alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

RADOVLJICA – VRTEC RADOVLJICA

SVET STARŠEV VRTCA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

4240 RADOVLJICA

 

Št.:         310/2013

Datum:   22. 04. 2013

 

Z A P I S N I K

4. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bilo v četrtek, 18. 04. 2013, ob 17.30 uri v prostorih vrtca v Radovljici, Radovljica, Kopališka cesta 12.

 

Seznam prisotnosti na 4. seji Sveta staršev Vrtca Radovljica je v prilogi zapisnika.

Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi, da je na seji prisotna več kot polovica članov, je g. Uroš Poljšak, predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica, najprej predstavil predlog dnevnega reda, na katerega ni imel nihče od prisotnih dodatnih predlogov ali pripomb. Prisotni predstavniki staršev so ga z dvigom rok potrdili.

 

SKLEP: Prisotni člani sveta staršev so z dvigom rok – VSI ZA, NIHČE NI BIL PROTI, NIHČE SE NI VZDRŽAL, potrdili predlog dnevnega reda 4. seje Sveta Vrtca Radovljica.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 3. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  2. Rezultati vprašalnika za starše.
  3. Imenovanje predstavnika staršev v komisijo za sprejem otrok.
  4. Pojasnitev izjave o preboleli bolezni, ušivost v vrtcu.
  5. Smernice za preprečevanje okužb v vrtcih.
  6. Pogoji plačila vrtca v času poletnih počitnic.
  7. Pobude, predlogi, vprašanja.

 

K 1. TOČKI:

Predsednik sveta staršev je pregledal realizacijo sprejetih sklepov 3. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bila meseca januarja 2013.

Pri pregledu so nekateri predstavniki staršev poročali, da po nekaterih oddelkih strokovne delavke še niso izvedle roditeljskih sestankov oziroma da so bili zaradi bolezni odpovedani, zato še pričakujejo, da jih bodo strokovne delavke še izvedle. Izvedbo roditeljskih sestankov bo preverila ravnateljica, ga. Irena Kotnik.

Ravnateljica je poročala, da je stanje v garderobah radovljiškega vrtca začasno urejeno. Z novim šolskim letom pa bodo garderobe dokončno urejene.

Ravnateljica je še poročala, da se je s strokovno delavko leškega vrtca pogovorila glede izvajanja dejavnosti na prostem.

Pripomb na zapisnik ni bilo. Sprejet je bil

 

4. 1. 1. SKLEP: Svet staršev Vrtca Radovljica je z dvigom rok: VSI PRISOTNI ZA, NIHČE PROTI, NIHČE SE NI VZDRŽAL, sprejel in potrdil zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.

 

K 2. TOČKI:

Ravnateljica, ga. Irena Kotnik in pomočnica ravnateljice, ga. Andreja Šmid, sta prisotne seznanili z rezultati ankete za starše o zadovoljstvu opravljene storitve v vrtcu.

V letošnjem letu so starši vrnili več vprašalnikov. Odgovore oziroma rezultat je obdelala ga. Andreja Šmid, pomočnica ravnateljice. Ga. Andreja Šmid je povedala, da je tovrstni način obdelave odgovorov zelo zamuden in predlagala, da bi v prihodnjem šolskem letu to anketo izvedli na spletni način, kjer se rezultati že avtomatsko generirajo. Rezultati so objavljeni na spletni strani vrtca Radovljica.

G. Uroša Poljšaka je zanimalo, ali je pri obdelavi rezultatov ankete opravljena tudi primerjava z rezultati lanskoletne ankete. Ga. Andreja Šmid je povedala, da bo to primerjavo še pripravila. Rezultati ankete, s katero so bili seznanjeni prisotni predstavniki staršev na seji so priloga tega zapisnika.

