alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

SVET VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA RADOVLJICA

Kopališka cesta 10

4240 RADOVLJICA

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/-ICE

 

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D).

 

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

 

Predvideni začetek dela bo dne 31. 12. 2013.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – izda ga pristojno okrajno sodišče, potrdilo iz kazenske evidence – izda ga Ministrstvo za pravosodje, obe potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni, pošljite najpozneje v 12 (dvanajstih) dneh po objavi razpisa, v zaprti kuverti, na naslov:

 

SVET VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA RADOVLJICA, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo zavržene.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.

Dostopnost