alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         39/2014

Datum:   15. 01. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, z dne 01. 04. 2009, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2013/2014, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na seji dne 12. 06. 2013 ter na podlagi daljše odsotnosti delavke, sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA KUHARJA /KUHARICE

 

          1 (en/ena) delavec/delavka za opravljanje del in nalog KUHARJA / KUHARICE za polni delovni čas 8 ur dnevno oziroma za 40 ur tedensko in za določen čas, za čas nadomeščanja odsotne delavke.

 

Predviden pričetek dela: 01. 02. 2014.

 

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

Šifra zavoda: 64092                                                                        Plačna skupina: J

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA    Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                           KUHAR IV

Šifra delovnega mesta:               J035035

Organizacijska enota:

tehnično – vzdrževalni sektor

Kraj dela:

 

enota vrtca

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

3-letna strokovna šola / 4-letna strokovna šola

       IV

kuhar / tehnik kuharstva

Tarifni razred:

IV

Nazivi in plačni razred:

14, z napredovanjem 24

Delovne izkušnje:

zaželjene

Posebna znanja in zmožnosti:

znanje slovenskega jezika, znanje iz higiene živil

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za zdravstveno in higiensko neoporečnost jedi, za pravilno in pravočasno pripravo hrane in izvedbo drugih del, za tehnično brezibnost kuhinjske opreme, materialna odgovornost za osnovna sredstva večje vrednosti, za ekonomično porabo živil ter pomivalnih in čistilnih sredstev

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, primeren odnos do otrok, delavcev zavoda in drugih oseb

Osnove za delo:

 

predpisi s področja sanitarno – higienskega režima in tehnični predpisi oziroma navodila za upravljanje s tehničnimi pripomočki v kuhinji, normativi o kakovosti in količini živil, ustreznih odraščajoči mladini, strokovna literatura, splošni akti zavoda, jedilniki, odločitve ravnatelja, navodila in odločitve organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno higienskega režima, kuhinjska oprema, droben kuhinjski inventar, živila, čistilna in pomivalna sredstva

Napori pri delu:

 

stalno stoječe delo, sklanjanje, prepogibanje, prenašanje bremen

Vplivi okolja:

 

povišana toplotna obremenitev, vlaga in para, nevarnost opeklin, zdsa in padca

Zdravstvene zahteve:

 

splošna zdravstvena sposobnost, sposobnost prenašanja fizičnih naporov, sposobnost za delo s kemičnimi snovmi (čistila), sposobnost za delo v vročini in sopari

Varnost pri delu:

 

upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

1 mesec

Obseg dela:

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

 

zaščitna halja, kapa, obutev, rokavice in drugo v skladu s predpisi o varstvu pri delu

Druge značilnosti:

OPIS DELA

  • naročanje oziroma nabava živil za potrebe kuhinje
  • vodenje evidenc porabe živil
  • priprava zajtrkov
  • priprava kosil

     priprava kosil za otroke, vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in druge strokovne delavce

     skrb za razdelitev kosil

  • priprava malic

     priprava malic za otroke

     skrb za razdelitev malic otrokom

     priprava malic za delavce vrtca in prigrizkov za posebne primere (aktivi, … )

  • čiščenje kuhinje

     pomivanje in pospravljanje posode

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje talnih površin v kuhinji

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje oken in steklenih površin v kuhinji

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje vgradnega pohištva v kuhinji

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje delovnih pripomočkov

     naročanje in nameščanje čistilnih sredstev v kuhinji

 

Kandidati naj prijave z dokazili:

       potrdilo o dokončani izobrazbi,

       potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni

pošljejo v roku 8 dni od objave, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

                                                                                   Ravnateljica:                                        

                                                                                   Marja Čad, mag. supervizije, oseb.

                                                                                     in org. svetovanja

Dostopnost