alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         23/2014

Datum:   09. 01. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, z dne 01. 04. 2009, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2013/2014, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na seji dne 12. 06. 2013 ter na podlagi soglasja k zaposlitvi v skladu s 183. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l., RS ŠT. 40/2012) , sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VZGOJITELJA / VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK

 

          ena/en delavec/delavka za opravljanje del in nalog VZGOJITELJ / VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, za polni delovni čas, za 40 ur tedensko in za določen čas od 01. 02. 2014 do 31. 07. 2014.

 

Predviden pričetek dela: 01. 02. 2014.

 

 

 

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

Šifra zavoda: 64092                                                                          Plačna skupina: D

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA    Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                          VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

Šifra delovnega mesta:               D037007

Organizacijska enota:

pedagoško – strokovni sektor

 

Kraj dela:

 

enote vrtca

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

prva stopnja (visoka)

višješolski ali visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja oz.

     univ. študijski program in pridobljen naslov profesor ali

     univ. študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in družboslovanja ali

     visokošolski strok. ali univ. študijski program iz socialnega dela

in opravljen študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje

Tarifni razred:

 

VII/1

Nazivi in plačni razred:

Naziv

Šifra naziva

P

BN

 

 

ZN

Vzgojitelj

4

30

35

Mentor

3

32

37

Svet

valec

2

34

39

Svetnik

1

36

41

Delovne izkušnje:

zaželene

Posebna znanja in zmožnosti:

opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, organizacijske sposobnosti, znanje slovenskega jezika, znanje dela z računalnikom  

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za varnost otrok, odgovornost za izpolnjevanje letnega delovnega načrta vrtca

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Osnove za delo:

zakonski predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, splošni akti zavoda, letni delovni načrt, strokovna literatura, navodila in odločitve ravnatelja, vzgojiteljskega zbora, odločitve razširjenega kolegija ravnateljice

Napori pri delu:

veliki psiho-fizični napori pri delu z otroci in starši, napor čutil, pretežno stoječe delo, pogosto prepogibanje, dvigovanje in prenašanje otrok, opreme, potrebna zbranost ves čas

Vplivi okolja:

pogosta izpostavljenost raznim infekcijam, umazaniji

Zdravstvene zahteve:

splošna zdravstvena sposobnost

Varnost pri delu:

upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

3 mesece

Obseg dela:

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

zaščitna halja, športna oprema pri športnih dejavnostih

Druge značilnosti:

 

OPIS DELA

  • izvajanje neposrednega vzgojnovarstvenega dela

     izvajanje vzgoje in varstva v oddelku z otroki v dnevnem varstvu

     izvajanje varstva otrok v jutranjem in popoldanskem času

  • izvajanje priprav na vzgojnovarstveno delo

     oblikovanje letnih priprav za vzgojnovarstveno delo po vzgojnem programu

     oblikovanje dnevne priprave za neposredno vzgojnovarstveno delo v oddelku

     izdelovanje igral, didaktičnih pripomočkov in drugih izdelkov za neposredno vzgojnovarstveno delo

  • izvajanje drugega dela v zvezi z vzgojnovarstvenih delom

     sodelovanje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda

     sodelovanje s starši in svetovalno službo zavoda

     izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije

     organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, proslav in drugih srečanj v zavodu in izven zavoda ter spremljanje in varstvo otrok na prireditvah

     opravljanje mentorstva vzgojiteljem – pripravnikom, dijakom na delovni praksi

Kandidati naj prijave z dokazili:3 dni, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

Objava prostega delovnega mesta je objavljena na spletnih straneh Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

                                                                                  Ravnateljica:                                        

                                                                                   Marja Čad, mag. supervizije, oseb.

                                                                                     in org. svetovanja

Dostopnost