alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

ki je bila v torek, 14. 05. 2024, ob 17. uri, v enoti vrtca v Lescah, Lesce, Alpska cesta 58a.

Na seji so bili prisotni: 29 predstavnikov staršev oziroma namestnikov predstavnikov od 45, trije predstavniki staršev v Svetu Vrtca Radovljica (Petra Bokša, Gorazd Fajfar in Jonas Sotler) in drugi vabljeni: Ciril Globočnik – župan Občine Radovljica, Matjaž Potočnik – starš, ki je sodeloval v skupini za pripravo predloga dodatnega subvencioniranja plačila staršev, Anja Ussai – ravnateljica Vrtca Radovljica, Andreja Peternel in Maruša Praprotnik – obe pomočnici ravnateljice, Simona Skumavec Sodja – organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima in Nataša Pogačnik – tajnica vrtca – zapisničarka na seji. Podpisan seznam prisotnosti je priloga originalnega zapisnika.

Predsednica Sveta staršev Vrtca Radovljica, ga. Saša Maček Firm, je pričela tretjo sejo sveta staršev s pozdravom vsem prisotnim.

Prebrala je dnevni red, ki je bil naslednji:

  1. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.
  2. Predlog dodatnega subvencioniranja plačila staršev. 
  3. Pobude, predlogi, vprašanja.  
  4. Razno.

AD 1) Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.

Nihče od prisotnih ni imel pripomb na zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.

AD 2) Predlog dodatnega subvencioniranja plačila staršev.

Na 2. seji je svet staršev sprejel sklep, da na 3. sejo povabi župana Občine Radovljica, g. Cirila Globočnika z namenom, da predstavnikom staršev obrazloži razloge Občine Radovljica za zavrnitev predloga dodatnega subvencioniranja plačila staršev na seji občinskega sveta ob zadnji podražitvi cene programov s 1. 11. 2023 in da pridobi informacijo o zmožnosti dodatnega subvencioniranja plačila staršev ob predvideni novi podražitvi vrtca.

Po poslanem zapisniku so zainteresiranost v skupini za pripravo predloga sporočili trije starši, in sicer:

  • ga. Petra Bokša, predstavnica staršev iz enote Lesce in predstavnica staršev v Svetu Vrtca Radovljica,
  • g. Matjaž Potočnik, starš iz enote Brezje in
  • ga. Ana Šarec, predstavnica staršev iz enote Radovljica. Delo skupine je povezovala predsednica sveta staršev, ga. Saša Maček Firm.

Skupina je pripravila dopis, v katerem je zapisala svoje ugotovitve in ga 10 dni pred sejo posredovala županu.

Župan je vse prisotne pozdravil in se zahvalil za povabilo. Povedal je, da strokovna služba občine in vodstvo vrtca sodelujeta pri spremljanju  finančnega stanja Vrtca Radovljica in da je že tudi seznanjen, da bo potrebno za nemoteno poslovanje Vrtca Radovljica ceno programov vrtca s 1. 9. 2024 dvigniti. Navedel je, da je področje predšolske vzgoje eden izmed največjih porabnikov finančnih sredstev v občinskem proračunu. Sredstva, ki jih občina zagotavlja vrtcu so naslednja: plačilo razlike do polne cene programa, zagotavljanje prostorskih pogojev, gradnja prizidka, energetske sanacije vrtcev in zagotavljanje finančnih sredstev za druga večja investicijska vzdrževanja. Povedal je, da so radovljiški vrtci dobro vzdrževani in da trenutno poteka gradnja prizidka k radovljiškem vrtcu, potrebna pa bo še obnova starega dela tega vrtca.  Menil je, da so v radovljiških vrtcih zagotovljeni vsi zakonsko določeni pogoji in hkrati s tem pogoji za kvalitetno bivanje otrok.  Prisotne je seznanil, da se občina v okviru investicij trudi pridobiti dodatna finančna sredstva, kot je to tudi pri gradnji prizidka k radovljiškemu vrtcu s sofinanciranjem države skupaj z Osnovnim zdravstvom Gorenjskem; vrtec bo pridobil dodatne prostore za igralnice in telovadnico; občina sama tako visoke investicije finančno ne bi mogla kriti samo iz lastnih sredstev. Vrtec in razvojna ambulanta bosta delovala ločeno. Povedal je tudi, da občina sodeluje tudi na razpisu postavitve sončnih elektrarn na strehah vrtcev in šol, kjer bo to možno, in da bodo prihranki namenjeni zmanjševanju stroškov. Poudaril je tudi kvaliteto opravljene storitve v radovljiških vrtcih, ki jo zaznava, ko obišče vrtec, in tudi od prisotnih predstavnikov staršev na seji dobil povratno informacijo, da so z vrtcem zadovoljni. Odločno se je zavzel za to, da kvaliteta strokovnega dela ostane na dosedanjem nivoju, tudi prehrana za otroke. Predstavnike staršev je seznanil, da je Občinski svet sprejel proračun in rebalans proračuna za leto 2024 in da so finančna sredstva porazdeljena, zato za leto 2024 ni mogoče zagotoviti dodatnih finančnih sredstev za subvencioniranje plačila staršev ter prisotnim dal obljubo, da bo občina pri pripravi občinskega proračuna za leto 2025 in 2026 (iztek mandata) namenila dodatna finančna sredstva tako, da se plačilo vrtca za starše v teh dveh letih ne bo povišalo. Na vprašanje prisotnih, kako bo zagotovil ta sredstva, je odgovoril, da zaradi dodatnih sredstev za vrtec verjetno ne bo mogoče izvesti kakšne druge investicije.

