alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

 – spodaj si lahko podorobneje preberete analizo anket, v kateri ste sodelovali v marcu 2014; za kar se vam tu iskreno zahvaljujemo!

 

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD R A D O V L J I C A – VRTEC RADOVLJICA
Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA
tel.: 04/ 53 25 720 , fax: 04/ 53 25 730
e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
e-naslov: www.vrtec-radovljica.si

Datum: 24. 4. 2014

REZULTATI ANKETE ZA STARŠE O ZADOVOLJSTVU V VRTCU
UVOD
Anketo o zadovoljstvu tokrat nismo razdelili vsem staršem; meseca februarja 2104 smo jo objavili na spletni strani Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Starši so jo lahko sami natisnili in izpolnili ter jo posredovali na upravo. Del anket smo razdelili tudi po enotah; na razpolago so bile pri oglasnih deskah v vseh enotah.
Odgovori so bili možni po petstopenjski lestvici ter možnost odgovora ‘nimam izkušenj’, razen pri 11. vprašanju, kjer je bila lestvica tristopenjska. Vsako vprašanje je imelo še možnost predloga. Na koncu ankete so nekateri starši samoiniciativno dodali še kaj, kar ni bilo zajeto v anketi in so želeli sporočiti (mnenja).
Vprašanja, na katera so starši odgovarjali so bila:
1. Kako ste zadovoljni z uvajanjem vašega otroka v vrtec?
2. Kako ste seznanjeni z dejavnostmi v oddelku?
3. Kako ste zadovoljni s komunikacijo in obveščanjem o razvoju in počutju otroka v vrtcu s strani strokovnih delavk?
4. Ali smatrate, da se otrok v vrtcu dobro počuti?
5. Ali menite, da je govorilnih ur dovolj?
6. Ste mnenja, da od vodstvenih delavcev dobite:
a. pravočasne informacije,
b. zadovoljive informacije?
7. Kako ste zadovoljni s sistemom obveščanja v vrtcu
a. oglasne deske
b. e-sporočila
c. spletni portal
8. Kako ste zadovoljni s primernostjo in pestrostjo prehrane v vrtcu?
9. Kako ste zadovoljni z ravnanjem vrtca v primeru pojava nalezljivih bolezni v skupini?
10. Kako ste zadovoljni z urejenostjo
a. notranjih prostorov vrtca?
b. zunanjih prostorov vrtca?
11. Ali se udeležujete:
a. govorilnih ur
b. roditeljskih sestankov
c. predavanj za starše
d. popoldanskih skupinskih srečanj?

SPLOŠNI PREGLED ODDANIH IN VRNJENIH ANKET

Ankete smo obdelovali glede na podatek, da je v vrtcu vpisanih 763 otrok. Vrnjenih jih je bilo 112.
Število razdeljenih in vrnjenih anket po enotah je razvidno iz spodnjih tabel:

Tabela 1: število razdeljenih in vrnjenih anket po enotah
BEGUNJE BREZJE KAMNA GORICA KROPA LESCE LESCE OŠ POSAVEC RADOVLJICA RADOVLJICA OŠ skupaj
Število razdeljenih anket 93 51 40 48 139 44 95 205 48 763
število vrnjenih anket 11 7 5 5 26 5 20 27 6 112

Graf 1: odstotek vrnjenih anket 2014

VPRAŠANJA OD 1 DO 10
Pri vsakem od vprašanj je bil poleg ocene možen odgovor ‘nimam izkušenj’. Te smo ob interpretaciji šteli posebej. Nekaj anket je bilo rešenih tako, da pri nekaterih vprašanjih sploh ni bilo odgovora. Iz spodnje tabele je razvidno skupno število obeh postavk.
Graf 2: Odgovori, označeni z: »nimam izkušenj«

Graf 3: število neoznačenih polj po vprašanjih

Graf 4: Izračun povprečnih ocen po vprašanjih in po enotah

PRIPOMBE IN POHVALE
Pri vsakem od vprašanj je bilo možno dodati tudi predlog oz. pripombo. Pri beleženju smo jih združili, saj vedno ni bilo razvidno, ali gre za predlog ali pripombo. Včasih smo kaj tudi skrajšali in pustili samo bistvo.
1. vprašanje: uvajanje
• postopno uvajanje s prisotnostjo starša POSAVEC

2. vprašanje: dejavnosti
• zaželeno več obvestil po e-mail-u RADOVLJICA
• e-mail RADOVLJICA
• več objav na internetni strani RADOVLJICA

