alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

RADOVLJICA – VRTEC RADOVLJICA

SVET STARŠEV VRTCA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

  1. 4240    RADOVLJICA

Št.:          219/2012

Datum:   06. 02. 2012

 

Z A P I S N I K

3. srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica, ki je bilo v četrtek, 02. 02. 2012, ob 17. uri v prostorih vrtca na Posavcu, Posavec 86.

 

Gospa Teja Toman, predstavnica staršev iz vrtca Brezje in namestnica predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica, je vse prisotne pozdravila in jih seznanila, da bo zaradi odsotnosti predsednika sveta staršev, g. Uroša Poljšaka, 3. sejo Sveta staršev Vrtca Radovljica vodila ona. Še posebno je pozdravila vse vodje enot in jih prosila, da se predstavijo.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi je bilo ugotovljeno, da je bilo na seji prisotnih 16 predstavnikov staršev, kar predstavlja več kot 1/3 predstavnikov staršev (po določilih predlaganega Poslovnika je potrebno, da je na seji prisotnih več kot 1/3 predstavnikov staršev, kar pomeni od 40 oz. 41 predstavnikov – gospa Inka Janja Schmuck je predstavnica za dva oddelka, več kot 14 predstavnikov). Ker je bil svet staršev sklepčen, je sejo nadaljevala in prisotne prosila, da na seji upoštevajo red. Podpisan seznam prisotnosti je priloga zapisnika.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom in prilogami so prejeli predstavniki staršev po e-pošti, nekaj predstavnikov pa po navadni pošti. Gospa Teja Toman je pri predlogu dnevnega reda predlagala dodatno 3. točko, in sicer: Izvolitev predstavnika staršev v Svet Vrtca Radovljica. Prisotni predstavniki starši so se z dodatnim predlogom oziroma spremembo dnevnega reda strinjali in jo skupaj z dnevnim redom potrdili. Nadaljnje oštevilčene točke dnevnega reda so se zaradi dodatne 3. točke spremenile, in sicer: 3. točka v 4. točko, 4. točka v 5. točko in 5. točka v 6. točko.

SKLEP: Prisotni predstavniki staršev so potrdili predlog dnevnega reda s predlagano spremembo.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. srečanja Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  2. Obravnava in potrditev Poslovnika o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  3. Izvolitev predstavnika staršev v Svet Vrtca Radovljica.
  4. Predstavitev analize o možnosti plačevanja kot predlaga svet staršev.
  5. Vprašalnik o kakovosti vrtca.
  6. Pobude, predlogi, vprašanja.

K 1. TOČKI:

Gospa Teja Toman, namestnica predsednika Sveta staršev Vrtca Radovljica, je po sprejetih sklepih druge seje opravila pregled zapisnika in realizacijo sprejetih sklepov.

Glede pripombe, g. Petra Kavčiča, predstavnika staršev, na prostorsko analizo Občine Radovljica, da niso upoštevane predvidene novogradnje na območju Radovljice in Lesc, je ravnateljica, gospa Irena Kotnik, povedala, da je s pripombo seznanila strokovno delavko na Občini, ki je pripravljala analizo. Pripomba bo upoštevana pri pripravi sprememb in dopolnitev te analize in tudi predstavljena na seji občinskega sveta. Do naslednjega sestanka sveta staršev pa bo ravnateljica, v kolikor bo imela nove informacije glede novogradenj oziroma pridobitve novih prostorov za vrtec, posredovala le-te vsem predstavnikom staršev. Ravnateljica je še potrdila informacijo, da naj bi bil predviden datum dokončanja projekta dograditve leškega vrtca 01. 09. 2013, za naslednje šolsko leto, to je 2012/2013, pa bodo otroci, vpisani v leški in radovljiški vrtec, še lahko v prostorih osnovnih šol.

Sklep, sprejet glede plačevanja oskrbnine v kombiniranih oddelkih, je bil na tem srečanju določen kot posebna točka, prav tako tudi vprašalnik za starše in priprava poslovnika o delu sveta staršev, ki ga Vzgojnovarstveni zavod Radovljica še nima sprejetega.