 

K 3. TOČKI:

Zaradi izteka 4-letnega mandata predstavniku staršev v Komisiji za sprejem otrok so prisotni predstavniki, g. Blažu Žerku, izvedli imenovanje novega člana – predstavnika staršev. Na začetku te točke je Nataša Pogačnik, poslovna sekretarka, prisotnim posredovala nekaj splošnih informacij glede te komisije, in sicer Komisijo za sprejem otrok sestavljajo trije člani: predstavnik občine, ki ga imenuje župan, predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev in predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnateljica. Komisija se sestane v primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok kot pa je na razpolago prostih mest, običajno enkrat ali dvakrat po izvedenem vpisu otrok v vrtce. Vso dokumentacijo za sprejemanje odločitev pripravi svetovalna delavka, ki vodi vpis v vrtec. Podlaga za sprejemanje odločitev pa so določila Zakona o vrtcih in Pravilnika o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, v katerem so med drugim določeni tudi kriteriji za sprejem otrok v vrtec. Dodala je še, da je zaradi pomembnosti sprejemanja odločitev o sprejemu otrok, zelo pomembno, da se predstavnik staršev – član komisije zaveda odgovornosti in zanesljivosti za udeleževanje sej in sodelovanja v Komisiji.

Po seznanitvi z delom Komisije so prisotni predstavniki staršev z javnim glasovanje izvolili go. Sabina Kocijančič, predstavnico staršev iz vrtca Brezje, ki je izjavila, da je pripravljena prevzeti nalogo.

Sprejet je bil naslednji

 

4. 3. 1. SKLEP: Svet staršev Vrtca Radovljica je z dvigom rok: VSI PRISOTNI ZA, NIHČE PROTI, NIHČE SE NI VZDRŽAL, za predstavnico staršev v Komisiji za sprejem otrok izvolil go. Sabino Kocijančič, predstavnico staršev iz vrtca Brezje.

 

K 4. TOČKI:

Ga. Simona Skumavec, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, je prisotnim pojasnila namen in podlago za izjavo o preboleli bolezni, ki jo starši prinesejo v vrtec po ponovni vključitvi otroka po preboleli bolezni.

Povedala je, da je navedena izjava priloga smernic: Vključitev otrok v vrtec/šolo po preboleli bolezni, ki jih je izdal 05. 04. 2012 Inštitut za varovanje zdravja. V Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica so strokovne delavke navedene smernice v praksi pričele uporabljati z novim šolskim letom, zato so starši letos prvič prinašali te izjave, kar je v vrtcu tako med starši kot med strokovnimi delavkami sprožilo nemalo vprašanj o smislu in namenu podajanja le-te. Pojasnila je, da je namen upoštevanja navedenih smernic in podajanja izjav staršev, da se po vrtcih in šolah poenoti dobra praksa varovanja zdravja otrok v primeru nalezljivih bolezni ali okužb z vidika vključevanja v skupino in da bi nekatere starše spodbudili k odgovornemu ravnanju, da bi v vrtec pripeljali zdravega otroka, saj tako starši kot tudi strokovne delavke ugotavljajo, da nekateri starši (bodisi zaradi stiske v službi ali drugih razlogov) v vrtec pripeljejo bolnega otroka. Zato se med strokovnimi delavkami v tovrstnih primerih v praksi pojavi vedno še dilema, na kakšni podlagi lahko strokovna delavka bolnega otroka zavrne.

V razpravi na to temo, je prisotne zanimalo, ali predpisane smernice delujejo v praksi. Predstavnica staršev iz begunjskega vrtca, ga. Lucija Resman, pa je menila tudi, da bi strokovne delavke morale v okviru preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ob pojavu nalezljive bolezni obvestiti vse starše v vrtcu, kjer se je nalezljiva bolezen pojavila in jih hkrati seznaniti z ustreznimi ukrepi.

Ga. Simona Skumavec je pojasnila, da izjave staršev zbirajo vzgojiteljice, mesečno iz posameznih vrtcev dobi podatke o številu primerov nalezljivih bolezni, na podlagi katerih izdela analizo na letni ravni. Problem predstavlja predvsem neodgovornost nekaterih staršev, ki kljub vsemu v vrtec pripeljejo bolnega otroka ali pa vrtec ne obvestijo, da je otrok zbolel za nalezljivo bolezen.