3. vprašanje: razvoj otroka
• Odgovor je vedno:«Ah, v redu je.« RADOVLJICA

4. vprašanje: počutje otroka
Ni pripomb in pohval.
5. vprašanje: govorilne ure
• Ker je skupina velika, težko prideš na vrsto. BREZJE
• Govorilne ure so praviloma prezgodaj (ker so še v času delovnih ur staršev). POSAVEC
• Govorilne ure so bile samo enkrat. POSAVEC
• Letos jih še nismo dočakali. RADOVLJICA
• Po potrebi možnost dodatnega termina RADOVLJICA
• Sploh jih ni, samo po dogovoru. RADOVLJICA OŠ

6. a vprašanje: pravočasnost inf.
• vsaj en teden pred dogodkom RADOVLJICA

6. b vprašanje: zadovoljivost inf.
Ni pripomb in pohval.
7. a vprašanje: oglasne deske
• preveč natrpane LESCE
• občasno pre-nasičene zunanje oglasne deske RADOVLJICA

7. b vprašanje: e-sporočila
• želeli bi si komunikacije z vzgojiteljico tudi prek e-mail-a. RADOVLJICA
• obveščanje po e-pošti, če mora otrok kaj prinesti oz. če kam grejo RADOVLJICA
• zaželeno več obvestil po e-mail-u RADOVLJICA

7. c vprašanje: spletni portal
• nepregledne strani LESCE
• Od januarja dalje se je zelo izboljšalo, potrebna pa bi bila celovita prenova zgleda. RADOVLJICA
• Spletni portal se je izboljšal. RADOVLJICA
• Od 1.1. 2014 veliko bolje. RADOVLJICA

8. vprašanje: prehrana
• ne kombinaciji: kosilo-golaž, malica-jogurt/kefir BEGUNJE
• manj mesa, več lokalne hrane POSAVEC
• Lahko bi ukinili sladkarije po kosilu (otrok vsak dan ne potrebuje sladkarij), še posebej, če je za malico npr. kruh s čokoladnim prelivom; preskrba s hrano, kot je npr. kravje mleko, bi bila lahko lokalna, ne občasna. Poleg sadja bi otrokom lahko ponudili tudi svežo zelenjavo (npr. korenček, paprika… v koščkih) in manj kruha. Pa ne gre za izbirčnost, le za prepričanje, da je v obdobju intenzivnega razvoja človeka za zdravje pomembna čim manj procesirana in lokalna sezonska prehrana (ki je tudi najcenejša). POSAVEC
• Želimo si več lokalne, ekološko pridelane hrane, ter manj že pripravljene, industrijske hrane. RADOVLJICA
• Želeli bi si, da bi se vrtec povezal z okoliškimi pridelovalci hrane, tako da bi našim otrokom zagotovili čim bolj svežo, sezonsko in lokalno pridelano hrano, po možnosti ekološko. Hkrati si ne želimo že pripravljene, industrijske hrane, ki kot vemo, vsebuje preveč soli, sladkorja in raznih aditivov, konzervansov, ki niso dobri za nas, kaj šele za naše otroke, ki se še razvijajo in je njihova prehrana še kako pomembna. Prav tako se mi ne zdi primerno, da se otroku že zjutraj, pred zajtrkom, ponujajo piškoti ipd. RADOVLJICA
• več ekološke in lokalne hrane RADOVLJICA
• objava dietnega jedilnika na internetni strani RADOVLJICA
• več ekološke in lokalno pripravljene hrane tudi v vrtcu (npr. kruh, pecivo,…) RADOVLJICA OŠ

9. vprašanje: nalezljive bolezni
• Več preventive bi zmanjšalo pogostost obolevanj (to potrjujejo tako raziskave kot primeri dobre prakse drugih vrtcev): več gibanja na prostem in ustrezno prezračevanje, higiena ter zdrava prehrana. POSAVEC
• Sploh ne izvemo za izbruh kakšne bolezni oz. mogoče slučajno preko drugih staršev. Lahko bi bili obveščeni po e-mail-u ali vsaj preko oglasne deske. RADOVLJICA
• e-obveščanje RADOVLJICA

10. a vprašanje: notranji prostori
• potrebno prenove RADOVLJICA
• majhne igralnice RADOVLJICA
• vrtec je dotrajan RADOVLJICA
• še vedno smrad iz toalet RADOVLJICA
• premalo prostora za preoblačenje RADOVLJICA
• Pred razredom bi morali imeti copatke shranjene ločeno od kap, rokavic, igračk in celo hrane; v vrečkah ali posameznih košaricah (dodatnih). RADOVLJICA OŠ