Glede ustanovitve sklada Vrtca Radovljica, na katerega bi se stekala donirana finančna sredstva, je ravnateljica pojasnila, da posamezni vrtci že zbirajo finančna sredstva in kasneje tudi sporočijo predlog za porabo le-teh. Računovodsko so ta sredstva knjižena na posebnem računovodskem kontu. Prav tako pa je na spletni strani vrtca objavljena številka računa, na katerega lahko starši nakažejo svoj prostovoljni prispevek oziroma donacijo, vendar pa, kot je opozorila ga. Zvonka Setnikar, računovodkinja Vrtca, je potrebno za vsako donacijo pripraviti ustrezne dokumente – pogodbo, zato je prosila prisotne, da na upravo takoj sporočijo informacijo o tem.

Glede glasovanja v dobrodelni akciji Pampers: Pomoč vrtcem, v katerega je bil prijavljen radovljiški vrtec, zaenkrat še ni bilo uradnih rezultatov glasovanja. (*Op. zapisnika: Vrtec Radovljica je zbral največ glasov in zmagal tej dobrodelni akciji in tako pridobil 5.000 € finačnih sredstev – ČESTITAMO!)

Glede urejanja spletne strani je gospa Andreja Šmid, pomočnica ravnateljice, povedala, da urejanje le-te poteka postopno, prav tako se strokovne delavke trudijo, da bi na spletno stran vrtca tekoče objavljale informacije o dogajanjih. Pri tem so prisotni menili, da starši, poleg teh informacij, želijo tudi informacije o prihodnjih dogajanjih, npr, o predvidenih izletih. Kot že povedano, nekatere otroke v vrtec vozijo stari starši, ali v primeru, ko je otrok zaradi bolezni odsoten več dni in starši nimajo informacije o tem, da je prvi dan, ko otroka pripeljejo v vrtec, predviden izlet.

Ravnateljica je zagotovila, da je problem glede preveč vroče vode v radovljiškem vrtcu urejen.

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so ga prisotni predstavniki staršev sprejeli in potrdili z javnim glasovanjem.

3.1.1. SKLEP:           Zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica je bil sprejet in potrjen –

vsi ZA, nihče PROTI, nihče se ni VZDRŽAL.

K 2. TOČKI:

Delovna skupina za pripravo poslovnika o delu sveta staršev v Vrtcu Radovljica je pripravila predlog  Poslovnika. Gradivo so prejeli vsi predstavniki staršev skupno z vabilom, tako da so ga že lahko pregledali, zato je gospa Teja Toman prisotne vprašala za pripombe oziroma predloge. Na vsebino poslovnika je imela pripombe ravnateljica.

Pri 4. členu je predlagala dopolnitev, in sicer: da svet staršev imenuje delovne skupine za pripravo določenih nalog. Ta pripomba ni bila sprejeta, saj je ta vsebina določena že v 13. členu.

Pri 10. členu na strani 3 je predlagala dodatno alinejo, da svet staršev »predlaga in oblikuje stališča o nadstandardnih programih«, na strani 4 pri 6. alinei pa, da se dodata besedi » in sodeluje«, in sicer je predlagala naslednje besedilo: »daje mnenja in sodeluje o predlogu programa razvoja zavoda in daje mnenje o letnem delovnem načrtu«. Ta dva predloga sta bila sprejeta.

Pri 11. členu, pod naslovom: Člani Sveta staršev imajo dolžnost, je predlagala, da se doda še ena alinea z besedilom: »se udeležujejo sej sveta staršev«. Gospod Peter Kavčič je povedal, da je ta vsebina zapisana že pod pravicami. Ta predlog je bil sprejet.

Pri tretji alineji 11. člena pa je predlagala, da se doda nadaljevalno besedilo »in poročajo o sklepih roditeljskega sestanka«.  Ta predlog ni bil sprejet, saj je v drugi alineji 2. odstavka 11. člena že zajeta ta dolžnost, to je  “prenašati pobude, želje in predloge staršev otrok oddelka«.

Ravnateljica je še dodala, da se doda, da se na sejo sveta staršev lahko povabi katero koli drugo osebo, katere prisotnost je potrebna glede na vsebino seje. Gospod Peter Kavčič je povedal, da je to že zapisano v 15. členu, zato ta predlog ni bil upoštevan.

Nataša Pogačnik, poslovna sekretarka, je imela pripombo glede določitve sklica prve seje sveta staršev – 6. člen. Povedala je, da prve seje sveta staršev ni mogoče sklicati do 30. 09. zaradi tehničnih razlogov, saj roditeljski sestanki potekajo v drugi polovici septembra, predstavniki staršev pa morajo prejeti vabilo vsaj 8 dni pred sklicem seje. Predlagala je, da bi bil kot prvi sklic določen do 10.10., prisotni pa so sprejeli predlog ge. Inke Janke Schmuck, in sicer do 15. 10.

