alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         756/2013

Datum:   03. 10. 2013

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, z dne 01. 04. 2009, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2013/2014, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na seji dne 12. 06. 2013 in na podlagi daljše odsotnosti strokovne delavke, sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA POMOČNIK/POMOČNICA VZGOJITELJICE

 

          1 (en/ena) delavec/delavka za opravljanje del in nalog POMOČNIK/POMOČNICA VZGOJITELJICE, za polni delovni čas, za 40 ur tedensko in za določen čas od 11. 11. 2013 do vrnitve odsotne delavke (nadomeščanje odsotne delavke).

 

Predviden pričetek dela: 11. 11. 2013.

 

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

Šifra zavoda: 64092                                                                             Plačna skupina: D

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA                    Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                          POMOČNIK VZGOJITELJA

Šifra delovnega mesta:             D035001

 

Organizacijska enota:

pedagoško – strokovni sektor

 

Kraj dela:

 

enote vrtca

Strokovna izborazba:

                      

stopnja:

         program:

         strokovni naslov:

srednje strokovno izobraževanje za področje predšolske vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen izobraževalni program poklicnega tečaja predšolska vzgoja

srednja – V

predšolska vzgoja

vzgojitelj predšolskih otrok

Tarifni razred:

 

V

Nazivi in plačni razred:

 

19, z napredovanji 29

Delovne izkušnje:

zaželene

Posebna znanja in zmožnosti:

opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, znanje slovenskega jezika, znanje dela z računalnikom  

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za varnost otrok

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Osnove za delo:

zakonski predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, splošni akti zavoda, letni delovni načrt, strokovna literatura, navodila in odločitve ravnatelja, navodila vzgojitelja, odločitve vzgojiteljskega zbora in razširjenega kolegija ravnateljice

Napori pri delu:

veliki psiho-fizični napori pri delu z otroci in starši, napor čutil, pretežno stoječe delo, pogosto prepogibanje, dvigovanje in prenašanje otrok, opreme, potrebna zbranost ves čas

Vplivi okolja:

pogosta izpostavljenost raznim infekcijam, umazaniji

Zdravstvene zahteve:

splošna zdravstvena sposobnost

Varnost pri delu:

upoštevanje pravil in predpisov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

2 meseca

Obseg dela:

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

zaščitna halja, športna oprema pri športnih dejavnostih

Druge značilnosti:

 

 

 

OPIS DELA

  • pomoč vzgojitelju pri izvajanju neposrednega vzgojnovarstvenega dela

     pomoč vzgojitelju pri izvajanju vzgoje in varstva v oddelku z otroki v dnevnem varstvu

     pomoč vzgojitelju pri izvajanju priprave na vstop otrok v osnovno šolo

     sprejemanje otrok od staršev v jutranjem času

     izvajanje varstva otrok v jutranjem in popoldanskem času

     oddaja otrok staršem v popoldanskem času

     izdelovanje igral, didaktičnih pripomočkov in drugih izdelkov za neposredno vzgojnovarstveno delo

  • izvajanje drugega dela v zvezi v vzgojnovarstvenim delom

     sodelovanje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda

     sodelovanje s starši in svetovalno službo zavoda

     pomoč vzgojitelju pri izpolnjevanju predpisane pedagoške dokumentacije

     sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, proslav in drugih srečanj v zavodu in izven zavoda ter spremljanje in varstvo otrok na prireditvah

  • opravljanje drugega dela v okviru svojega poklica po navodilu ravnatelja ali vzgojitelja ali organizacijskega vodje vrtca

 

 

Kandidati naj prijave z dokazili: potrdilo o dokončani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja, potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni, pošljejo v roku 8 dni, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

                                                                                              Ravnateljica:                            

                                                                                   Irena Kotnik, univ. dipl. ped.

Dostopnost