alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

RADOVLJICA – VRTEC RADOVLJICA

SVET STARŠEV VRTCA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

  1. 4240    RADOVLJICA

Št.:          604/2012

Datum:   14. 05. 2012

 

Z A P I S N I K

4. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bilo v četrtek, 10. 05. 2012, ob 17. uri v prostorih vrtca v Lescah, Lesce, Alpska cesta 58a.

 

Po ugotovitvi, da je prisotnost predstavnikov staršev na seji zadostna, je g. Uroš Poljšak, predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica, nadaljeval sejo. Podpisani seznam prisotnosti je priloga zapisnika.

Predstavil je predlog dnevnega reda, h kateremu je ga. Inka Janja Schmuck dodala še eno vsebino pod točko razno, in sicer: izvajanje nadzora prisotnosti otrok v vrtcu. Drugih pripomb oziroma dodatnih predlog ni bilo, zato so predstavniki sveta staršev predlagani dnevni red potrdili.

SKLEP: Predlog dnevnega reda za 4. sejo Sveta staršev Vrtca Radovljica, je bil potrjen in

               sprejet.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  2. Predstavitev rezultatov vprašalnika o kakovosti vrtca.
  3. Predlogi predstavnikov staršev za program obogatitvenih dejavnosti v vrtcu za naslednje šolsko leto.
  4. Pobude, predlogi, vprašanja.

K 1. TOČKI:

Pri pregledu sprejetih sklepov 3. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica je ravnateljica, gospa Irena Kotnik, prisotne seznanila, da še vedno potekajo aktivnosti za dograditev dodatnih prostorov v leškem vrtcu in potrdila izvedbo in dokončanje del  01. 09. 2013.

G. Uroš Poljšak, predsednik sveta staršev, je prisotne seznanil z razlogom za spremembo datuma 4. seje na 10. 5. 2012, in sicer zaradi napovedane splošne stavke delavcev v javnem sektorju.

Nataša Pogačnik je pri Poslovniku o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica predlagala še dodatno določilo pri nalogah in pravicah sveta staršev, ki je bilo pomotoma spregledano iz Pravilnika o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, in sicer, da svet staršev imenuje enega predstavnika staršev v komisijo za sprejem otrok. Prisotni predstavniki staršev so se strinjali, da se pri nalogah doda še to določilo kot predzadnja alineja 10. člena.

4.1.1. SKLEP:                        Prisotni predstavniki staršev – VSI ZA, NIHČE NI BIL PROTI, NIHČE

SE NI VZDRŽAL – so potrdili, da se v 10. členu Poslovnika o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica doda nova, predzadnja, alineja z naslednjim besedilom:

  • »imenuje enega predstavnika staršev v komisijo za sprejem otrok«

Predstavnica staršev leškega vrtca je imela pripombo na zapisnik, ki se je nanašala na predstavitev izračuna in plačila vrtca po starosti otrok v kombiniranih oddelkih. Menila je, da je bilo na seji predstavljeno, da bi, v primeru, da bi starši v tem oddelku plačevali oskrbnino po starosti, takšen način plačila staršev zadoščal za kritje stroškov. Nataša Pogačnik pa je povedala, da je računovodkinja, ga. Zvonka Setnikar, ki je pripravila in predstavila izračun na zadnjem srečanju povedala, da takšen izračun, poleg tega, da ni zakonit, tudi ne bi zadoščal za kritje stroškov v kombiniranem oddelku, kar je potrdila tudi ga. Teja Toman, ki je vodila 3. sejo. Prav tako je računovodkinja pred izdajo zapisnika ponovno pregledala besedilo.

Drugih pripomb ni bilo, zato je predsednik sveta staršev predlagal, da se zapisnik sprejme.

4.1.2. SKLEP:                        Prisotni predstavniki staršev – VSI ZA, NIHČE NI BIL PROTI, NIHČE

SE NI VZDRŽAL – so potrdili zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.

K 2. TOČKI:

Ga. Andreja Šmid, pomočnica ravnateljice, je predstavila rezultate vprašalnika o kakovosti vrtca. Rezultati so objavljeni na spletni strani vrtca: www.vrtec-radovljica.si, pri vsebini: Svet staršev. Predstavila je pripombe, ki so se na splošno nanašale na vrtec, glede pripomb, ki so se nanašale na posamezno strokovno delavko, pa sta se ravnateljica in pomočnica ravnateljice osebno pogovorili s to strokovno delavko.