10. b vprašanje: zunanji prostori
• gradbišče LESCE
• peskovnik, streha (senca) POSAVEC
• ni sence POSAVEC
• premalo prostora POSAVEC
• premalo igrišč in igral za toliko otrok, poleti ni sence POSAVEC
• nasajeno cvetje, ni pometeno, led,… RADOVLJICA
• parkirišče je nevarno RADOVLJICA
• potrebovali bi še kako igralo RADOVLJICA
• Igrajo se samo v gozdičku na Obli Gorici (drugih igral ni). RADOVLJICA OŠ
• V bližini šole in vrtca (v smeri proti ZD in gasilskemu domu) manjka kakšen koš za smeti, mogoče bi to pripomoglo k manjši onesnaženosti poti. Lahko pa bi postavili tudi opozorilne table za lastnike psov, naj le-te obdržijo na vrvicah vsaj v bližini vrtca in šole ter naj pobirajo pasje iztrebke. RADOVLJICA OŠ

11. a vprašanje: Ali se udeležujete govorilnih ur?
• so bile samo enkrat POSAVEC
• pogosto, če bi bile RADOVLJICA
• nikoli, ker jih ni RADOVLJICA OŠ

b vprašanje: Ali se udeležujete roditeljskih sestankov?
• Pogosto, če bi bil. Vožnja z vlakom zame ni sestanek! RADOVLJICA

11. c vprašanje: Ali se udeležujete predavanj za starše?
• nikoli, zaradi službene odsotnosti RADOVLJICA OŠ
• nikoli, ker jih ni RADOVLJICA OŠ

11. c vprašanje: Ali se udeležujete popoldanskih skupinskih srečanj?
Ni pripomb in pohval.

VPRAŠANJE ŠT. 11
Pogostost obiskov na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, predavanjih za starše in popoldanskih skupinskih srečanjih po enotah je razvidno iz spodnjih tabel.

Graf 5: Udeležba na govorilnih urah

Graf 6: Udeležba na roditeljskih sestankih

Graf 7: Udeležba na predavanjih za starše

Graf 8: Udeležba na predavanjih za starše

»Ali bi želeli še kaj dodati?« oz. razno

Starši so v anketi posredovali tudi svoja mnenja oziroma dodali še kaj, kar niso našli med zgornjimi vprašanji. Pripombe in pohvale sem razporedila po enotah. Kar se nanaša na določene osebe, je prepisano tako, da niso razvidne konkretne osebe. Podatke o njih ima ravnateljica in jih bo obravnavala samo z osebami, na katere se pripombe in pohvale nanašajo.
BEGUNJE
Dovolj informacij dobimo z vsakodnevno komunikacijo.
BREZJE
Rada bi pohvalila vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic za njihovo delo v vrtcu Brezje. Njihova pomoč in razumevanje sta hvalevredna. Meni osebno, kot staršu, veliko pomeni le lepa beseda, spodbuda in nasmeh, ki sem jih deležna ob obisku (prihod, odhod) v vrtcu. Upam, da bodo taki odnosi, prijateljstva ostala še v prihodnjih obdobjih. Le tako naprej!
Vzgojiteljica je brez energije, do otrok se večkrat obnaša nedopustljivo. Upam,da ne bo dolgo vztrajala v tem poklicu, ker ji ne uspeva.
KAMNA GORICA
/
KROPA
/
LESCE
/
LESCE OŠ
/
POSAVEC
Rada bi pohvalila vse vzgojiteljice, še posebej dve. Hvala, ker sta tako prijazni…
RADOVLJICA
Rada bi pohvalila vzgojiteljici v skupini. Obe sta zelo prijazni in dostopni, zelo se trudita za dobro počutje otrok in za čim boljšo sodelovanje s starši. Vidi se, da z veseljem opravljata svoje delo, ki je zelo pomembno, saj gre za vzgojo naših otrok. Tudi otroci ju imajo zelo radi. Glede na to, da moj otrok potrebuje veliko časa, da se navadi na spremembe in je kar trajalo, da je sprejel dejstvo, da obiskuje vrtec ter da sta mu vzgojiteljici pri tem zelo pomagali, je moj predlog, da bi ti dve vzgojiteljici imeli to skupino tudi naslednje leto. V nasprotnem primeru nas spet čaka novo mučno uvajanje in navajanje na novi vzgojiteljici, kar pa je zelo stresno tako za otroka kot tudi za starše.
Po potrebi možnost dodatnega termina za govorilne ure.
Vzgojiteljica se res veliko ukvarja z otroci (različni izdelki z vseh področij), vabi k sodelovanju. Pohvalno!
Ker otroka pripeljemo zgodaj in pridemo iskat po 16.00 uri, sploh nimamo kontakta z vzgojiteljico. Kar izvemo, je le preko oglasne deske. Če pa je otrok iz vrtca odsoten (npr. zaradi bolezni), pa za obvestila, ki so le na oglasni deski, sploh ne izvemo. Zaradi navedenega bi bilo potrebno komunicirati tudi preko elektronske pošte, vsaj za kakšna pomembna obvestila. Tudi govorilnih ur je premalo. Ker se vzgojiteljica sama odloči, koga bo povabila na govorilne ure, so po moji oceni to verjetno tisti starši, katerih otroci imajo v vrtcu kakšne težave. Mene pa ne zanima le, kje so težave, ampak tudi sicer, kako se otrok v vrtcu počuti, kako se razume z drugimi, kje je napredoval,…
Menim tudi, da bi morali otroci ven bolj pogosto, če se le da, kar vsak dan. Tudi če dežuje.
Stik oz. možnost vsaj kratkega informativnega pogovora z vzgojiteljico je skoraj nemogoč, saj je redko oz. nikoli ne vidimo v skupini, ko se otroka pripelje oz. odpelje iz vrtca.
Pomočnicam v skupini pa kapo dol!
Zelo slaba komunikacija preko el. pošte, skoraj nobenih slik ter obveščanja vnaprej o morebitnih gostih v skupini.
Nobenega sporočila razen link za slike.
Roditeljski sestanek: če bi bil! Vožnja z vlakom zame ni sestanek.
Več objav na internetni strani.
Obveščanje po e-pošti, če mora otrok kaj prinesti oz., če kam grejo
RADOVLJICA ŠOLA
Moj otrok se v vrtcu ne počuti dobro, ker imajo preveč kazni in po njegovih besedah »nesramno vzgojiteljico«, ki je zelo neprijazna in se samo dere, druga pa je »prijazna«; je pa vesel, da ima dobre prijatelje.
Pred razredom bi morali imeti copatke shranjene ločeno od kap, rokavic, igračk in celo hrane.
PRIMERJAVA REZULTATOV ANKETE MED LETI 2012, 2013 IN 2014
Izdelala sem primerjavo med odstotkom vrnjenih anket in ocenami po vprašanjih. Rezultati so razvidni iz spodnjih tabel in grafa.