V razpravi so se prisotni pogovarjali še glede izvolitve predstavnika staršev in o potrebnosti izvolitve njihovega namestnika v oddelku, kot določa poslovnik. Nataša Pogačnik je povedala, da so po nekaterih oddelkih izvoljeni samo predstavniki staršev, ker pač v nekaterih oddelkih že težko pridobiti starše za to nalogo, po nekaterih drugih oddelkih pa je izvoljen poleg predstavnika staršev še njihov namestnik, kar pa je bolj priporočljivo in tudi smotrno v primeru, da se izvoljeni predstavnik seje ne more udeležiti in se zato seje udeleži njegov namestnik ali pa se dogovorita za izmenjajočo udeležbo na sejah in si porazdelita določene obveznosti. Povedala je še, da je tudi na tem srečanju zaradi odsotnosti g. Dušana Potočnika, prisotna njegova namestnica, ga. Andreja Rozman, v enem izmed oddelkov pa je bilo potrebno izvoliti novega predstavnika, saj se je družina prejšnje predstavnice, ga. Sabine Markelj, odselila in otrok ne obiskuje več vrtca. Zato je naloge predstavnice staršev v svetu prevzela ga. Alenka Močnik, kot drugo izvoljena na roditeljskem sestanku.

Drugih pripomb na Poslovnik ni bilo, zato so ga predstavniki staršev potrdili z javnim glasovanjem.

3.2.1. SKLEP:           Svet staršev Vrtca Radovljica, je z javnim glasovanjem: vsi prisotni predstavniki ZA, nihče ni bil PROTI, nihče se ni VZDRŽAL, sprejel in potrdil predlog Poslovnika o delovanju Sveta staršev Vrtca Radovljica s sprejetimi pripombami oziroma predlogi, in sicer:

–          v 6. členu se spremeni datum prvega sklica: »do 15. 10.«

–          v 10. členu se doda peta alineja, ki se glasi: »predlaga in oblikuje stališča o nadstandardnih programih,«,

–          v 10. členu se pri besedilu 6. alineje v predlogu: »daje mnenja o predlogu programa razvoja zavoda in letnem delovnem načrtu,«, dodata, za besedilom daje mnenja, besedi »in sodeluje«, tako da se 6. (v predlogu Poslovnika) oziroma 7. alinea Poslovnika glasi: »daje mnenja in sodeluje o predlogu programa razvoja zavoda in daje mnenje o letnem delovnem načrtu,«,

–          pri 11. členu se pri naslovu: Člani Sveta staršev imajo dolžnost doda nova prva alineja: »udeleževati se sej sveta staršev«.

Po sprejetju Poslovnika je gospa Teja Toman menila, da posebne zloženke glede delovanja sveta staršev niso potrebne, saj je vse zajeto v Poslovniku. Poslovnik bo objavljen ne spletni strani vrtca, prav tako pa bo na voljo tudi v vsaki enoti vrtca. Splošne informacije o delu sveta staršev pa bo posredovala vzgojiteljica na prvem roditeljskem sestanku, ko bodo starši volili svojega predstavnika in njegove namestnika.

Ga. Inka Janja Schmuck, predstavnica staršev iz radovljiškega vrtca, je menila, da bi se kljub temu pripravila zloženka z osnovnimi informacijami o delovanju sveta staršev, ki bi jo prejeli izvoljeni predstavniki staršev na prvem roditeljskem sestanku. Vendar je bila večina prisotnih predstavnikov staršev mnenja, da ob sprejetju navedenega Poslovnika, zloženka ni potrebna, saj bodo zainteresirani starši, ki bodo pripravljeni sodelovati v svetu staršev, prebrali Poslovnik.

K 4. TOČKI:

Gospa Ana Markovič Rakuš, predstavnica staršev iz enote Begunje in predstavnica staršev v Svetu Vrtca Radovljica, je dne 02. 02. 2012 poslala odstopno izjavo, s katero izjavlja, da nepreklicno odstopa z mesta predstavnice staršev v svetu zavoda.

