstveno službo. V razpravi je g. Bec povedal, da je se pozanimal o ceni letovanja za Kranjske vrtce pri istem ponudniku in dobil informacijo o precej nižji ceni. Prisotni so se še pogovarjali o možnosti, da bi vrtec organiziral letovanje za krajši čas in kje v bližini. Ravnateljica je povedala, da je izvedba takšne dejavnosti v okviru vrtca mogoča le kot nadstandardni program, v katerega morajo biti po načelu enakosti v Kurikulu za vrtce zajeti vsi otroci, kar pa lahko povzroči različne težave, saj se ga nekateri otroci  tega ne želijo udeležiti, predvsem pa bi morali za to imeti poseben sklad, s katerim bi lahko finančno pomagali družinam, ki zaradi finančnih problemov ne bi mogli vključiti otrok v to dejavnost ali pa pridobiti finančna sredstva drugje. V primeru, da bi vrtec organiziral dodatno še eno krajše letovanje kot dodatno dejavnost, pa je potrebno za izvedbo te dejavnosti na tak način pridobiti zunanjega ponudnika in strokovne delavke, ki bi bile pripravljene spremljati otroke. 

–          G. Ervin Bec je še predlagal, da bi v vrtcu organizirali akcijo zbiranja finančnih sredstev, tako da bi starši prostovoljno preko položnic prispevali npr. en evro na mesec za otroke, za katere starši zaradi finančne stiske ne morejo prispevati za samoplačniške dejavnosti. V kolikor bi takšno akcijo organizirali, bi bilo potrebno pred tem ustanoviti sklad vrtca.

 1. Na koncu seje je g. Uroša Poljšaka, predstavnika staršev radovljiškega vrtca, zanimalo stanje informiranosti staršev o dejavnostih vrtca po elektronski pošti, kot je bila večkrat razprava na lanskoletnih svetih staršev. Menil je, da informiranje staršev še vedno ne deluje zadovoljivo in poudaril, da starši želijo, da so  informacije, ki jih vzgojiteljice razobesijo na oglasne deske vrtca, posredovane staršem še na njihove e-naslove, saj nekatere otroke pridejo iskat v vrtec stari starši ali pa za primer daljše odsotnosti otroka. Ga. Andreja Šmid, pomočnica ravnateljice, je pojasnila, da si prizadeva, da bi bile strokovne delavke  pri svojem delu bolj računalniško usposobljene, vendar je pridobitev takšnega znanja odvisna od zainteresiranosti vsake posamezne delavke. Za strokovne delavke bo tudi letos organiziran računalniški seminar, prav tako pa jim tudi sama nudi pomoč. Na koncu razprave so prisotni so predlagali, da bi bila spletna stran vrtca urejena tako, da bi bile za vsak vrtec tedensko (kot npr. jedilnik) objavljene glavne dejavnosti, npr. načrtovan izlet.
 1. Razprava o nalezljivih boleznih v vrtcih in izjavi, ki jo v vrtec prinesejo starši po preboleli bolezni, ki jo je na seji sprožila predstavnica staršev iz begunjskega vrtca,  bo potekala na naslednji seji sveta staršev.
 1. Predstavnik staršev leškega vrtca je še opozoril, da bi hišnik vrtca preveril zunanje zapiralo vrtca, ker ne deluje.

Prisotni so se dogovorili, da bo naslednja seja sveta staršev zadnji četrtek v mesecu januarju, v vrtcu na Posavcu.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisnik prejmejo vsi predstavniki sveta staršev, vsi vrtci za oglasne deske staršev in za strokovne delavke vrtcev, ravnateljica vrtca, pomočnica ravnateljice vrtca, svetovalna služba, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, Občina Radovljica, originalni izvod pa je shranjen v tajništvu vrtca.

Zapisala:                                                        Predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica:

Nataša Pogačnik                                                                   Uroš Poljšak              

PRILOGA:

–          Seznam_prisotnosti.pdf .

Dostopnost