Po predstavitvi je g. Uroša Poljšaka je zanimalo, ali je bil vprašalnik koristen in kateri predlogi sprememb oziroma izboljšav so bili identificirani. Ravnateljica, ga. Irena Kotnik, je potrdila, da je bil vprašalnik koristen za vrtec  in prisotne seznanila s predlogi za izboljšave:

–          Izboljšanje obveščanja staršev preko različnih informacijsko komunikacijskih orodij (elektronska pošta, objave na spletnih straneh,…). Pri tem je ga. Andreja Šmid, pomočnica ravnateljice, povedala, da bo za vse strokovne delavke organiziran obvezen seminar s področja računalništva. Za vse strokovne delavke in tudi za starše bodo organizirane e-učilnice. Omenila je tudi možnost vzpostavitve delovanja spletnega foruma za starše vpisanih otrok.

–          Ravnateljica je povedala, da so bile pripombe staršev tudi glede organizacije govorilnih ur. Povedala je, da so govorilne ure določene v letnem delovnem načrtu zavoda najmanj 1x mesečno. Strokovne delavke različno izvajajo govorilne ure in v dogovoru s starši. Prisotni starši so menili, da morajo biti govorilne ure vsaj 1x mesečno organizirane v popoldanskem času. Ravnateljica je povedala, da bo to pripombo posredovala na sestanku razširjenega kolegija in predlagala enotni sistem za celoten zavod. Prisotni predstavniki so predlagali, da bi bil za celoten zavod enotni sistem, to je: vpisovanje v seznam in da so organizirane tudi v popoldanskem času.

–          Nekateri starši so izrazili tudi željo, da bi bil na spletni strani vrtca objavljen tudi dietni jedilnik. Ga. Andreja Šmid je o tem govorila z organizatorko prehrane, ki je povedala, da je vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica 50 otrok z različnimi dietami. Kuharice imajo ustrezna navodila za vsakega posameznega otroka z dieto in menila, da je tolikšno število dietnih jedilnikov ni mogoče objavljati. Za res posebne primere organizatorka prehrane sodeluje še s starši pri sestavi jedilnika. S tem so se strinjali tudi vsi prisotni.

–          Starši vrtca na Posavcu so imeli pripombe glede zagotavljanja sence. Tudi prisotna predstavnica staršev iz tega vrtca, ga. Špela Bevc, je potrdila, da na igrišču vrtca ni ustrezne sence. Povedala je tudi, da je v spomladanskem času igrišče blatno, poleti pa preveč vroče, ker še ni zaraščeno z ustreznim rastjem, prav tako so v času višjih temperatur pregrete tudi igralnice. Ravnateljica je pojasnila, da potekajo prizadevanja, da bi na tem igrišču zagotovili senco z namestitvijo senčnika nad peskovnim, prav tako pa imajo strokovne delavke ustrezna navodila, da se soncu izogibajo in se v popoldanskem času z otroci zadržujejo na senčni strani igrišča. Zasajena so tudi hitro rastoča drevesa, ki bodo kmalu zagotovila ustrezno senco.

Pri tem je ga. Inka Janja Schmuck, predstavnica staršev radovljiškega vrtca, menila, da bi starše morali opozoriti, da otroke za v vrtec opremijo še z ustreznim naglavnim pokrivalom. Ravnateljica je povedala, da so v vrtcu strokovne delavke seznanjene z ustreznimi navodili, prav tako tudi starši, vendar jih nekateri starši ne upoštevajo.

–          Ravnateljica je še dodala, da za prihodnje šolsko leto planira drugačno zasnovo dela, kjer bodo strokovne delavke izmenjavale svoje znanje in izkušnje.

Prisotna predstavnica staršev je pri tej točki imela pripombo tudi na izvedbo plavalnega tečaja. Otroci, ki so se udeležili tečaja, so povedali, da so jih vaditelji »metali« v vodo. Ker imajo nekateri otroci strah pred vodo, se staršem takšna metoda učenja plavanja ni zdela primerna. Ravnateljica je povedala, da bo o tem govorila s predstavniki Plavalnega kluba Radovljica in prosila za drugačen pristop do učenja plavanja otrok iz vrtca.

K 3. TOČKI:

Kot je bilo že obrazloženo v obrazložitvi točk dnevnega reda, je ga. Metka Škufca, predstavnica staršev iz vrtca Brezje,   predlagala, da bi bile dodatne aktivnosti, ki potekajo v vrtcih, organizirane za vse vrtce enako.