Kot je povedala gospa Teja Toman, namestnica predsednika sveta staršev, svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov zaposlenih. Zaradi zagotavljanja nemotenega dela sveta zavoda in interesov staršev v svetu zavoda je bilo potrebno izvoliti novega predstavnika. Prisotnim je predstavila predlog g. Uroša Poljšaka, da bi za novega predstavnika staršev v svetu zavoda predlagali g. Petra Kavčiča, predstavnika staršev iz leškega vrtca. Prisotni predstavniki so se s predlogom strinjali, prav tako pa je tudi g. Peter Kavčič vsem prisotnim izrazil svojo pripravljenost, da sodeluje v Svetu Vrtca Radovljica kot predstavnik staršev. Drugih predlogov ni bilo. Z javnim glasovanjem sta bila sprejeta naslednja dva sklepa:

3.4.1. SKLEP:           Svet staršev Vrtca Radovljica je sprejel in potrdil odstopno izjavo ge. Ane Markovič Rakuš, da nepreklicno odstopa z mesta predstavnice staršev v Svetu Vrtca Radovljica in jo z 2. 2. 2012 razrešil s te funkcije.

3.4.2. SKLEP:           Svet staršev Vrtca Radovljica je z javnim glasovanjem: vsi prisotni ZA, nihče ni bil PROTI, nihče se ni VZDRŽAL, na mesto predstavnika staršev v Svet Vrtca Radovljica izvolil g. Petra Kavčiča, predstavnika staršev iz leškega vrtca.

Nataša Pogačnik je na koncu te točke še povedala, da bo g. Peter Kavčič za lažje delo in sodelovanje v svetu zavoda prejel tudi Poslovnik o delu Sveta Vrtca Radovljica in ostalo gradivo, ki se nanaša na delo sveta zavoda.

K 5. TOČKI

Gospa Zvonka Setnikar, računovodkinja Vrtca Radovljica, je prisotnim staršem predstavila analizo o možnosti plačevanja oskrbnine v kombiniranih oddelkih, kot je bil sprejet sklep na svetu staršev.

Najprej je obrazložila, zakaj je Vzgojnovarstveni zavod Radovljica letos prvič predlagal ceno programov za kombinirani oddelek. Povedala je, da je bilo zaradi starostne strukture novovpisanih otrok in razpoložljivih prostih mest po vrtcih potrebno oblikovati kombinirane oddelke, v katerih zgornji normativ je do 19 otrok. Ker se je število teh oddelkov povečalo glede na lansko leto (letos kar 15 oddelkov, prejšnja leta dva ali trije), je vrtec pripravil predlog cene programa tudi za kombinirani oddelek, saj bi bilo nepravilno in hkrati nepravično, da bi strošek nižjega števila otrok krili starši otrok, vključenih v oddelke drugega starostnega obdobja – za te bi se cena programa zaradi tega morala povečati.

Pozanimala se je tudi o možnosti plačevanja oskrbnine po starosti na ministrstvu za šolstvo in šport, kjer pa je prejela odgovor, da bi bil takšen način obračunavanja in plačevanja oskrbnine nezakonit. Na vprašanje, kje je določena metodologija za izračun cene vrtca, ki ga je postavil g. Peter Kavčič, je ga. Zvonka Setnikar povedala, da je metodologija določena v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Pravilnik je podzakonski predpis in ga je sprejelo ministrstvo za šolstvo in šport, z njim pa je določena enotna metodologija za oblikovanje cene v javnih vrtcih. Kljub temu pa lahko občina s svojimi akti določi dodatne ugodnosti za starše, npr. režijo v poletnih mesecih, ali režijo zaradi daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni ipd.

V nadaljevanju je predstavila še izračun plačevanja oskrbnine tako kot je bil sprejet sklep, s katerim je ugotovila, da na koncu letnega obračunskega obdobja v tem oddelku plačila staršev ne bi zadoščala za kritje stroškov v takem oddelku.

Prisotni so v razpravi menili, da je bil nesporazum glede kombiniranih oddelkov predvsem zaradi tega, ker starši niso bili obveščeni o tem, kakšne vrste oddelek bo obiskoval njihov otrok in so pričakovali nižje plačilo oskrbnine. Za v prihodnje so predlagali, da vrtec  z obvestilom o oddelku in strokovnih delavkah, starše obvesti tudi o vrsti oddelka, ki ga bo obiskoval njihov otrok. Drugih vprašanj ni bilo, sprejet pa je bil sklep:

3.5.1. SKLEP:           Vzgojnovarstveni zavod Radovljica v obvestilo o oddelku in strokovnih delavkah v oddelku za novo šolsko leto vključi še obvestilo o vrsti oddelka, ki ga bo obiskoval otrok.

