alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         414/2014

Datum:   30. 05. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2013/2014, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na seji dne 12. 06. 2013 ter na podlagi daljše odsotnosti delavke (porodniški dopust in dopust za starševstvo) sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA POMOČNIK/POMOČNICA VZGOJITELJICE

 

          1 (en/ena) delavec/delavka za opravljanje del in nalog POMOČNIK/POMOČNICA VZGOJITELJICE, za polni delovni čas, za 40 ur tedensko in za določen čas, za čas nadomeščanja odsotne delavke.

 

Predviden pričetek dela: 01. 07. 2014.

 

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

šifra zavoda: 64092                                                                              Plačna skupina: D

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA                    Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                          POMOČNIK VZGOJITELJA

Šifra delovnega mesta:             D035001

 

Organizacijska enota:

pedagoško – strokovni sektor

 

Kraj dela:

 

enote vrtca

Strokovna izborazba:

                      

stopnja:

         program:

         strokovni naslov:

srednje strokovno izobraževanje za področje predšolske vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen izobraževalni program poklicnega tečaja predšolska vzgoja

srednja – V

predšolska vzgoja

vzgojitelj predšolskih otrok

Tarifni razred:

 

V

Nazivi in plačni razred:

 

19, z napredovanji 29

Delovne izkušnje:

zaželene

Posebna znanja in zmožnosti:

opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, znanje slovenskega jezika, znanje dela z računalnikom  

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za varnost otrok

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Osnove za delo:

zakonski predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, splošni akti zavoda, letni delovni načrt, strokovna literatura, navodila in odločitve ravnatelja, navodila vzgojitelja, odločitve vzgojiteljskega zbora in razširjenega kolegija ravnateljice

Napori pri delu:

veliki psiho-fizični napori pri delu z otroci in starši, napor čutil, pretežno stoječe delo, pogosto prepogibanje, dvigovanje in prenašanje otrok, opreme, potrebna zbranost ves čas

Vplivi okolja:

pogosta izpostavljenost raznim infekcijam, umazaniji

Zdravstvene zahteve:

splošna zdravstvena sposobnost

Varnost pri delu:

upoštevanje pravil in predpisov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

2 meseca

Obseg dela:

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

zaščitna halja, športna oprema pri športnih dejavnostih

Druge značilnosti:

 

 

 

OPIS DELA

 • pomoč vzgojitelju pri izvajanju neposrednega vzgojnovarstvenega dela

     pomoč vzgojitelju pri izvajanju vzgoje in varstva v oddelku z otroki v dnevnem varstvu

     pomoč vzgojitelju pri izvajanju priprave na vstop otrok v osnovno šolo

     sprejemanje otrok od staršev v jutranjem času

     izvajanje varstva otrok v jutranjem in popoldanskem času

     oddaja otrok staršem v popoldanskem času

     izdelovanje igral, didaktičnih pripomočkov in drugih izdelkov za neposredno vzgojnovarstveno delo

 • izvajanje drugega dela v zvezi v vzgojnovarstvenim delom

     sodelovanje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda

     sodelovanje s starši in svetovalno službo zavoda

     pomoč vzgojitelju pri izpolnjevanju predpisane pedagoške dokumentacije

     sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, proslav in drugih srečanj v zavodu in izven zavoda ter spremljanje in varstvo otrok na prireditvah

   

   

   

   

  Kandidati naj prijave z naslednjimi dokazili:

         potrdilo o dokončani izobrazbi,

         potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja,

         potrdilo o nekaznovanosti

  pošljejo v roku 8 dni, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

  Nepopolne prijave bodo zavržene.

  Objava prostega delovnega mesta je objavljena na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

                                                                                    Ravnateljica:                                         

                                                                                    Marja Čad, mag. supervizije, oseb.

                                                                                     in org. svetovanja

  Dostopnost