Ravnateljica je pojasnila, da ima Vzgojnovarstveni zavod Radovljica sprejet letni delovni načrt, v katerem so določene redne, obogatitvene in nadstandardne dejavnosti, ki potekajo za vse vrtce Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Vsak posamezen vrtec lahko v skladu s sprejetim letnim delovnim načrtom zavoda,  s predhodnim dogovorom z ravnateljico in ostalimi strokovnimi delavkami vrtca v svojem letnem delovnem načrtu vrtca ali izven tega v sodelovanju s starši izvede še nekatere druge posebne dejavnosti. Dogaja pa se tudi, da se strokovne delavke posameznega vrtca, na podlagi raznih poznanstev, dogovorijo za izvedbo nekega dogodka za otroke med potekom šolskega leta, tako kot je bil nastop pevke Tanje Žagar v radovljiškem vrtcu.

G. Ervin Bec, predstavnik staršev v svetu zavoda, je prisotnim opisal tovrstno izkušnjo, izlet na Blejski otok skupno s starši, katerega pobudnik je bil sam in so ga v skupini organizirali skupno s starši.  Ravnateljica je pri tem povedala, da običajno večina strokovnih delavk že na prvih roditeljskih sestankih starše skuša spodbuditi k takšnemu sodelovanju, vendar pa je vse odvisno od pripravljenosti in tudi zmožnosti staršev za sodelovanje.

K 4. TOČKI:

Ga. Metka Škufca, predstavnica staršev iz Brezij, je posredovala predlog, da bi svet staršev imenoval posebno skupino za pripravo sprememb kriterijev za sprejem otrok v vrtec. Njen predlog je zaradi njene odsotnosti na seji predstavila ga. Teja Toman, tudi predstavnica staršev vrtca Brezje, in sicer, da bi dodali nova kriterija, in sicer:

–          otrok, ki biva v krajevni skupnosti, kjer je vrtec, 30 točk in

–          drugi otrok, ki biva v krajevni skupnosti, kjer je vrtec, 30 točk.

Nataša Pogačnik, poslovna sekretarka vrtca, je povedala, da  so kriteriji za sprejem otrok določeni v Pravilniku o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica in spremembi tega pravilnika, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Radovljica. Po 20. členu Zakona o vrtcih sestavo kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca, kar pomeni, da bi bilo potrebno vsako spremembo kriterijev posredovati predhodno še na svet vrtca. Ker je naslednja seja predvidena konec meseca septembra 2012, bi bilo priporočljivo, da bi bili – v kolikor bi svet staršev imenoval posebno skupino za pripravo sprememb kriterijev – le-ti posredovani v obravnavo na svet vrtca na septembrsko sejo. Svet zavoda pa bi – v kolikor bi sprejel predlog sprememb – predlog posredoval v obravnavo in sprejem radovljiškemu občinskemu svetu takoj po septembrski seji, tako da bi novi kriteriji lahko veljali že za novi vpis otrok v vrtce Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Povedala je tudi, da je komisija za sprejem otrok že zbrala nekaj sprememb tega pravilnika, z namenom, da se uredijo nekatere nejasnosti, ki se pojavljajo v praksi in jih s pravilnikom ni mogoče urediti, ker niso določeno  (npr. sprememba stalnega prebivališča, podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka, ipd.). V nadaljevanju je še dodala, da vrtci Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica sestavljajo enovit zavod in da so novovpisani otroci sprejeti v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, razporejeni pa v posamezne vrtce in starostne oddelke. Večinoma so otroci, vpisani ob rednem vpisu, sprejeti in razporejeni v želene vrtce, kot izrazijo željo starši na vpisnici. Želje staršev ni mogoče upoštevati le v primeru, da je ob rednem vpisu v določen vrtec vpisanih več otrok, kot jih vrtec lahko sprejme, ali v primeru, da gre za naknaden vpis in v želenem vrtcu ni na razpolago prostega mesta. V takem primeru svetovalna delavka –  vedno s prehodnim soglasjem staršev – otroka razporedi v katerega izmed drugih vrtcev. Kasneje, s soglasjem staršev, lahko svetovalna delavka razporedi otroka v želen vrtec, če prosto mesto nastane (izpis otroka). Takšna sprememba je mogoča najkasneje z novim šolskim letom, ko starši še pred izvedbo rednega vpisa prejmejo obvestilo, s katerim lahko sporočijo, da želijo, da njihov otrok z novim šolskim letom obiskuje drug vrtec, drug program ali da ima odložen vstop v osnovno šolo. Menila je še, da bi predlagana sprememba oziroma dopolnitev kriterijev posledično lahko povzročila, da bi na določenih mikrolokacijah posameznih vrtcev, prišlo do prenasičenega vpisa v te vrtce za otroke z enakim številom točk, kar bi vsekakor zelo otežilo delo komisije za sprejem otrok. 