Gospa Zvonka Setnikar je na koncu te točke prisotne seznanila še spremembami določitve plačila vrtca, ki jih prinaša Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je s 1. 1. 2012 dosedanje postopke določitve znižanega plačila za vrtec iz občin prenesel na centre za socialno delo. Bistvene spremembe so: 1) da starši po novem vlagajo vloge za znižano plačilo na pristojnem centru za socialno delo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje socialno varstvenih pravic«, ki jo morajo starši oddati najmanj en mesec pred vstopom otroka v vrtec, in 2) sprememba lestvice plačilnih razredov, in sicer je določenih 9 dohodkovnih razredov, pri čemer je 1. dohodkovni razred oprostitev plačila za vrtec. Nadaljnja sprememba lestvice je, da temelji na neto dohodkih ter da je odstotek plačila od 5. dohodkovnega razreda dalje določen v nižji višini (v 5. plačilnem razredu starši plačajo 35% cene programa, v 6. plačilnem razredu 43%, v 7. plačilnem razredu 53%, v 8. plačilnem razredu 66% in v 9. plačilnem razredu 77% cene programa).

Zaradi navedene spremembe bodo letos odločbe o višini plačila izdane kasneje kot prejšnja leta. Zakon določa rok treh mesecev – do konca marca. To pomeni, da bodo starši v tem obdobju prejeli položnico z obračunom v skladu s staro odločbo oziroma akontacijo plačila v višini plačilnega razreda, ki je določen po stari lestvici. Za otroke, ki so se ali se še bodo prvič vključili v vrtec po 1. 1. 2012 in nimajo starih odločb, pa bo za čas do izdaje odločbe  tudi obračunana akontacija v višini povprečnega plačilnega razreda v vrtcu, kar za Vzgojnovarstveni zavod Radovljica znaša 34% plačila cene programa. Na vseh položnicah bo tudi pripisano, da gre za akontacijo plačila. Ko bodo izdane nove odločbe, bo v primeru nastale razlike med višino plačila akontacije in višino plačila, določenega z odločbo, opravljen poračun.

Po poročilu ge. Zvonke Setnikar, je g. Gregor Kolman, predstavnik staršev iz vrtca Posavec, opozoril na to, da so na novi položnici na svetlobi vidni vsi podatki. Ga. Zvonka Setnikar je dejala, da za Vzgojnovarstveni zavod Radovljica tiska mesečne položnice podjetje Elektronsko pismo Pošte Slovenije in da bo na to opozorila pristojne.

Ker nihče od prisotnih ni imel dodatnih vprašanj na to temo, se je gospa Teja Toman je zahvalila ge. Zvonki Setnikar, ki je po zaključku te točke sejo zapustila.

K 6. TOČKI:

Delovna skupina za pripravo vprašalnika o kakovosti vrtca se je sestala v ponedeljek, 30.  01. 2012. Gospa Inka Janka Schmuck, gospa Andreja Mrak in gospa Teja Toman (ki je nadomeščala g. Uroša Poljšaka) so skupaj z ravnateljico pripravile osnutek vprašalnika, ki ga je prisotnim prebrala ravnateljica. O vprašalniku bo potekala razprava tudi na razširjenem kolegiju ravnateljice, rezultati vprašalnika pa bodo med drugim služili za pripravo vsebine novega letnega delovnega načrta vrtca.

Na vprašalnik je imela, ga. Alenka Močnik, pripombo oziroma predlog, in sicer, da se doda še vprašanje, ki se nanaša na sodelovanje staršev z vrtcem, to pa je: ali se starši udeležujejo govorilnih ur, roditeljskih sestankov in ali se poslužujejo drugih oblik informiranja v vrtcu. Prisotni so se s tem strinjali.

Gospa Renata Beguš, vodja vrtca v Begunjah, je prisotnim predstavila izkušnje glede anketiranja staršev, ko so strokovne delavke vrtca v Begunjah za starše pripravile podoben vprašalnik za starše te enote.

Po razpravi na to temo so predstavniki staršev soglasno (vsi ZA, nihče PROTI, nihče se NI VZDRŽAL) sprejeli sklepe, s katerim so vprašalnik o kakovosti vrtca potrdili z dopolnilom oziroma dodatnim vprašanjem za starše, določili, da je vprašalnik anonimen, dogovorili so se o načinu razdeljevanja in vračanja ter določili petdnevni rok vračanja ter način obdelave in priprave rezultatov.