V nadaljevanju te točke je ga. Simona Skumavec prisotne seznanila še z izvedenimi ukrepi za preprečevanje pojava ušivosti v vrtcu na Posavcu. Na oglasnih deskah za starše so strokovne delavke razobesile obvestila in ustrezne zdravstveno higienske ukrepe. Vsi starši so prejeli tudi navodila za ravnanje in ponovno obvestilo. V vrtcu so iz uporabe umaknili vse tekstilne izdelke (tepihe, blazine, plišaste igrače, …), redno so preoblačili ležalnike in starše obvestili, da naj otroci v vrtec ne prinašajo domačih plišastih igrač. Otrokom so strokovne delavke na podlagi soglasij staršev pregledovale lasišča in starše individualno obveščale o najdenih ušeh ali gnidah ter jih prosile, da v vrtec pripeljejo otroka šele, ko na lasišču ne bo več zajdalcev.

V razpravi so prisotni predlagali, da bi o pojavu ušivosti v vrtcu starše seznanile strokovne delavke že na prvih roditeljskih sestankih (meseca septembra) in jim hkrati dale v podpis izjavo, s katero bi se strinjali, da njihovim otrokom redno pregledujejo lasišča. Hkrati pa bi starše tudi seznanile, da lahko otroka v primeru ušivosti v okviru preprečevanja tega pojava, zavrnejo.

 

K 5. TOČKI:

Ga. Tanja Podlipnik, izredna študentka dodiplomskega študija na Visoki šoli za zdravstveno nego in hkrati mamica dveh vpisanih otrok v vrtec, je prisotne seznanila, da pripravlja diplomsko nalogo z naslovom: Smernice za obvladovanje okužb v vrtcih. V ta namen bo v sklopu svoje raziskave pripravila poseben vprašalnik za strokovne delavke vrtca (narejen tudi v spletni obliki) in za starše, v sodelovanju z vodstvom vrtca je pripravila še zloženko, s katero bodo seznanjeni vsi starši ob začetku novega šolskega leta. Ga. Tanja Podlipnik je povedala, da je obiskala vse vrtce in se o tej nalogi pogovorila s strokovnimi delavkami vrtca in da so le-te dobro seznanjene z ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu. Prav tako pa se strokovne delavke zavedajo problema, ko starši v vrtec pripeljejo bolnega otroka. Rezultate vprašalnika bo predstavila na prvem srečanju sveta staršev v jeseni.

Prisotni so v razpravi podprli delo ge. Tanje Podlipnik. Predlagali so, da se vsem staršem iz baze podatkov naslovov e-pošte, s katero razpolaga vrtec, v času izvedbe anketiranja razpošlje vprašalnik oziroma se jih obvesti o izpolnjevanju vprašalnika preko spleta. Da bi prispelo čim več odgovorov, bi bilo potrebno staršem to obvestilo poslati vsaj dvakrat ali trikrat. Predlagali so tudi, da se v zloženko doda še, da morajo starši obvestiti vrtec, da ima otrok nalezljivo bolezen, vrtec pa potem seznani o tem še vse ostale starše in da bi bila zloženka izdelana v večjem formatu ter 1. septembra razobešena na vrata igralnice.

Sprejet je bil naslednji sklep:

 

4. 5. 1. SKLEP: Iz baze podatkov, s katerimi razpolaga vrtec, vrtec razpošlje vsem staršem, ki so posredovali svoj e-naslov, vprašalnik, ki ga je pripravila ga. Tanja Podlipnik.

       Na začetku novega šolskega leta bodo starši prejeli zloženko ge. Tanje Podlipnik, ki se bo nanašala na preprečevanje okužb v vrtcih, na oglasnih deskah za starše bo razobešena zloženka v večjem formatu.