Prisotni so v nadaljevanju še predlagali, da bi v določitev kriterijev dodali še dodatne točke za družine, kjer imajo starši status invalida. Nataša Pogačnik je povedala, da v takem primeru starši lahko zaprosijo za posebno priporočilo za vključitev otroka v vrtec pristojni center za socialno delo, na podlagi katerega imajo otroci že po zakonu prednost pri vključitvi v vrtec in njihov sprejem ne obravnava komisija.

Po razpravi na to temo so se prisotni strinjali s predlogom g. Petra Kavčiča, predstavnika staršev leškega vrtca, da se dodatna predloga kriterijev, ki jih je predlagala ga. Metka Škufca, posredujeta v presojo svetovalni službi vrtca Radovljica in članom komisije za sprejem otrok in se tudi odločili, da zaenkrat ne bi osnovali posebne skupine predstavnikov staršev za pripravo sprememb kriterijev. Nataša Pogačnik je še dodala, da bo o teh dveh dodatnih predlogih kriterijev obvestila tudi strokovno delavko za družbene dejavnosti na Občini Radovljica.

4.4.1. SKLEP:                        Predlog za dopolnitev kriterijev za sprejem otrok v Vzgojnovastveni

zavod Radovljica, ki ga je posredovala ga. Metka Škufca, predstavnica staršev iz vrtca Brezje, in sicer:

  • otrok, ki biva v krajevni skupnosti, kjer je vrtec 30 točk in
  • drugi otrok, ki biva v krajevni skupnosti, kjer je vrtec 30 točk,

se daje v presojo svetovalni službi Vrtca Radovljica in Komisiji za sprejem otrok, ki bosta presodila, ali se ga posreduje v obravnavo svetu zavoda.

V nadaljevanju seje je go. Inko Janko Schmuck, predstavnico staršev radovljiškega vrtca, zanimalo, ali v vrtcih poteka nadzor časovne prisotnosti otrok v vrtcih, npr. če so otroci v vrtcu več kot 10 ur. Ravnateljica je pojasnila, da strokovne delavke spremljajo prisotnost otrok v vrtcih in starše po potrebi opozorijo. Dodala je še tudi, da se zgodi, da nekateri starši zamudijo in čez čas odprtja vrtca pridejo po otroka. Večinoma so zamude upravičene (razmere na cesti ipd.), če pa se le-te večkrat ponavljajo in starši nimajo opravičljivega razloga, se strokovne delavke najprej zopet pogovorijo s starši. V kolikor se stanje ne izboljša, se staršem lahko zaračuna strošek nadure, v res drastičnih primerih pa se lahko poda tudi prijava na pristojni center za socialno delo zaradi zanemarjanja otroka.

Prisotni so pri tem opozorili, da v vrtcih po 14. uri ni mogoče telefonsko priklicati nobene od strokovnih delavk in menili, da je potrebno urediti dosegljivost tako, da so po vrtcih »dežurni telefoni«. Ravnateljica je povedala, da bo preverila stanje po vrtcih.

Go. Tejo Toman, predstavnico staršev vrtca Brezje, je zanimalo, kakšno je stanje oddelkov v vrtcu na Brezjah in, ali bo v novem šolskem letu deloval v novem prostoru še 4. oddelek. Ravnateljica je povedala, da glede na dano situacijo (varčevalni ukrepi – pogajanja), še vedno ni sprejeta odločitev o sprejemu otrok v vrtce za novo šolsko leto, saj občina Radovljica še nima sprejetega sklepa o večjem prostorskem normativu. Prav tako glede na predlagane varčevalne ukrepe obstaja bojazen, da bi tudi prišlo do izpisa otrok, kar pomeni, da bi se skupno število oddelkov lahko zmanjšalo. Dodala je še, da bo v prihodnjem šolskem letu – glede na starostno strukturo novovpisanih otrok – deloval le en kombinirani oddelke v enoti vrtca v Kamni Gorici.