Na seji je nekaj informacij prisotnim posredovala tudi ravnateljica, ga. Anja Ussai. Prisotne je seznanila, da je Vrtec Radovljica po izvedenem vpisu otrok v vrtce glede na število in starostno  strukturo oddelkov, predvidene stroške in na podlagi izvedene notranje revizije cene programov pripravil izračun cene vrtca od 1. 9. 2024, ki zaenkrat predvideva 8 – 9 % povišanje, in sicer izključno na postavki stroškov dela zaradi dviga plač za 3,36 % z mesecem junijem 2024, napredovanj v višje nazive in napredovanj v višje plačne razrede s 1. 12. 2024, predvidenega dviga bruto minimalne plače ob začetku koledarskega leta 2025, dviga pokojninskih premij, dodatnih zaposlitev čistilk (novi prostori), kuharic (popravljen izračun normativa) in dodatne pomočnice vzgojiteljice za sočasnost ter večjih stroškov nadomeščanja krajših bolniških odsotnosti, kot so zajeti v trenutni ceni. Na postavki za materialne stroške in stroške prehrane je zaenkrat predvideno, da stroški ostajajo enaki. Objavljene cene programov slovenskih vrtcev na spletnih straneh so le pogojno primerljive, ker imajo vrtci in občine različne prakse pri potrjevanju novih cen. Povedala je tudi, da bo vrtec, če bi prišlo do morebitnega znižanja stroškov (npr. energentov, drugih stroškov), ponovno izračunal ceno in jo po potrebi tudi znižal.

Glede preračuna stroška za prehrano je prisotnim podala pojasnilo ga. Simona Skumavec Sodja, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima v Vrtcu Radovljica. Povedala je, da v slovenskih vrtcih veljajo enotne smernice za prehrano otrok v predšolskem obdobju, od 1. 9. 2024 pa bodo veljale nove smernice. Še naprej bo potrebno zagotavljati čim bolj kakovostno, domačo in naravno hrano. Pri pripravi jedilnikov je potrebno upoštevati vključenost 15 % deleža ekoloških živil in 20 % izdelkov izbrane kakovosti, kar Vrtec Radovljica upošteva. Cene prehrane se od vrtca do vrtca razlikujejo in so odvisne od tega, koliko obrokov imajo otroci v vrtcu, ali je ceno vštet strošek popoldanske malice, ali je med obroki ponujeno sadje. Prav tako je za nekatera domača živila (ekološko domače mleko, krompir, sadje, 100 % naravni sokovi) cena višja. V Vrtcu Radovljica se kuharice trudijo, da večino jedi pripravijo same in vrtec ne nabavlja že pripravljenih proizvodov. Zavržki hrane, kot je ugotavljala, nastajajo zaradi grobe predelave hrane (jajčne lupine, olupki ipd.), prav tako kuharice prilagajajo količino določene jedi glede na prisotnost otrok.

Predstavniki staršev so se strinjali, da se kvaliteta storitve, pogoji bivanja in prehrana v Vrtcu Radovljica ne sme nižati na račun otrok. Predlagali so, da vrtec še enkrat pregleda vse stroške v ceni programa in preveri možnosti, na katerih postavkah bi lahko le-te znižali. Prisotne je zanimalo, ali je župan oziroma občina Radovljica izvedla kakršne koli aktivnosti, da bi strošek za plače prevzela država in povedali, da so od župana pričakovali, da se kljub povišanju cene programa trenutno veljavna cena za starše ne bi spremenila in bi povišanje krila občina iz občinskega proračuna. Predlagali so, da bi svet staršev, kljub obljubi župana, da se cena dokler traja njegov mandat za starše ne bo spremenila, sprejel še dodatno pobudo oziroma predlog za subvencioniranje plačila staršev ob predlaganem povišanju cene programa s 1. 9. 2024, npr. da se cene programa za starše ne bi povišala ali da bi starši krili polovico povišanja, drugo polovico pa občina, kot je bil predlog že pri povišanju novembra 2023, in ga poslali na občino, saj so menili, da sam zapisnik kot dokument ne zadostuje za obravnavo predloga. Pri tem so nekateri starši menili, da bi bilo bolje sprejeti ponujeno obljubo župana, ker bi se lahko zgodilo, da ne bi dosegli nobenega rezultata.

Župan se je medtem zahvalil za povabilo in zapustil prisotne.

Predsednica sveta staršev je izvedla javno glasovanje o obeh predlogih z dvigom rok. Prisotnih je bilo 26 predstavnikov staršev oziroma namestnikov (3 predstavniki so med razpravo sejo zapustili).

  • Za predlog župana, da se cene vrtca v letih 2025 in 2026 za starše ne bo povišala, je glasovalo: 20 predstavnikov ZA, 6 predstavnikov se je vzdržalo.
  • Za predlog, da se občini posreduje dodatni predlog za subvencioniranje, je glasovalo: 13 predstavnikov ZA, 4 predstavniki PROTI, 9 predstavnikov se je VZDRŽALO.

Predsednica sveta staršev je ugotovila, da večina predstavnikov staršev podpira predlog oziroma obljubo župana, da se cena programov v Vrtcu Radovljica za starše za leto 2025 in 2026 ne bo povečala.  

Za točki Pobude, predlogi, vprašanja ter Razno ni bilo zadeve za obravnavo.

Predsednica sveta staršev se je vsem zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila ob 18.30 uri.

Zapisnik prejmejo vsi starši in zaposleni preko aplikacije e-Asistent, Občina Radovljica, Župan, g. Ciril Globočnik, Oddelek za družbene dejavnosti.

Zapisala:                                                         Predsednica Sveta staršev Vrtca Radovljica:

Nataša Pogačnik, tajnica VIZ VI                                  Saša Maček Firm, l. r.

Dostopnost