alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD                                      

       R A D O V L J I C A

Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA                                        

tel.: 04/532-57-20, fax: 04/532-57-30

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si

Št.:         576/2014

Datum:   06. 08. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS, št. 21/13 – ZDR-1), 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 20/11), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica z dne 01. 04. 2009, Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica z dne 07. 08. 2012, sprejete in potrjene sistemizacije delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2014/2015, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Radovljica, na 30. seji dne 18. 06. 2014 ter na podlagi soglasja k zaposlitvi v skladu s 183. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l., RS ŠT. 40/2012), sprejemam

S K L E P

O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA PRALEC/PERICA IN ČISTILEC/ČISTILKA

 

          1 (en/ena) delavec/delavka za opravljanje del in nalog PRALEC/PERICA za krajši delovni čas 3 ure dnevno in za opravljanje del in nalog ČISTILKEC/ČISTILKA za krajši delovni čas 5 ur dnevno, skupno za 40 ur tedensko in za določen čas od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015.

Delo poteka na eni lokaciji vrtca.

Kandidati naj prijave z dokazili:

       potrdilo o dokončani izobrazbi,

       potrdilo o nekaznovanosti, ki ga dobijo na ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od enega meseca,

pošljejo v roku 3 dni oziroma do 11. 08. 2014, na naslov: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

 

Opis delovnega mesta, dela in zahtevanih pogojev:

 

Šifra zavoda: 64092                                                                               Plačna skupina: J

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA    Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:           PERICA II

Šifra delovnega mesta:           J032013

Organizacijska enota:

tehnično – vzdrževalni sektor

Kraj dela:

 

enota vrtca

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

dokončana osnovna šola / 2 ali 3- letna strokovna šola

       II

delavec brez poklica / šivilja

Tarifni razred:

 

II

Nazivi in plačni razred:

8, z napredovanjem 18

Delovne izkušnje:

1 mesec

Posebna znanja in zmožnosti:

znanje slovenskega jezika

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za čistočo perila, posteljnine, smotrno porabo pralnih sredstev, zagotavljanje sanitarno higienskih pogojev

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, primeren odnos do otrok, zaposlenih in drugih oseb

Osnove za delo:

 

navodila za upravljanje s tehničnimi pripomočki, navodila ravnatelja, navodila organizatorja zdravstveno higienskega režima, delovna sredstva v pralnici vrtca, pralna in čistilna sredstva

Napori pri delu:

 

delo v prisiljeni drži, sklanjanje, prepogibanje, prenašanje bremen

Vplivi okolja:

 

občasno povišana toplotna obremenitev, vlaga, mokrota in para, nevarnost zdsa, padca in drugih poškodb, nevarnost dela s kemikalijami (čistilnimi in pralnimi sredstvi), nesnaga, neposreden hrup v okolju

Zdravstvene zahteve:

 

splošna zdravstvena sposobnost, sposobnost prenašanja fizičnih naporov, sposobnost za delo s kemičnimi snovmi (pralnimi in čistilnimi sredstvi), sposobnost za delo v vročini in sopari

Varnost pri delu:

 

upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

 

1 mesec

Obseg dela:

 

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

 

zaščitna halja, kapa, obutev, rokavice in drugo v skladu s predpisi o varstvu pri delu

Druge značilnosti:

 

OPIS DELA

 • čiščenje perila

     dnevno skrbi za čisto perilo, pravočasno izdaja čisto perilo za vse enote vrtca

     pere in lika kuhinjsko in oddelčno perilo

     šiva perilo in drugo opremo

     skrbi za čistočo strojev in prostora

     ustrezno in racionalno uporablja pralna sredstva, čistila, stroje in naprave

     upošteva tehnična navodila

 • čiščenje prostorov

 

Šifra zavoda: 64092                                                                           Plačna skupina: J

Ime zavoda: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA       Plačna podskupina: 03

Delovno mesto:                           ČISTILKA II

Šifra delovnega mesta:               J032001

Organizacijska enota:

tehnično – vzdrževalni sektor

Kraj dela:

 

enota vrtca

Strokovna izborazba:

                       stopnja:

         program:

dokončana osnovna šola

       II

delavec brez poklica

Tarifni razred:

 

II

Nazivi in plačni razred:

7, z napredovanjem 17

Delovne izkušnje:

1 mesec

Posebna znanja in zmožnosti:

znanje slovenskega jezika

Odgovornost za delo:

 

odgovornost za pravilno in pravočasno očiščene in pospravljene prostore vrtca, za smotrno porabo čistilnih sredstev in drugega materiala, za redno zapiranje oken in zaklepanje vrtca, zagotavljanje sanitarno higienskih pogojev

Moralno – etični pogoji:

nekaznovanost zoper naklepna kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, primeren odnos do otrok, zaposlenih in drugih oseb

Osnove za delo:

 

navodila za upravljanje s tehničnimi pripomočki, navodila ravnatelja, navodila organizatorja zdravstveno higienskega režima, koordinacija dela s hišnikom

Napori pri delu:

 

stalno stoječe delo, sklanjanje, prepogibanje, prenašanje bremen

Vplivi okolja:

 

občasno povišana toplotna obremenitev, vlaga in para, nevarnost, zdsa, padca in drugih poškodb

Zdravstvene zahteve:

 

splošna zdravstvena sposobnost, sposobnost prenašanja fizičnih naporov, sposobnost za delo s kemičnimi snovmi (čistilnimi sredstvi), sposobnost za delo na višini

Varnost pri delu:

 

upoštevanje pravil in postopkov za varno delo, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega reda

Poskusno delo:

 

1 mesec

Obseg dela:

 

glede na predpisane normative

Zaščitna sredstva:

 

zaščitna halja, kapa, obutev, rokavice in drugo v skladu s predpisi o varstvu pri delu

Druge značilnosti:

 

OPIS DELA

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje talnih površin

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje oken in steklenih površin

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje vgradnega pohištva

     nameščanje higienskih pripomočkov v razredih, zbornicah in sanitarijah

 • čiščenje opreme

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje pohištva

     tekoče, vsakodnevno in generalno čiščenje delovnih pripomočkov

     odnašanje smeti

     naročanje čistilnih sredstev

  Objava prostega delovnega mesta je objavljena na spletnih straneh Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica dne 06. 08. 2014

                                                                                    Ravnateljica:                                        

                                                                                     Marja Čad, mag. supervizije, oseb.

                                                                                     in org. svetovanja

   

  Dostopnost