alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. V letošnjem šolskem letu Svet staršev Vrtca Radovljica sestavlja 44 predstavnikov staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanja sveta staršev zagotavlja vrtec. Prvi sklic sveta staršev v šolskem letu opravi ravnatelj. Konstituiranje, delovanje, delovno področje ter pravice in dolžnosti predstavnikov staršev v svetu staršev ureja Poslovnik o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica.

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • oblikuje in daje mnenje v postopkih za imenovanje ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednica Sveta staršev Vrtca Radovljica: Saša Maček Firm, predstavnica staršev iz vrtca Posavec, namestnik predsednice Sveta staršev Vrtca Radovljica: Jure Kocjančič, predstavnik staršev iz enote Brezje. Tehnično in finančno podporo za delovanja sveta staršev zagotavlja vrtec. Vso pošto za Svet staršev Vrtca Radovljica zbira tajništvo Vrtca Radovljica, naslov: Vrtec Radovljica, Svet staršev Vrtca Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica ali na e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si . 

 

Dostopnost