alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

RADOVLJICA – VRTEC RADOVLJICA

SVET STARŠEV VRTCA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

4240RADOVLJICA

 

Št.:         1326/2012

Datum:   07. 12. 2012

 

Z A P I S N I K

 

2.seje Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bila izvedena na dopisni način.

 

Predstavniki Sveta staršev Vrtca Radovljica so na svoj e-naslov prejeli obvestila oziroma sporočila, ki so se nanašala na aktivnosti nekaterih predstavnikov svetov staršev vrtcev po Sloveniji zoper spremembam Zakona o vrtcih, ki jih je pripravila vlada RS v okviru varčevalnih ukrepov. Aktivnosti zoper spremembam Zakona o vrtcih so potekale tudi v okviru Skupnosti vrtcev Slovenije, in sicer je Vzgojnovarstveni zavod Radovljica prejel poziv po sklicu sveta staršev, na katerem bi starše seznanili s predvidenimi spremembami Zakona o vrtcih in predstavitev, kaj bi predlagane spremembe pomenile za nadaljnjo kakovost programov slovenskih vrtcev.

Glede na navedeno sta se g. Uroš Poljšak, predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica in Nataša Pogačnik, poslovna sekretarka vrtca, dne 04. 12. 2012 dogovorila, da bi bilo potrebno sklicati svet staršev, prva možnosti bi bila 12. 12. 2012. Druga možnost je bila, da bi sejo izvedli na dopisni način, kar pa ni določeno v Poslovniku o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica. Zaradi časovne stiske in da bi Svet staršev Vrtca Radovljica lahko še pravočasno posredoval svoje mnenje glede predlaganih sprememb v vrtcih, je Nataša Pogačnik predlagala, da bi to sejo najprej poskušali izvesti na dopisni način na podlagi soglasja (sprejetje 1. predlaganega sklepa) vseh predstavnikov staršev do četrtka, 06. 12. 2012. V kolikor predstavniki staršev ne bi soglašali s takšnim načinom izvedbe, bi takoj pripravili vse potrebno za sklic seje za 12. 12. 2012. Dogovorila sta se tudi, da bi hkrati s tem, predstavnike staršev še enkrat seznanili s predlaganimi spremembami Zakona o vrtcih in kaj o teh spremembah meni širša strokovna javnost. Za vse starše je bil tako pripravljen poseben dopis z vsemi pojasnili, predlagana sta bila dva sklepa: 1. sklep se je nanašal na pridobitev soglasja, da se seje izpelje na dopisni način, 2. sklep pa se je nanašal na podporo k izjavi k ostremu nasprotovanju k predlaganimi spremembami in k umiku le-teh, ki jo je pripravil Svet staršev Vrtca Litija. Poleg tega so predstavniki staršev prejeli še besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, besedilo tiskovne konference, na kateri je bilo izraženo mnenje o predlaganih spremembah določenih strokovnjakov, poziv Skupnosti vrtcev Slovenije in izjava k umiku predlaganih sprememb.

 

 

Do četrtka, 06. 12. 2012 je večina (32 – dvaintrideset predstavnikov staršev, ena predstavnica je za dva oddelka, ena predstavnica pa zaradi izpisa otroka nima več statusa in ni glasovala) predstavnikov staršev posredovala povratno informacijo o tem, in sicer da se strinjajo s tem, da se 2. seje izpelje na dopisni način, hkrati pa so tudi soglašali s sprejetjem 2. sklepa, to je, da se strinjajo, da vlada nemudoma umakne predlagane spremembe Zakona o vrtcih v Zakonu za uravnoteženje javnih financ na nivoju lokalnih skupnosti. Nihče ni bil proti sprejetju teh dveh sklepov. Dve predstavnici staršev sta poslali svoje soglasje v petek, 07. 12. 2012, en predstavnik pa 09. 12. 2012. Trije predstavniki staršev niso odgovorili na e-pošto. O tem je Nataša Pogačnik v petek, 7. 12. 2012 obvestila g. Uroša Poljšaka, predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica in se dogovorila, da se o tem glasovanju zapiše zapisnik, vse predstavnike staršev se obvesti, da seje za 12. 12. 2012 ne bo, saj so se predstavniki staršev strinjali, da se le-ta izvede na dopisni način, in da se predstavniki staršev strinjajo, da Svet staršev Vrtca Radovljica podpira izjavo k ostremu nasprotovanju predlaganih sprememb in pozivu, da vlada v dobro otrok in za kakovost javnih vrtcev predlog zakonskih sprememb umakne. (Op. Podpisana izjava s strani Sveta staršev Vrtca Radovljica je bila poslana v petek, 07. 12. 2012 na e-mail: sveti.starsev@gmail.com in je v prilogi zapisnika).

 

Glede na zgoraj napisano sta bila oba predloga sklepov, v dopisu z dne 04. 12. 2012, sprejeta, in sicer:

 

2. 1. 1. SKLEP:      Člani Sveta staršev Vrtca Radovljica soglašajo, da se 2. seja Sveta staršev Vrtca Radovljica izvede na dopisni način, po elektronski poti s pomočjo elektronskih poštnih naslovov predstavnikov staršev Sveta staršev Vrtca Radovljica.

 

2. 1. 2. SKLEP:      Svet staršev Vrtca Radovljica podpira izjavo k ostremu nasprotovanju k predlaganimi spremembami Zakona o vrtcih in poziva vlado RS k umiku le-tega

 

 

Zapisnik prejmejo vsi predstavniki Sveta staršev Vrtca Radovljica, vsi vrtci Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica za oglasne deske, objavljen je na spletnih straneh vrtca, ravnateljica vrtca in Občina Radovljica. Original zapisnika je shranjen v tajništvu Vrtca.

 

 

 

 

Zapisala:                                                                    Predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica:

Nataša Pogačnik                                                        Uroš Poljšak

 

 

 

 

 

PRILOGA:

          podpisana izjava.

 

 

Dostopnost