       Strokovne delavke vrtca na prvih roditeljskih sestankih starše seznanijo s problemom bolnega otroka v vrtcu in jih opozorijo, da bolnega otroka lahko zavrnejo. Obenem pa starše opomnijo, da vrtec takoj obvestijo v primeru pojava nalezljive bolezni.

       Ga. Tanja Podlipnik bo na prvem srečanju sveta staršev predstavila rezultate vprašalnika.

 

Ob zaključku te točke je ravnateljica še dodala, da bo aktiv strokovnih delavk pripravila na vsebino, ki se bo nanašala na pripravo za izvedbo roditeljskih sestankov, v kateri bodo strokovne delavke staršem posredovale vse potrebne informacije na začetku šolskega leta.

 

K 6. TOČKI:

Ravnateljica, ga Irena Kotnik, je prisotne seznanila, z informacijo o plačilo vrtca v času daljše odsotnosti otroka, to je v času poletnih mesecev in v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni. Informacija je objavljena na spletni strani vrtca.

 

K 7. TOČKI:

Do priprave gradiva ni nihče poslal dodatnih vprašanj ali predlogov za obravnavo. Prisotni so obravnavali še nekaj zadev, ki so jih predstavniki staršev izpostavili na seji.

Na seji je predstavnika staršev iz leškega vrtca, zanimala morebitna nova informacija glede dograditve prostorov v leškem vrtcu. Ravnateljica je povedala, da je na izbiro ponudnika za izvedbo del prispela pritožba, ki je v obravnavi, kar pomeni, da se bo izvedba del zavlekla. Prisotne je še seznanila, da vrtec in občina pospešeno iščeta nove prostore, saj vrtec v prostorih leške osnovne šole v prihodnjem šolskem letu ne bo več mogel gostovati.

Predstavnico staršev iz begunjskega vrtca je zanimalo, kako bo z odprtjem vrtca v Begunjah v času poletnih počitnic. Ga. Andreja Šmid, pomočnica ravnateljice, je povedala, da bo tudi letos vrtec, od 15. 7. do 15. 8. v Begunjah, zaprt. Po prvomajskih praznikih bodo starši po vrtcih prejeli anketo, s katero bodo sporočili čas obiskovanja oziroma odsotnosti otrok v času poletnih mescev. Prosila je, da predstavniki staršev opomnijo starše na realne prijave.

Prisotni so se pogovarjali o možnosti spremembe odpiralnega časa vrtca. Starši naj svoje potrebe po spremembi odpiralnega sporočijo svetovalni delavki na upravo vrtca. Sprememba odpiralnega časa je možna, v kolikor bo vrtec prejel več prošenj za spremembo.

Ravnateljica je prisotne seznanila, da je v stavbi novozgrajenega športnega parka v Radovljici že opremljena telovadnica za predšolske otroke iz radovljiškega vrtca, ki jo bodo pričeli obiskovati z novim šolskim letom.

Plavalni tečaj poteka v skladu z načrtom, do konca šolskega leta bodo v ta tečaj zajete vse starejše skupine. Informacijo o terminih poteka plavalnega tečaja za posamezne skupine lahko starši najdejo na spletni strani vrtca, v napovedniku.

Po ugotovitvi, da ni še kakršnih koli vprašanj, predlogov, je predsednik sveta staršev zaključil 4. sejo Sveta staršev Vrtca Radovljica. Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.

Zapisnik prejmejo predstavniki staršev v Svetu staršev Vrtca Radovljica, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, svetovalna služba vrtca, vsi vrtci, občina Radovljica. Originalen izvod je shranjen v arhivu tajništva Vrtca Radovljica.

 

 

Zapisala:                                                        Predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica:

Nataša Pogačnik                                                             Uroš Poljšak

 

 

PRILOGI:

          seznam prisotnosti,

          rezultat ankete staršev o ugotavljanju zadovoljstva opravljene storitve.

Dostopnost