Prisotni so se pogovarjali tudi glede stavke javnih uslužbencev, ki je potekala 18. aprila 2012 in o plačilu le-te. Večina prisotnih se je strinjala, je bila stavka upravičena, saj predvideni vladni varčevalni ukrepi znižujejo standarde in normative za kvalitetno vzgojno delo. Gospa Ana Markovič Rakuš, predstavnica vrtca Begunje, je še povedala, da je na dan stavke posredovala po e-pošti vprašanje o številu prisotnih otrok v vrtcih na dan stavke. Ravnateljica je odgovorila, da je bilo na dan stavke v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica prisotnih 12 otrok. Ga. Ana Markovič Rakuš je še povedala, da je ena izmed strokovnih delavk radovljiškega vrtca staršem kar predlagala, da otroka ne pripeljejo v vrtec, ker pač na dan stavke v vrtcu ne bo otrok in bo njihov otrok edini. Ravnateljica je povedala, da so vse strokovne delavke dobile ustrezna navodila glede sprejema otrok v vrtec na dan stavke in so starši otroke, za katere niso mogli zagotoviti varstva, lahko pripeljali v vrtec.

Prisotni so se pogovarjali tudi glede plačila vrtca na dan stavke.

G. Uroš Poljšak je prisotne seznanil, da je vsem predstavnikom Sveta staršev Vrtca Radovljica poslal protestno noto, ki jo je skupina Svetov staršev nekaterih vrtcev poslala na Vlado Republike Slovenije in dodal, da se na protestno noto ni odzvala vsaj polovica predstavnikov sveta staršev, zato je svoje strinjanje s protestno noto izrazil le osebno kot predsednik sveta staršev in ne v imenu sveta staršev, kot bi to storil v primeru, da bi na to odzvala vsaj polovica predstavnikov.

G. Ervin Bec, predstavnik staršev v svetu vrtca, pa je prisotne seznanil, da poteka priprava organizacije enote baze e-naslovov predsednikov svetov staršev slovenskih vrtcev, kar bi seveda omogočilo bolj učinkovito in hitro medsebojno sodelovanje.

Ravnateljica je prisotne seznanila, da urejanje radovljiškega igrišča poteka.

Ga. Andreja Šmid, pomočnica ravnateljice, je prisotne seznanila še s problemom dejanske prisotnosti otrok, ki se pojavlja v medprazničnih dneh. Povedala je, da starši nerealno javljajo, ali bodo otroci v vrtcu prisotni in zato prosila predstavnike sveta staršev za pomoč, da bi ostale staršev v  skupni opozorili na resnost javljanja teh podatkov. 

Predstavnik staršev iz begunjskega vrtca je prisotne seznanil, da so razmere v tem vrtcu v redu in ni tako negativno kot to predstavljajo nekateri.

Ravnateljica je prisotne seznanila tudi, da je v plan nabav osnovnih sredstev zajet tudi nakup otroškega avtobusa za vrtec Begunje.

Predstavnica staršev iz oddelka, ki deluje v prostorih OŠ Lesce, je pohvalila delo strokovnih delavk v teh oddelkih.

Ga. Andreja Šmid je prisotne še seznanila, da bodo starši v prihodnjih dneh prejeli anketo, s katero bodo sporočili prisotnost oz. odsotnost otroka v poletnih mesecih. Seznanila jih je, da bodo nekateri vrtci na podlagi precej manjšega števila otrok, racionalizacije poslovanja in omogočanja koriščenja letnega dopusta združeni, in sicer Brezje, Kropa in Kamna Gorica v vrtcu na Posavcu, in Begunje v vrtcu v Lescah (Begunje za 4 tedne, od 15.7. do 17. 8. 2012). Glede poletnega združevanja vrtca Begunje sta svoje nestrinjanje izrazili predstavnici staršev iz begunjskega vrtca.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. G. Uroš Poljšak se je vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje. Povedal je, da je bil letošnji svet staršev zelo aktiven glede na prejšnja leta, kar so potrdili tudi vsi ostali prisotni in izrazil željo po še nadaljnjem uspešnem delu.

Zapisnik je objavljen na spletnih straneh Vrtca Radovljica, oglasnih deskah za starše, poslan je vsem predstavnikom staršev, vrtcem, ravnateljici, pomočnici ravnateljice, svetovalni službi vrtca, organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega režima, Občini  Radovljica – Oddelku za družbene dejavnosti. Original zapisnika je shranjen v arhivu.

Zapisala:                                                         Predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica:

Nataša Pogačnik                                                                 Uroš Poljšak

 

 

 

 

 

 

PRILOGA:

–          seznam prisotnosti

Dostopnost