alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Meseca februarja 2014 je Vzgojnovarstveni zavod Radovljica ustanovil Sklad Vrtca Radovljica, katerega dejavnost je pridobivanje sredstev iz donacij, prostovljnih prispevkov starešev, občanov, zapuščnin, prodaje otroških izdelkov, zbiranjem starega papirja, kartuš in drugih virov. Naslov in sedež sklada je: Sklad Vrtca Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina rednega vzgojnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, didaktičnih pripomočkov in igral, za zviševanje standarda vzgojnega dela v vrtcu in bolj kvalitetno in varno bivanje otrok v vrtcu.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev Vrtca Radovljica. Svet staršev Vrtca Radovljica je na 3. seji v šolskem letu 2013/2014, ki je bila 15. 05. 2014, v upravni odbor imenoval tri predstavnice staršev: Nino Bernard – vrtec Radovljica, Vesno Koselj – vrtec Kamna Gorica in Marijo Jerala – vrtec Begunje in štiri predstavnice vrtca: Dito Ferjan, pomočnica ravnateljice, Dorotejo Škriba, Sabino Kananović in Aneto Varl.

Vabimo vas, da po svojih zmožnostih namenite sredstva za namen Sklada Vrtca Radovljica; sredstva lahko nakažete na številko podračuna Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica pri Upravi RS za javna plačila: 01302-6030640961, sklic na: 00 29200, koda namena: COMT.

ali denarna sredstva položite na upravi Vrtca Radovljica, Radovljica, Kopališka cesta 10 – II. nastropje, vsak dan od 7. do 15. ure.

Za vse informacije lahko pokličete na telefon: 04/53-25-720, ali kontaktirate na elektronski naslov: uprava@vrtec-radovljica.si.

O namenu porabe doniranih sredstev bodo donatorji obveščeni najmanj enkrat letno.

Dostopnost