3.6.1. SKLEP:           Svet staršev Vrtca Radovljica potrjuje vprašalnik o kakovosti vrtca (v prilogi zapisnika), ki ga bodo prejeli starši vključenih otrok v vrtce Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Vprašalnik o kakovosti vrtca je anonimen.

3.6.2. SKLEP:           Že pripravljen vprašalnik se dopolni z dodatnim vprašanjem, ki se nanaša na sodelovanje staršev z vrtcem, in sicer: »Ali se udeležujete govorilnih ur, roditeljskih sestankov in ali se poslužujete drugih oblik informiranja v vrtcu?«.

3.6.3. SKLEP:           Vprašalnik o kakovosti vrtca bodo prejeli vsi starši otrok v papirni obliki v vrtcu. Razdelile ga bodo strokovne delavke. Ker je vprašalnik anonimen, bodo strokovne delavke še posebno pozorne na to, da ga bodo razdelile vsem staršem.

3.6.4. SKLEP:           Na spletni strani Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica bo v času razdeljevanja in vračanja vprašalnika objavljeno obvestilo o razdeljevanju vprašalnikov o kakovosti vrtca za starše.

3.6.5. SKLEP:           Starši bodo vprašalnike vrnili v roku petih dni od razdeljevanja v zato posebej pripravljeno škatlo v vrtcu, in sicer tako da bo zagotovljena anonimnost.

3.6.6. SKLEP:           Rezultati oddanih vprašalnikov morajo biti obdelani najprej za posamezno enoto vrtca in nato še za celoten Vzgojnovarstveni zavod Radovljica ter objavljeni na spletni strani vrtca.

3.6.7. SKLEP:           Rezultati oddanih vprašalnikov bodo predstavljeni na naslednji seji Sveta staršev Vrtca Radovljica.

K 7. TOČKI:

Gospa Simona Skumavec, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, je prisotne seznanila s prehranjevalnim in zdravstveno – higienskim režimom po vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica po vsebinskih vprašanjih, kot jih je pripravila gospa Andreja Mrak, predstavnica staršev iz vrtca Begunje.

Gospa Simona Skumavec je povedala, da pri načrtovanju prehrane upošteva:

  • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005),
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo),
  • Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil (Ministrstvo za zdravje, 2008).

V Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica je že vpeljan HACCP sistem, s katerim je zagotovljena varnost živil v vseh fazah: od sprejema živila v obrat, priprave jedi, pa do zaužitja jedi. Varnost živil je zagotovljena tudi z:

–          notranjim nadzorom, ki ga izvaja sama,

–          strokovnim nadzorom, ki ga izvajajo strokovnjaki iz ZZV Kranj, ki  2x letno odvzamejo vzorce živil in brise na snažnost,

–          uradnim nadzorom, ki ga 1x letno izvaja zdravstvena inšpektorica in

–          izobraževanjem delavk v kuhinjah o higieni živil, ki je organizirano 1x letno.

Pri načrtovanju prehrane oziroma sestavi jedilnikov so upoštevana naslednja merila:

– sprotna nabava svežih živil od preverjenih dobaviteljev,

– izbira živil, primernih letnemu času,

– upoštevanje načela pestrosti in kvalitete živil in zagotavljanja mešane prehrane iz vseh skupin živil,

– vključevanje mleka in mlečnih izdelkov v vsakodnevno prehrano, ki zadostijo potrebam po kalciju,

– poudarek na vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žitaric (žitne kaše; prosena kaša, ajdovi

   in koruzni žganci, žitni kosmiči),

– vključevanje rib in brezmesnih obrokov enkrat tedensko,

– vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in /ali zelenjavo,

– uporaba naravnih dodatkov za izboljšanje okusa (Vegeta natur) in naravne začimbe,

– uporaba zdravih načinov toplotne obdelave in priprave jedi (dušenje, kuhanje, pečenje), občasno praženje

  in 1-krat mesečno cvrtje,

– uporaba kvalitetnih maščob (100 % sončnično, repično in olivno olje),

– omejevanje porabe belega sladkorja in nadomeščanje z rjavim sladkorjem in medom,

– kot sestavni del obrokov so ponujeni zdravi sokovi s 100 % sadnim deležem (jabolčni sok, pomarančni

  sok, ananasov sok, grenivkin sok), ki so razredčeni z vodo in naravno limonado,

– sezonsko sadje in napitki (malo sladkan čaj, voda) so otrokom na razpolago ves dan,

– omejevanje porabe industrijsko predpripravljenih jedi; peciva so pretežno pripravljena v domači kuhinji,

– občasno uvajanje novih jedi,

– občasno vključevanje ekoloških živil; kruh, eko mlečne izdelke, eko med, eko korenčkov sok,

– pri sestavi jedilnika so upoštevane tudi želje otrok, seveda do te mere, da je prehrana zdravstveno ustrezna.  