Tabela 2: Primerjava med odstotkom vrnjenih anket v letih 1012 in 2013
BEGUNJE BREZJE KAMNA GORICA KROPA LESCE LESCE OŠ POSAVEC RADOVLJICA RADOVLJICA OŠ skupaj
Odstotek vrnjenih anket 2012 26% 38% 55% 53% 41% 33% 46% 37% 44% 41%
Odstotek vrnjenih anket 2013 29% 69% 53% 67% 72% 48% 58% 37% 64% 53%
Odstotek vrnjenih anket 2014 12% 14% 13% 10% 19% 11% 21% 13% 13% 15%

Graf 9: Primerjava odstotka vrnjenih anket med leti 2012, 2013 in 2014

Tabela 3: Primerjava ocen po enotah in vprašanjih med letoma 2012, 2013 in 2014

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se ocene dvignile pri prvem (uvajanje) in 10. a vprašanju (notranji prostori) za 0,2, pri 10. b vprašanju (zunanji prostori) pa za 0,3. Najbolj se je v zavodu dvignila ocena pri obveščanju z e-sporočili (3,1 – 3,8 – 4,2) in oceni spletnega portala (3,5 – 3,8 – 4,4). Ocena je v primerjavi z letom 2012 višja kar za 1,1 (e-sporočila) oz. 0,9 (spletni portal). Pri tretjem vprašanju (komunikacija in obveščanje o razvoju in počutju otroka) se je ocena znižala za 0,2 in se izenačila z oceno iz leta 2012. V primerjavi z letom 2012 se je precej dvignila tudi ocena ravnanja vrtca v primeru pojava nalezljivih bolezni (za 0,4) in urejenosti zunanjih prostorov vrtca (za 0,5).
Minimalno znižanje ocene (0,1) je pri drugem (seznanjenost z dejavnostmi), četrtem (počutje otroka), petem (govorilne ure) in 7. a vprašanju (obveščanje preko oglasnih desk).
Pri večini vprašanj so povprečne ocene nad 4,5, najvišjo oceno pa je doseglo zadovoljstvo z uvajanjem otroka v vrtec, to je 4,8.

Anketo obdelala: Ravnateljica:
Svetovalna delavka Marja Čad, mag. supervizije,
Tatjana Koželj, univ. dipl. soc. delavka oseb. in org. svet.

