alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         576/2014

Datum:   06. 08. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica z dne 01. 04. 2009, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2014/2015, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na 30. seji dne 18. 06. 2014 ter na podlagi soglasja k zaposlitvi v skladu s 183. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l., RS ŠT. 40/2012), sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA KUHARJA /KUHARICE IN KUHINJSKEGA POMOČNIKA / KUHINJSKE POMOČNICE

 

–          1 (en/ena) delavec/delavka za opravljanje del in nalog KUHARJA / KUHARICE za krajši delovni čas 3 ure dnevno in za opravljanje del in nalog KUHINJSKEGA POMOČNIKA / KUHINJSKE POMOČNICE za krajši delovni čas 5 ur dnevno, skupno za 40 ur tedensko in za določen čas od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015.

 Delo poteka na eni lokaciji vrtca.

Kandidati naj prijave z dokazili:

–       potrdilo o dokončani izobrazbi,

–       potrdilo o nekaznovanosti, ki ga dobijo na ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od enega meseca,

pošljejo v roku 3 dni oziroma do 11. 08. 2014, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

 

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

Šifra zavoda: 64092                                                                        Plačna skupina: J

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA    Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                           KUHAR IV

Šifra delovnega mesta:               J035035

Organizacijska enota:

tehnično – vzdrževalni sektor

Kraj dela:

 

enota vrtca

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

3-letna strokovna šola / 4-letna strokovna šola

       IV

kuhar / tehnik kuharstva

Tarifni razred:

IV

Nazivi in plačni razred:

14, z napredovanjem 24

Delovne izkušnje:

zaželjene

Posebna znanja in zmožnosti:

znanje slovenskega jezika, znanje iz higiene živil

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za zdravstveno in higiensko neoporečnost jedi, za pravilno in pravočasno pripravo hrane in izvedbo drugih del, za tehnično brezibnost kuhinjske opreme, materialna odgovornost za osnovna sredstva večje vrednosti, za ekonomično porabo živil ter pomivalnih in čistilnih sredstev

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, primeren odnos do otrok, delavcev zavoda in drugih oseb

Osnove za delo:

 

predpisi s področja sanitarno – higienskega režima in tehnični predpisi oziroma navodila za upravljanje s tehničnimi pripomočki v kuhinji, normativi o kakovosti in količini živil, ustreznih odraščajoči mladini, strokovna literatura, splošni akti zavoda, jedilniki, odločitve ravnatelja, navodila in odločitve organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno higienskega režima, kuhinjska oprema, droben kuhinjski inventar, živila, čistilna in pomivalna sredstva

Napori pri delu:

 

stalno stoječe delo, sklanjanje, prepogibanje, prenašanje bremen

Vplivi okolja:

 

povišana toplotna obremenitev, vlaga in para, nevarnost opeklin, zdsa in padca

Zdravstvene zahteve:

 

splošna zdravstvena sposobnost, sposobnost prenašanja fizičnih naporov, sposobnost za delo s kemičnimi snovmi (čistila), sposobnost za delo v vročini in sopari

Varnost pri delu:

 

upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

1 mesec

Obseg dela:

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

 

zaščitna halja, kapa, obutev, rokavice in drugo v skladu s predpisi o varstvu pri delu

Druge značilnosti:

OPIS DELA

  • naročanje oziroma nabava živil za potrebe kuhinje
  • vodenje evidenc porabe živil
  • priprava zajtrkov
  • priprava kosil

–     priprava kosil za otroke, vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in druge strokovne delavce

–     skrb za razdelitev kosil

  • priprava malic

–     priprava malic za otroke

–     skrb za razdelitev malic otrokom

–     priprava malic za delavce vrtca in prigrizkov za posebne primere (aktivi, … )

  • čiščenje kuhinje

–     pomivanje in pospravljanje posode

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje talnih površin v kuhinji

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje oken in steklenih površin v kuhinji

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje vgradnega pohištva v kuhinji

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje delovnih pripomočkov

–     naročanje in nameščanje čistilnih sredstev v kuhinji

  • pomoč kuharju

 

Šifra zavoda: 64092                                                                          Plačna skupina: J

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA                      Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                           KUHARSKI POMOČNIK II

Šifra delovnega mesta:               J032008

Organizacijska enota:

tehnično – vzdrževalni sektor

Kraj dela:

 

enota vrtca

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

dokončana osnovna šola / 2 ali 3-letna strokovna šola

       II

delavec brez poklica / kuharski pomočnik / kuhar

Tarifni razred:

 

II

Nazivi in plačni razred:

8, z napredovanjem 18

Delovne izkušnje:

zaželene

Posebna znanja in zmožnosti:

znanje slovenskega jezika, znanje iz higiene živil in osebni higieni

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za zagotavljanje higienskih pogojev pri pripravi jedi, delitvi hrane in drugih del, odgovornost za smotrno porabo živil, pomivalnih in čistilnih sredstev

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,

primeren odnos do otrok, zaposlenih in drugih oseb

Osnove za delo:

 

navodila kuharja, jedilnik, higienski predpisi, kuhinjska oprema, droben kuhinjski inventar, živila, čistilna in pomivalna sredstva

Napori pri delu:

 

stalno stoječe delo, sklanjanje, prepogibanje, prenašanje bremen

Vplivi okolja:

 

povišana toplotna obremenitev, vlaga in para, nevarnost opeklin, vreznin, zdsa, padca in drugih poškodb

Zdravstvene zahteve:

 

splošna zdravstvena sposobnost, sposobnost prenašanja fizičnih naporov, sposobnost za delo s kemičnimi snovmi (čistilnimi in pomivalnimi sredstvi), sposobnost za delo v vročini in sopari

Varnost pri delu:

 

upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

 

1 mesec

Obseg dela:

 

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

 

zaščitna halja, kapa, obutev, rokavice in drugo v skladu s predpisi o varstvu pri delu

Druge značilnosti:

OPIS DELA

 

–     pomoč kuharjem pri pripravi kosil za otroke, vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in druge strokovne delavce

–     skrb za razdelitev kosil

–     pomoč kuharjem pri pripravi malic za otroke, vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in druge strokovne delavce

–     skrb za razdelitev malic

–     pomoč pri pripravi prigrizkov za posebne primere

–     pomivanje posode po malici in kosilu

–     vzdrževanje in čiščenje kuhinjskega inventarja po sanitarno higienskih predpisih

  • čiščenje kuhinje

–     pomivanje in pospravljanje posode

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje talnih površin v kuhinji

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje oken in steklenih površin v kuhinji

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje vgradnega pohištva v kuhinji

–     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje delovnih pripomočkov

–     naročanje in nameščanje čistilnih sredstev v kuhinji

Objava prostega delovnega mesta je objavljena na spletnih straneh Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica dne 06. 08. 2014

                                                                                 Ravnateljica:                                        

                                                                                   Marja Čad, mag. supervizije, oseb.

                                                                                   in org. svetovanja

 

Dostopnost