Jedilnik je ves čas na vpogled  na spletni strani in na oglasnih deskah, tako da lahko starši dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo z domačo prehrano.

 

Glede zagotavljanja varnosti igrišč  ima Vzgojnovarstveni zavod Radovljica sprejet Pravilnik o varnosti otrok, za vsak vrtec je izdelan načrt zagotavljanja varnosti na igrišču, imenovana je komisija in odgovorna oseba za izvajanje varnosti na igriščih posameznih vrtcev. Vsakodnevni redni pregled igrišča in igral opravijo strokovne delavke, obdobne 3-mesečne preglede pa hišnik. Prav tako ima Vzgojnovarstevni zavod Radovljica sklenjeno pogodbo s pooblaščenim zunanjim izvajalcem, ki 1x letno opravi pregled igral in igrišča. Vsa igrala, za katera je podano strokovno mnenje, da niso varna, so takoj odstranjena z igrišča. Prisotne je zanimalo, kako je z nadomestitvijo odstranjenih igral. Ravnateljica je pojasnila, da vrtec odstranjena igrala nadomešča z nakupom večjih igrač oziroma športnih rekvizitov, npr. košarkarskih košev, golov ipd., ki jih strokovne delavke namestijo lahko tako zunaj kot tudi v notranjih prostorih. Prisotne je tudi zanimalo, kakšna je statistika nesreč. Ravnateljica je povedala, da glede na pretekla obdobja ni bilo veliko nezgod, in še dodala, da strokovne delavke dnevno načrtujejo vzgojno delo na igrišču.

Po njeni predstavitvi je gospa Inka Janka Schmuck predlagala, da bi vse te koristne in zanimive informacije prejeli tudi ostali starši že na začetku šolskega leta. Gospa Simona Skumavec je pojasnila, da je o tem že razmišljala, vendar se zaradi istočasnega poteka sestankov s starši ob začetku novega šolskega leta le-teh ne more udeležiti. Zato je pripravila posebno zloženko za starše s temi informacijami, prav tako pa so te informacije objavljene tudi na spletni strani.

V nadaljevanju je gospa Simona Skumavec seznanila prisotne, da po vrtcih strokovne delavke večkrat dnevno dobro prezračijo prostore vrtca, predvsem pred kosilom in po kosilu. V vsaki igralnici je sobni termometer in dodala, da je potrebno igralnico dogreti, v primeru, da temperatura v prostoru pade pod 20 oC. V razpravi so prisotni menili, da je v igralnici večkrat preveč vroče. Da zračenje prostorov poteka redno in vsakodnevno, je potrdila tudi ga. Aneta Varl, vodja vrtca v Lescah.

Ravnateljica, gospa Irena Kotnik, pa je prisotne seznanila s potekom programa permanentnega strokovnega izobraževanja strokovnih delavk, sprejetega v letnem delovnem načrtu zavoda. Glede na določila Kolektivne pogodbe imajo zaposleni pravico in dolžnost, da se vsako leto izobražujejo s svojega delovnega področja. V letnem delovnem načrtu zavoda je določen program izobraževanja v zavodu glede na razpoložljiva finančna sredstva. Večina izobraževanj je organizirano skupaj za vse strokovne delavke, glede na potrebe posamezne strokovne delavke, pa je možno, da se le-ta individualno udeleži tudi katerega drugega seminarja izven programa v letnem delovnem načrtu in potem poroča s seminarja vsem ostalim strokovnim delavkam. Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, pri izvajanju izobraževanja, pa koristi tudi možnost udeležbe na razpisanih brezplačnih seminarjih.

Pri tej točki sta vprašanja glede vpisa otrok za leto 2012/2013 pripravili gospa Metka Škufca in gospa Teja Toman, predstavnici staršev iz vrtca na Brezjah. Na njuna vprašanja je odgovorila gospa Cirila Kuraš, svetovalna delavka, ki vodi vpis otrok v vrtec.

Gospo Metko Škufca je v razpravi na to temo zanimalo, ali bodo lahko vsi otroci z Brezij sprejeti v vrtec na Brezje, tako kot želijo njihovi starši.