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD R A D O V L J I C A – VRTEC RADOVLJICA
Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA
tel.: 04/ 53 25 720 , fax: 04/ 53 25 730
e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
e-naslov: www.vrtec-radovljica.si

Datum: 24. 4. 2014

REZULTATI ANKETE ZA STARŠE O ZADOVOLJSTVU V VRTCU
UVOD
Anketo o zadovoljstvu tokrat nismo razdelili vsem staršem; meseca februarja 2104 smo jo objavili na spletni strani Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Starši so jo lahko sami natisnili in izpolnili ter jo posredovali na upravo. Del anket smo razdelili tudi po enotah; na razpolago so bile pri oglasnih deskah v vseh enotah.
Odgovori so bili možni po petstopenjski lestvici ter možnost odgovora ‘nimam izkušenj’, razen pri 11. vprašanju, kjer je bila lestvica tristopenjska. Vsako vprašanje je imelo še možnost predloga. Na koncu ankete so nekateri starši samoiniciativno dodali še kaj, kar ni bilo zajeto v anketi in so želeli sporočiti (mnenja).
Vprašanja, na katera so starši odgovarjali so bila:
1. Kako ste zadovoljni z uvajanjem vašega otroka v vrtec?
2. Kako ste seznanjeni z dejavnostmi v oddelku?
3. Kako ste zadovoljni s komunikacijo in obveščanjem o razvoju in počutju otroka v vrtcu s strani strokovnih delavk?
4. Ali smatrate, da se otrok v vrtcu dobro počuti?
5. Ali menite, da je govorilnih ur dovolj?
6. Ste mnenja, da od vodstvenih delavcev dobite:
a. pravočasne informacije,
b. zadovoljive informacije?
7. Kako ste zadovoljni s sistemom obveščanja v vrtcu
a. oglasne deske
b. e-sporočila
c. spletni portal
8. Kako ste zadovoljni s primernostjo in pestrostjo prehrane v vrtcu?
9. Kako ste zadovoljni z ravnanjem vrtca v primeru pojava nalezljivih bolezni v skupini?
10. Kako ste zadovoljni z urejenostjo
a. notranjih prostorov vrtca?
b. zunanjih prostorov vrtca?
11. Ali se udeležujete:
a. govorilnih ur
b. roditeljskih sestankov
c. predavanj za starše
d. popoldanskih skupinskih srečanj?

SPLOŠNI PREGLED ODDANIH IN VRNJENIH ANKET

Ankete smo obdelovali glede na podatek, da je v vrtcu vpisanih 763 otrok. Vrnjenih jih je bilo 112.
Število razdeljenih in vrnjenih anket po enotah je razvidno iz spodnjih tabel:

Tabela 1: število razdeljenih in vrnjenih anket po enotah
BEGUNJE BREZJE KAMNA GORICA KROPA LESCE LESCE OŠ POSAVEC RADOVLJICA RADOVLJICA OŠ skupaj
Število razdeljenih anket 93 51 40 48 139 44 95 205 48 763
število vrnjenih anket 11 7 5 5 26 5 20 27 6 112

Graf 1: odstotek vrnjenih anket 2014

VPRAŠANJA OD 1 DO 10
Pri vsakem od vprašanj je bil poleg ocene možen odgovor ‘nimam izkušenj’. Te smo ob interpretaciji šteli posebej. Nekaj anket je bilo rešenih tako, da pri nekaterih vprašanjih sploh ni bilo odgovora. Iz spodnje tabele je razvidno skupno število obeh postavk.
Graf 2: Odgovori, označeni z: »nimam izkušenj«

Graf 3: število neoznačenih polj po vprašanjih

Graf 4: Izračun povprečnih ocen po vprašanjih in po enotah

PRIPOMBE IN POHVALE
Pri vsakem od vprašanj je bilo možno dodati tudi predlog oz. pripombo. Pri beleženju smo jih združili, saj vedno ni bilo razvidno, ali gre za predlog ali pripombo. Včasih smo kaj tudi skrajšali in pustili samo bistvo.
1. vprašanje: uvajanje
• postopno uvajanje s prisotnostjo starša POSAVEC

2. vprašanje: dejavnosti
• zaželeno več obvestil po e-mail-u RADOVLJICA
• e-mail RADOVLJICA
• več objav na internetni strani RADOVLJICA

