alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Cene programov Vrtca Radovljica mesečno od 1. 11. 2023 znašajo

  • za oddelek 1. starostnega obdobja 648,45 EUR,
  • za oddelek 2. starostnega obdobja 498,21 EUR,
  • za oddelek 3 – 4 letnih otrok 547,52 EUR,
  • za kombinirani oddelek 547,52 EUR.

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša 2,80 EUR.

Plačilo starševza program, v katerega je vključen otrok, znaša od 0 % do 77 % cene programa glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred, ki izhaja iz odločbe centra za socialno delo.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši sporočijo otrokovo odsotnost do 8. ure zjutraj istega dne. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, strošek živil zaračuna.

Starši otrok, za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Rezervacijo starši uveljavljajo na podlagi pisne vloge, ki mora biti posredovana upravi vrtca najmanj 5 dni pred začetkom odsotnosti, ali izpolnjene ankete o prisotnosti za čas poletnih počitnic. Za rezervacijo starši plačajo 40 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo dodatno znižanje le za najstarejšega otroka.

Starši lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila vrtca za čas strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni, in sicer na podlagi zdravniškega potrdila. Starši plačajo 50 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil.

Starši otrok, za katere so po veljavnih predpisih dolžne kriti del cene programa druge občine, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila po sprejetih določilih občine, ki je na podlagi izdane odločbe dolžna kriti razliko do polne cene programa.

Staršem, ki več kot trikrat v šolskem letu zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva po zaključku poslovnega časa enote, vrtec zaračuna zamudno uro v višini 9,17 EUR.

Plačilo staršev – cene programov.

Ravnateljica:

Anja Ussai, univ. dipl. prav.

Dostopnost