alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         64/2015

Datum:   16. 01. 2015

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, z dne 01. 04. 2009, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2013/2014, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na seji dne 12. 06. 2013 ter na podlagi soglasja k zaposlitvi v skladu s 183. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l., RS ŠT. 40/2012), št. 602-3/2015, z dne 14. 1. 2015 , sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VZGOJITELJA / VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK

 

          ena/en delavec/delavka za opravljanje del in nalog VZGOJITELJ / VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, za polni delovni čas, za 40 ur tedensko in za določen čas od 01. 02. 2015 do 31. 08. 2015.

 

Predviden pričetek dela: 01. 02. 2015.

  

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

Šifra zavoda: 64092                                                                          Plačna skupina: D

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA    Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                          VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

Šifra delovnega mesta:               D037007

Organizacijska enota:

pedagoško – strokovni sektor

 

Kraj dela:

 

enote vrtca

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

prva stopnja (visoka)

višješolski ali visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja oz.

     univ. študijski program in pridobljen naslov profesor ali

     univ. študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in družboslovanja ali

     visokošolski strok. ali univ. študijski program iz socialnega dela

in opravljen študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje

Tarifni razred:

 

VII/1

Nazivi in plačni razred:

Naziv

Šifra naziva

P

BN

 

 

ZN

Vzgojitelj

4

30

35

Mentor

3

32

37

Svet

valec

2

34

39

Svetnik

1

36

41

Delovne izkušnje:

zaželene

Posebna znanja in zmožnosti:

opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, organizacijske sposobnosti, znanje slovenskega jezika, znanje dela z računalnikom  

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za varnost otrok, odgovornost za izpolnjevanje letnega delovnega načrta vrtca

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Osnove za delo:

zakonski predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, splošni akti zavoda, letni delovni načrt, strokovna literatura, navodila in odločitve ravnatelja, vzgojiteljskega zbora, odločitve razširjenega kolegija ravnateljice

Napori pri delu:

veliki psiho-fizični napori pri delu z otroci in starši, napor čutil, pretežno stoječe delo, pogosto prepogibanje, dvigovanje in prenašanje otrok, opreme, potrebna zbranost ves čas

Vplivi okolja:

pogosta izpostavljenost raznim infekcijam, umazaniji

Zdravstvene zahteve:

splošna zdravstvena sposobnost

Varnost pri delu:

upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

3 mesece

Obseg dela:

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

zaščitna halja, športna oprema pri športnih dejavnostih

Druge značilnosti:

 

OPIS DELA

  • izvajanje neposrednega vzgojnovarstvenega dela

     izvajanje vzgoje in varstva v oddelku z otroki v dnevnem varstvu

     izvajanje varstva otrok v jutranjem in popoldanskem času

  • izvajanje priprav na vzgojnovarstveno delo

     oblikovanje letnih priprav za vzgojnovarstveno delo po vzgojnem programu

     oblikovanje dnevne priprave za neposredno vzgojnovarstveno delo v oddelku

     izdelovanje igral, didaktičnih pripomočkov in drugih izdelkov za neposredno vzgojnovarstveno delo

  • izvajanje drugega dela v zvezi z vzgojnovarstvenih delom

     sodelovanje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda

     sodelovanje s starši in svetovalno službo zavoda

     izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije

     organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, proslav in drugih srečanj v zavodu in izven zavoda ter spremljanje in varstvo otrok na prireditvah

     opravljanje mentorstva vzgojiteljem – pripravnikom, dijakom na delovni praksi

Kandidati naj prijave z dokazili:

       potrdilo o dokončani izobrazbi,

       potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja,

       potrdilo o nekaznovanosti

pošljejo v roku 3 dni, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

Objava prostega delovnega mesta je dne 20. 1. 2015 objavljena na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

                                                                                  Ravnateljica:                                         

                                                                                   Marja Čad, mag. supervizije, oseb.

                                                                                   in org. svetovanja

Dostopnost