3. vprašanje: razvoj otroka
• Odgovor je vedno:«Ah, v redu je.« RADOVLJICA

4. vprašanje: počutje otroka
Ni pripomb in pohval.
5. vprašanje: govorilne ure
• Ker je skupina velika, težko prideš na vrsto. BREZJE
• Govorilne ure so praviloma prezgodaj (ker so še v času delovnih ur staršev). POSAVEC
• Govorilne ure so bile samo enkrat. POSAVEC
• Letos jih še nismo dočakali. RADOVLJICA
• Po potrebi možnost dodatnega termina RADOVLJICA
• Sploh jih ni, samo po dogovoru. RADOVLJICA OŠ

6. a vprašanje: pravočasnost inf.
• vsaj en teden pred dogodkom RADOVLJICA

6. b vprašanje: zadovoljivost inf.
Ni pripomb in pohval.
7. a vprašanje: oglasne deske
• preveč natrpane LESCE
• občasno pre-nasičene zunanje oglasne deske RADOVLJICA

7. b vprašanje: e-sporočila
• želeli bi si komunikacije z vzgojiteljico tudi prek e-mail-a. RADOVLJICA
• obveščanje po e-pošti, če mora otrok kaj prinesti oz. če kam grejo RADOVLJICA
• zaželeno več obvestil po e-mail-u RADOVLJICA

7. c vprašanje: spletni portal
• nepregledne strani LESCE
• Od januarja dalje se je zelo izboljšalo, potrebna pa bi bila celovita prenova zgleda. RADOVLJICA
• Spletni portal se je izboljšal. RADOVLJICA
• Od 1.1. 2014 veliko bolje. RADOVLJICA

8. vprašanje: prehrana
• ne kombinaciji: kosilo-golaž, malica-jogurt/kefir BEGUNJE
• manj mesa, več lokalne hrane POSAVEC
• Lahko bi ukinili sladkarije po kosilu (otrok vsak dan ne potrebuje sladkarij), še posebej, če je za malico npr. kruh s čokoladnim prelivom; preskrba s hrano, kot je npr. kravje mleko, bi bila lahko lokalna, ne občasna. Poleg sadja bi otrokom lahko ponudili tudi svežo zelenjavo (npr. korenček, paprika… v koščkih) in manj kruha. Pa ne gre za izbirčnost, le za prepričanje, da je v obdobju intenzivnega razvoja človeka za zdravje pomembna čim manj procesirana in lokalna sezonska prehrana (ki je tudi najcenejša). POSAVEC
• Želimo si več lokalne, ekološko pridelane hrane, ter manj že pripravljene, industrijske hrane. RADOVLJICA
• Želeli bi si, da bi se vrtec povezal z okoliškimi pridelovalci hrane, tako da bi našim otrokom zagotovili čim bolj svežo, sezonsko in lokalno pridelano hrano, po možnosti ekološko. Hkrati si ne želimo že pripravljene, industrijske hrane, ki kot vemo, vsebuje preveč soli, sladkorja in raznih aditivov, konzervansov, ki niso dobri za nas, kaj šele za naše otroke, ki se še razvijajo in je njihova prehrana še kako pomembna. Prav tako se mi ne zdi primerno, da se otroku že zjutraj, pred zajtrkom, ponujajo piškoti ipd. RADOVLJICA
• več ekološke in lokalne hrane RADOVLJICA
• objava dietnega jedilnika na internetni strani RADOVLJICA
• več ekološke in lokalno pripravljene hrane tudi v vrtcu (npr. kruh, pecivo,…) RADOVLJICA OŠ

9. vprašanje: nalezljive bolezni
• Več preventive bi zmanjšalo pogostost obolevanj (to potrjujejo tako raziskave kot primeri dobre prakse drugih vrtcev): več gibanja na prostem in ustrezno prezračevanje, higiena ter zdrava prehrana. POSAVEC
• Sploh ne izvemo za izbruh kakšne bolezni oz. mogoče slučajno preko drugih staršev. Lahko bi bili obveščeni po e-mail-u ali vsaj preko oglasne deske. RADOVLJICA
• e-obveščanje RADOVLJICA

10. a vprašanje: notranji prostori
• potrebno prenove RADOVLJICA
• majhne igralnice RADOVLJICA
• vrtec je dotrajan RADOVLJICA
• še vedno smrad iz toalet RADOVLJICA
• premalo prostora za preoblačenje RADOVLJICA
• Pred razredom bi morali imeti copatke shranjene ločeno od kap, rokavic, igračk in celo hrane; v vrečkah ali posameznih košaricah (dodatnih). RADOVLJICA OŠ

