alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         576/2014

Datum:   06. 08. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica z dne 01. 04. 2009, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2014/2015, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na 30. seji dne 18. 06. 2014 ter na podlagi soglasja k zaposlitvi v skladu s 183. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l., RS ŠT. 40/2012), sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SPREMLJEVALCA/SPREMLJEVALKE GIBALNO OVIRANEMU OTROK

 

          1 (eden/ena) delavec/delavka za opravljanje del in nalog SPREMLJEVALEC/SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANEMU OTROKU, za polni delovni čas, za 40 ur tedensko in za določen čas, od 01. 09. 2014 za čas veljavnosti odločbe o usmeritvi oziroma do izpisa otroka iz vrtca.

 

Kandidati naj prijave z dokazili:

       potrdilo o dokončani srednji izobrazbi,

       potrdilo o nekaznovanosti, ki ga dobijo na ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od enega meseca,

pošljejo v roku 3 dni oziroma do 11. 08. 2014, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

 

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

Šifra zavoda: 64092                                                                             Plačna skupina: J

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA       Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                           SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU OTROKU

Šifra delovnega mesta:               J035064

Organizacijska enota:

pedagoško – strokovni sektor

 

Kraj dela:

 

enota vrtca, ki ga obiskuje otrok s posebnimi potrebami

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

srednja šola

       V

Tarifni razred:

 

V

Nazivi in plačni razred:

       17, z napredovanjem 27

Delovne izkušnje:

zaželene

Posebna znanja in zmožnosti:

znanje slovenskega jezika, zmožnost empatije do otrok s posebnimi potrebami, potrpežljivost, toleranca, prijaznost, osnovno znanje prve pomoči

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za varnost otroka s posebnimi potrebami

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Osnove za delo:

zakonski predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, splošni akti zavoda, strokovna literatura, navodila ravnatelja, vzgojiteljice oddelka, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami, navodila strokovne delavke, ki izvaja dodatno strokovno pomoč otroku s posebnimi potrebami,

Napori pri delu:

velik psiho-fizični napor, napor čutil, pretežno stoječe delo, pogosto prepogibanje in prenašanje bremen, potrebna zbranost ves čas

Vplivi okolja:

 

pogosta izpostavljenost raznim infekcijam, umaznost

Zdravstvene zahteve:

 

splošna zdravstvena sposobnost

Varnost pri delu:

skrb za varnost otroka s posebnimi potrebami, upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

 

2 meseca

Obseg dela:

 

glede na odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in soglasjem ustanovitelja

Zaščitna sredstva:

 

zaščitna halja, športna oprema

Druge značilnosti:

 

OPIS DELA

 • nudi fizično pomoč ob prihodu in odhodu otroka v vrtec
 • skrbi za pravilno namestitev otroka, dvigovanje otroka, prelaganje otroka iz vozička na stol in obratno
 • skrbi in nudi fizično pomoč pri obiskih v drugih oddelkih vrtca, na igrišču, na sprehodih
 • sodeluje pri izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti v vrtcu
 • sodeluje pri pripravi oziroma pomoči otroku pri vključevanju in osvajanju dejavnosti s pripravo ortotskih in ortopedskih pripomočkov ter različnih vzgojno izobraževalnih sredstev
 • nudi pomoč otroku pri sodelovanju in vključevanju v obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu
 • nudi pomoč otroku pri osebni higieni, oblačenju, slačenju in hranjenju
 • v primeru bolezni in daljše odsotnosti skrbi za stik z vrtcem
 • sodeluje s strokovnimi in svetovalnimi delavci ter starši
 • nudi pomoč in sodelovanje pri izvajanju letovanj, zimovanj, vrtca v naravi in dela z otroki v času letnih dopustov
 • je član tima in enakovredno sodeluje na timskih sestankih
  • v nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta je objavljena na spletnih straneh Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica dne 06. 08. 2014

                                                                                 Ravnateljica:                                        

                                                                                   Marja Čad, mag. supervizije, oseb.

                                                                                   in org. svetovanja

Dostopnost