Gospa Cirila Kuraš je pojasnila, da odločanje o sprejemu otrok v vrtec poteka na podlagi kriterijev, določenih v Pravilniku o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica. Pravilnik je sprejela Občina Radovljica in je objavljen na spletni strani vrtca. Prav tako so starši že vpisanih otrok še pred letošnjim vpisom lahko sporočili, ali želijo spremembe tudi glede kraja obiskovanja vrtca. Vse te sporočene spremembe so upoštevane še pred vpisom. Nadalje je go. Metko Škufca zanimalo, ali svet staršev lahko poda pobudo za spremembo kriterijev tega pravilnika, tako da bi bili otroci sprejeti v želeni vrtec. Nataša Pogačnik je povedala, da svet staršev lahko  pripravi takšno pobudo in jo vloži na Občino Radovljica. Gospo Metko Škufca je še zanimalo tudi, ali imajo otroci, ki se predhodno – še pred rednim vpisom za novo šolsko leto – vpišejo v vrtec za tekoče šolsko leto in niso sprejeti, prednost oziroma dodatne točke, in, ali je res mogoče vpisati še nerojenega otroka, kot je dobila neuradne informacije. Gospa Cirila Kuraš je povedala, da imajo dodatne točke na podlagi določenih kriterijev samo otroci, ki so bili ob rednem vpisu zavrnjeni, naknadno vpisani otroci  v poteku šolskega leta pa ne, prav tako ni mogoče v vrtec vpisati še nerojenega otroka.

V razpravi na to temo je g. Ervin Bec, predstavnik staršev v svetu zavoda, vprašal, ali ima vrtec možnost izključiti otroka iz vrtca v primeru, da otrok ne obiskuje vrtca, je pa vpisan v vrtec. Gospa Cirila Kuraš je povedala, da strokovne delavke vrtca na upravo sporočijo, če otroka, ki je sprejet v vrtec z novim šolskim letom, ni v vrtec in starši ne sporočijo njegove odsotnost. Samo v tem primeru se postopek vpisa v vrtec ustavi. V nobenem primeru pa otroka ni mogoče izključiti iz vrtca.

Gospo Inko Janjo Schmuck, predstavnico staršev iz radovljiškega vrtca, pa je zanimalo, kako bo s sprejemom otrok v vrtec v primeru, ko bo začel veljati večji prostorski normativ in ali svet staršev lahko kaj ukrene v tem primeru. Gospa Teja Toman, namestnica predsednika, je to razpravo prekinila in jo preložila v obravnavo na naslednjo sejo sveta staršev.

Gospa Inka Janja Schmuck je v nadaljevanju tudi opozorila, da otroci radovljiškega vrtca velikokrat pijejo vodo iz pipe v sanitarijah vrtca, prav tako pa je opazila tudi strokovno delavko tega vrtca, ki je točila vodo za pitje v sanitarijah vrtca. Menila je, da to ni v skladu s higieno. Gospa Simona Skumavec je povedala, da naj bi bila vsa voda za pitje pripravljena v kuhinji vrtca.

Gospa Teja Toman je še prebrala sporočilo gospe Ermine Lajić, predstavnice sveta staršev iz begunjskega vrtca, v katerem je opravičila svojo odsotnost in postavila vprašanje o koristnosti prisotnosti predstavnikov staršev na teh sejah, saj starši niso bili zadovoljni z reševanjem njihovih problemov in so menili, da gre za ogromno sprenevedanja in nereševanja nastalih problemov. Gospa Teja Toman je zato predlagala, da bi v tem oddelku izvolili novega predstavnika staršev.

Na koncu sestanka je g. Gregor Kolman prosil za besedo. Zahvalil se za vse informacije in vsem vodjem za udeležbo na tem sestanku ter predlagal, da se seja zaključi.

Gospa Teja Toman je prisotnim posredovala predlog za novo srečanje sveta staršev, in sicer 19. 04. 2012, v enoti vrtca v Lescah.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisnik prejmejo vsi predstavniki staršev v Svetu staršev Vrtca Radovljica, vsi vrtci: za oglasno desko za starše in za strokovne delavke, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalni delavki, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, računovodkinja in Občina Radovljica. Zapisnik je objavljen tudi na spletni strani vrtca.

Zapisala:                                                                                            Namestnica predsednika 

Nataša Pogačnik                                                                               Sveta staršev Vrtca Radovljica:

                                                                                                       Teja Toman                                                  

PRILOGI:

–   seznam prisotnosti,

–    vprašalnik za starše

Dostopnost