10. b vprašanje: zunanji prostori
• gradbišče LESCE
• peskovnik, streha (senca) POSAVEC
• ni sence POSAVEC
• premalo prostora POSAVEC
• premalo igrišč in igral za toliko otrok, poleti ni sence POSAVEC
• nasajeno cvetje, ni pometeno, led,… RADOVLJICA
• parkirišče je nevarno RADOVLJICA
• potrebovali bi še kako igralo RADOVLJICA
• Igrajo se samo v gozdičku na Obli Gorici (drugih igral ni). RADOVLJICA OŠ
• V bližini šole in vrtca (v smeri proti ZD in gasilskemu domu) manjka kakšen koš za smeti, mogoče bi to pripomoglo k manjši onesnaženosti poti. Lahko pa bi postavili tudi opozorilne table za lastnike psov, naj le-te obdržijo na vrvicah vsaj v bližini vrtca in šole ter naj pobirajo pasje iztrebke. RADOVLJICA OŠ

11. a vprašanje: Ali se udeležujete govorilnih ur?
• so bile samo enkrat POSAVEC
• pogosto, če bi bile RADOVLJICA
• nikoli, ker jih ni RADOVLJICA OŠ

b vprašanje: Ali se udeležujete roditeljskih sestankov?
• Pogosto, če bi bil. Vožnja z vlakom zame ni sestanek! RADOVLJICA

11. c vprašanje: Ali se udeležujete predavanj za starše?
• nikoli, zaradi službene odsotnosti RADOVLJICA OŠ
• nikoli, ker jih ni RADOVLJICA OŠ

11. c vprašanje: Ali se udeležujete popoldanskih skupinskih srečanj?
Ni pripomb in pohval.

VPRAŠANJE ŠT. 11
Pogostost obiskov na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, predavanjih za starše in popoldanskih skupinskih srečanjih po enotah je razvidno iz spodnjih tabel.

Graf 5: Udeležba na govorilnih urah

Graf 6: Udeležba na roditeljskih sestankih

Graf 7: Udeležba na predavanjih za starše

Graf 8: Udeležba na predavanjih za starše

»Ali bi želeli še kaj dodati?« oz. razno

Starši so v anketi posredovali tudi svoja mnenja oziroma dodali še kaj, kar niso našli med zgornjimi vprašanji. Pripombe in pohvale sem razporedila po enotah. Kar se nanaša na določene osebe, je prepisano tako, da niso razvidne konkretne osebe. Podatke o njih ima ravnateljica in jih bo obravnavala samo z osebami, na katere se pripombe in pohvale nanašajo.
BEGUNJE
Dovolj informacij dobimo z vsakodnevno komunikacijo.
BREZJE
Rada bi pohvalila vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic za njihovo delo v vrtcu Brezje. Njihova pomoč in razumevanje sta hvalevredna. Meni osebno, kot staršu, veliko pomeni le lepa beseda, spodbuda in nasmeh, ki sem jih deležna ob obisku (prihod, odhod) v vrtcu. Upam, da bodo taki odnosi, prijateljstva ostala še v prihodnjih obdobjih. Le tako naprej!
Vzgojiteljica je brez energije, do otrok se večkrat obnaša nedopustljivo. Upam,da ne bo dolgo vztrajala v tem poklicu, ker ji ne uspeva.
KAMNA GORICA
/
KROPA
/
LESCE
/
LESCE OŠ
/
POSAVEC
Rada bi pohvalila vse vzgojiteljice, še posebej dve. Hvala, ker sta tako prijazni…
RADOVLJICA
Rada bi pohvalila vzgojiteljici v skupini. Obe sta zelo prijazni in dostopni, zelo se trudita za dobro počutje otrok in za čim boljšo sodelovanje s starši. Vidi se, da z veseljem opravljata svoje delo, ki je zelo pomembno, saj gre za vzgojo naših otrok. Tudi otroci ju imajo zelo radi. Glede na to, da moj otrok potrebuje veliko časa, da se navadi na spremembe in je kar trajalo, da je sprejel dejstvo, da obiskuje vrtec ter da sta mu vzgojiteljici pri tem zelo pomagali, je moj predlog, da bi ti dve vzgojiteljici imeli to skupino tudi naslednje leto. V nasprotnem primeru nas spet čaka novo mučno uvajanje in navajanje na novi vzgojiteljici, kar pa je zelo stresno tako za otroka kot tudi za starše.
Po potrebi možnost dodatnega termina za govorilne ure.
Vzgojiteljica se res veliko ukvarja z otroci (različni izdelki z vseh področij), vabi k sodelovanju. Pohvalno!
Ker otroka pripeljemo zgodaj in pridemo iskat po 16.00 uri, sploh nimamo kontakta z vzgojiteljico. Kar izvemo, je le preko oglasne deske. Če pa je otrok iz vrtca odsoten (npr. zaradi bolezni), pa za obvestila, ki so le na oglasni deski, sploh ne izvemo. Zaradi navedenega bi bilo potrebno komunicirati tudi preko elektronske pošte, vsaj za kakšna pomembna obvestila. Tudi govorilnih ur je premalo. Ker se vzgojiteljica sama odloči, koga bo povabila na govorilne ure, so po moji oceni to verjetno tisti starši, katerih otroci imajo v vrtcu kakšne težave. Mene pa ne zanima le, kje so težave, ampak tudi sicer, kako se otrok v vrtcu počuti, kako se razume z drugimi, kje je napredoval,…
Menim tudi, da bi morali otroci ven bolj pogosto, če se le da, kar vsak dan. Tudi če dežuje.
Stik oz. možnost vsaj kratkega informativnega pogovora z vzgojiteljico je skoraj nemogoč, saj je redko oz. nikoli ne vidimo v skupini, ko se otroka pripelje oz. odpelje iz vrtca.
Pomočnicam v skupini pa kapo dol!
Zelo slaba komunikacija preko el. pošte, skoraj nobenih slik ter obveščanja vnaprej o morebitnih gostih v skupini.
Nobenega sporočila razen link za slike.
Roditeljski sestanek: če bi bil! Vožnja z vlakom zame ni sestanek.
Več objav na internetni strani.
Obveščanje po e-pošti, če mora otrok kaj prinesti oz., če kam grejo
RADOVLJICA ŠOLA
Moj otrok se v vrtcu ne počuti dobro, ker imajo preveč kazni in po njegovih besedah »nesramno vzgojiteljico«, ki je zelo neprijazna in se samo dere, druga pa je »prijazna«; je pa vesel, da ima dobre prijatelje.
Pred razredom bi morali imeti copatke shranjene ločeno od kap, rokavic, igračk in celo hrane.
PRIMERJAVA REZULTATOV ANKETE MED LETI 2012, 2013 IN 2014
Izdelala sem primerjavo med odstotkom vrnjenih anket in ocenami po vprašanjih. Rezultati so razvidni iz spodnjih tabel in grafa.

Tabela 2: Primerjava med odstotkom vrnjenih anket v letih 1012 in 2013
BEGUNJE BREZJE KAMNA GORICA KROPA LESCE LESCE OŠ POSAVEC RADOVLJICA RADOVLJICA OŠ skupaj
Odstotek vrnjenih anket 2012 26% 38% 55% 53% 41% 33% 46% 37% 44% 41%
Odstotek vrnjenih anket 2013 29% 69% 53% 67% 72% 48% 58% 37% 64% 53%
Odstotek vrnjenih anket 2014 12% 14% 13% 10% 19% 11% 21% 13% 13% 15%

Graf 9: Primerjava odstotka vrnjenih anket med leti 2012, 2013 in 2014

Tabela 3: Primerjava ocen po enotah in vprašanjih med letoma 2012, 2013 in 2014

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se ocene dvignile pri prvem (uvajanje) in 10. a vprašanju (notranji prostori) za 0,2, pri 10. b vprašanju (zunanji prostori) pa za 0,3. Najbolj se je v zavodu dvignila ocena pri obveščanju z e-sporočili (3,1 – 3,8 – 4,2) in oceni spletnega portala (3,5 – 3,8 – 4,4). Ocena je v primerjavi z letom 2012 višja kar za 1,1 (e-sporočila) oz. 0,9 (spletni portal). Pri tretjem vprašanju (komunikacija in obveščanje o razvoju in počutju otroka) se je ocena znižala za 0,2 in se izenačila z oceno iz leta 2012. V primerjavi z letom 2012 se je precej dvignila tudi ocena ravnanja vrtca v primeru pojava nalezljivih bolezni (za 0,4) in urejenosti zunanjih prostorov vrtca (za 0,5).
Minimalno znižanje ocene (0,1) je pri drugem (seznanjenost z dejavnostmi), četrtem (počutje otroka), petem (govorilne ure) in 7. a vprašanju (obveščanje preko oglasnih desk).
Pri večini vprašanj so povprečne ocene nad 4,5, najvišjo oceno pa je doseglo zadovoljstvo z uvajanjem otroka v vrtec, to je 4,8.

 

Anketo obdelala:                                                                                                                                      Ravnateljica:
Svetovalna delavka                                                                                                                    Marja Čad, mag. supervizije,
Tatjana Koželj, univ. dipl. soc. delavka                                                                                                 oseb. in org. svetovanja

 

 

Dostopnost